وریز وجوهات
برخی از احکام زکات فطره * كسي كه موقع مغرب شب عيد فطر بالغ و عاقل و هشيار است و فقير و بنده كس ديگري نيست، بايد براي خودش و كساني كه نان‌خور او هستند، هر نفري يك صاع كه تقريباً سه كيلو است گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج يا ذرت و مانند اين‌ها...
دوشنبه: 5 / 04 / 1396 ( )

برخی از احکام زکات فطره

برخی از احکام زکات فطره

* كسي كه موقع مغرب شب عيد فطر بالغ و عاقل و هشيار است و فقير و بنده كس ديگري نيست، بايد براي خودش و كساني كه نان‌خور او هستند، هر نفري يك صاع كه تقريباً سه كيلو است گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج يا ذرت و مانند اين‌ها را به مستحق بدهد، و اگر پول يكي از اين‌ها را هم بدهد كافي است، و بنابر احتياط، بر كسي كه موقع مغرب ماه شوال بي‎هوش باشد نيز واجب است.

* كسي كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و كسبي هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عيالاتش را بگذراند، فقير است، و دادن زكات فطره بر او واجب نيست.

* انسان بايد فطره كساني را كه موقع مغرب شب عيد فطر، نان‎خور او حساب مي‎شوند بدهد؛ كوچك باشند يا بزرگ، مسلمان باشند يا كافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد يا نه، در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر.

* اگر كسي را كه نان‌خور او است و در شهر ديگر است وكيل كند كه از مال او فطره خود را بدهد، چنان‌چه اطمينان داشته باشد كه فطره را مي‎دهد، لازم نيست خودش فطره او را بدهد.

* فطره مهماني كه پيش از مغرب شب عيد فطر با رضايت صاحب‌خانه وارد شده، در صورتي كه بگويند: امشب نان او را داده، بر او واجب است هر چند نان‌خور او حساب نشود.

* فطره مهماني كه پيش از مغرب شب عيد فطر بدون رضايت صاحب‌خانه وارد مي شود و مدتي نزد او مي‎ماند، بنابر احتياط، واجب است، و هم‌چنين است فطره كسي كه انسان را مجبور كرده‎اند كه خرجي او را بدهد.

* فطره مهماني كه بعد از مغرب شب عيد فطر وارد مي‎شود، بر صاحب‎خانه واجب نيست، اگر چه پيش از مغرب او را دعوت كرده باشد و در خانه او هم افطار كند.

* اگر كسي موقع مغرب شب عيد فطر ديوانه باشد، زكات فطره بر او واجب نيست.

* اگر پيش از مغرب يا مقارن آن بچه بالغ شود يا ديوانه عاقل گردد يا فقير غني شود، در صورتي كه شرايط واجب‌شدن فطره را دارا باشد، بايد زكات فطره را بدهد.

* كسي كه موقع مغرب شب عيد فطر زكات فطره بر او واجب نيست، اگر تا پيش از ظهر روز عيد شرط‎هاي واجب‌شدن فطره در او پيدا شود، مستحب است زكات فطره را بدهد.

* كافري كه بعد از مغرب شب عيد فطر مسلمان شده، فطره بر او واجب نيست؛ ولي مسلماني كه شيعه نبوده، اگر بعد از ديدن ماه شيعه شود، بايد زكات فطره را بدهد.

* كسي كه فقط به اندازه يك صاع كه تقريباً سه كيلو است گندم و مانند آن دارد، مستحب است زكات فطره را بدهد، و چنان‌چه عيالاتي داشته باشد و بخواهد فطره آنان را هم بدهد، مي‎تواند به قصد فطره، آن يك صاع را به يكي از عيالاتش بدهد، و او هم به همين قصد به ديگري بدهد، و هم‌چنين تا به نفر آخر برسد، و بهتر است نفر آخر چيزي را كه مي‎گيرد به كسي بدهد كه از خودشان نباشد، و اگر يكي از آن‌ها صغير باشد، وليّ او به جاي او مي گيرد و احتياط آن است كه چيزي را كه براي صغير گرفته به كسي ندهد.

* اگر بعد از مغرب شب عيد فطر بچه‌دار شود، يا كسي نان‎خور او حساب شود، واجب نيست فطره او را بدهد، اگرچه مستحب است فطره كساني را كه بعد از مغرب تا پيش از ظهر روز عيد نان‌خور او حساب مي‎شوند بدهد.

* اگر انسان نان‌خور كسي باشد و پيش از مغرب يا مقارن آن نان‌خور كسی ديگر شود، فطره او بر كسي كه نان‌خور او شده واجب است، مثلاً اگر دختر پيش از مغرب به خانه شوهر رود، شوهرش بايد فطره او را بدهد.

* كسي كه ديگري بايد فطره او را بدهد، واجب نيست فطره خود را بدهد.

* اگر فطره انسان بر كسي واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمي‎شود مگر آن كه شخص غني نان‌خور فقير باشد كه در اين صورت احتياط لازم آن است كه غني فطره خود را بدهد.

* اگر كسي كه فطره او بر ديگري واجب است خودش فطره را بدهد، از كسي كه فطره بر او واجب شده ساقط نمي‎شود.

* زني كه شوهرش مخارج او را نمي‌دهد، چنان‌چه نان‌خور كسی ديگر باشد، فطره‎اش بر آن كس واجب است، و اگر نان‎خور كسی ديگر نيست، در صورتي كه فقير نباشد، بايد فطره خود را بدهد.

* كسي كه سيد نيست، نمي‎تواند به سيد فطره بدهد حتي اگر سيدي نان‌خور او باشد، نمي‎تواند فطره او را به سيد ديگر بدهد.

* فطره طفلي كه از مادر يا دايه شير مي‎خورد، بر كسي است كه مخارج مادر يا دايه را مي‎دهد، ولي اگر مادر يا دايه مخارج خود را از مال طفل برمي‎دارد، فطره طفل بر كسي واجب نيست.

* انسان اگر چه مخارج عيالاتش را از مال حرام بدهد، بايد فطره آنان را از مال حلال بدهد.

* اگر انسان كسي را اجير نمايد و شرط كند كه مخارج او را بدهد بايد فطره او را هم بدهد، ولي چنان‌چه شرط كند كه مقداري از مخارج او را بدهد و مثلاً پولي براي مخارجش بدهد، واجب نيست فطره او را بدهد.

* اگر كسي بعد از مغرب شب عيد فطر بميرد، بايد فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند، ولي اگر پيش از مغرب بميرد، واجب نيست فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند.

 

موضوع: 
استفتائاتموضوعی
یکشنبه / 4 تیر / 1396
احكام زكات فطره

 

- فطره مهماني كه پيش از مغرب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه وارد شده در صورتي كه بگويند، امشب نان او را داده، بر او واجب است هر چند نان خور او حساب نشود.
- فطره مهماني كه پيش از مغرب شب عيد فطر بدون رضايت صاحبخانه وارد مي‌شود و مدتي نزد او مي‎ماند، بنابر احتياط، واجب است و هم چنين است فطره كسي كه انسان را مجبور كرده‎اند كه خرجي او را بدهد.
- فطره مهماني كه بعد از مغرب شب عيد فطر وارد مي‎شود، بر صاحب‎خانه واجب نيست، اگر چه پيش از مغرب او را دعوت كرده باشد و در خانه او هم افطار كند.
- اگر كسي را كه نان خور شخص است و در شهر ديگر است، وكيل كند كه از مال او فطره خود را بدهد، چنان چه اطمينان داشته باشد كه فطره را مي‎دهد، لازم نيست خودش فطره او را بدهد.
- اگر كسي موقع مغرب شب عيد فطر ديوانه باشد، زكات فطره بر او واجب نيست.
- اگر پيش از مغرب يا مقارن آن بچه بالغ شود، يا ديوانه عاقل گردد، يا فقير غني شود، در صورتي كه شرايط واجب شدن فطره را دارا باشد، بايد زكات فطره را بدهد.
- كسي كه موقع مغرب شب عيد فطر، زكات فطره بر او واجب نيست، اگر تا پيش از ظهر روز عيد شرط‎هاي واجب شدن فطره در او پيدا شود، مستحب است زكات فطره را بدهد.
- كافري كه بعد از مغرب شب عيد فطر مسلمان شده فطره بر او واجب نيست، ولي مسلماني كه شيعه نبوده، اگر بعد از ديدن ماه شيعه شود، بايد زكات فطره را بدهد.
- كسي كه فقط به اندازه يك صاع كه تقريباً سه كيلو است گندم و مانند آن دارد، مستحب است زكات فطره را بدهد و چنان چه عيالاتي داشته باشد و بخواهد فطره آنان را هم بدهد مي‎تواند به قصد فطره، آن يك صاع را به يكي از عيالاتش بدهد و او هم به همين قصد به ديگري بدهد و هم چنين تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر چيزي را كه مي‎گيرد به كسي بدهد كه از خودشان نباشد، و اگر يكي از آنها صغير باشد، ولي او به جاي او مي گيرد و احتياط آن است كه چيزي را كه براي صغير گرفته به كسي ندهد.
- اگر بعد از مغرب شب عيد فطر بچه‌دار شود، يا كسي نان‎خور او حساب شود، واجب نيست فطره او را بدهد؛ اگرچه مستحب است فطره كساني را كه بعد از مغرب تا پيش از ظهر روز عيد نان خور او حساب مي‎شوند بدهد.
- اگر انسان نان خور كسي باشد و پيش از مغرب يا مقارن آن نان خور كس ديگر شود، فطره او بر كسي كه نان خور او شده واجب است. مثلاً اگر دختر پيش از مغرب به خانه شوهر رود، شوهرش بايد فطره او را بدهد.
- كسي كه ديگري بايد فطره او را بدهد، واجب نيست فطره خود را بدهد.
- اگر فطره انسان بر كسي واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمي‎شود مگر آن كه شخص غني نان خور فقير باشد كه در اين صورت احتياط لازم آن است كه غني فطره خود را بدهد.
- اگر كسي كه فطره او بر ديگري واجب است خودش فطره را بدهد، از كسي كه فطره بر او واجب شده ساقط نمي‎شود.
- زني كه شوهرش مخارج او را نمي دهد، چنان چه نان خور كس ديگر باشد، فطره‎اش بر آن كس واجب است. و اگر نان‎خور كس ديگر نيست، در صورتي كه فقير نباشد، بايد فطره خود را بدهد.
- كسي كه سيد نيست، نمي‎تواند به سيد فطره بدهد حتي اگر سيدي نان خور او باشد، نمي‎تواند فطره او را به سيد ديگر بدهد.
- فطره طفلي كه از مادر يا دايه شير مي‎خورد، بر كسي است كه مخارج مادر يا دايه را مي‎دهد. ولي اگر مادر يا دايه مخارج خود را از مال طفل برمي‎دارد، فطره طفل بر كسي واجب نيست.
- انسان اگر چه مخارج عيالاتش را از مال حرام بدهد، بايد فطره آنان را از مال حلال بدهد.
- اگر انسان كسي را اجير نمايد و شرط كند كه مخارج او را بدهد بايد فطره او را هم بدهد، ولي چنان چه شرط كند كه مقداري از مخارج او را بدهد و مثلاً پولي براي مخارجش بدهد، واجب نيست فطره او را بدهد.
- اگر كسي بعد از مغرب شب عيد فطر بميرد، بايد فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند ولي اگر پيش از مغرب بميرد، واجب نيست فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند.
- احتياط واجب آن است كه زكات فطره را به فقراي شيعه اثنا عشري بدهد اگر چه در شهر ديگر باشند و چون نقل اين زكات به شهر ديگر خلاف احتياط است اگر در شهر خودش فقير شيعه نباشد مال خود را به شهر ديگر ببرد و در آنجا به قصد زكات به شيعه بدهد.
- اگر طفل شيعه‎اي فقير باشد، انسان مي‎تواند فطره را با اذن ولي شرعي او به مصرف او برساند، يا به واسطه دادن به ولي طفل، ملك طفل نمايد.
- فقيري كه فطره به او مي‎دهند، لازم نيست عادل باشد ولي احتياط واجب آن است كه به شراب خوار و كسي كه آشكارا معصيت مي‎كند فطره ندهند.
- به كسي كه فطره را در معصيت مصرف مي‎كند نبايد فطره بدهند.
- احتياط واجب آن است كه به يك فقير كمتر از يك صاع كه تقريباً سه كيلو است فطره ندهند. ولي اگر بيشتر بدهند اشكال ندارد.
- اگر از جنسي كه قيمتش دو برابر قيمت معمولي آن است مثلاً از گندمي كه قيمت آن دو برابر قيمت گندم معمولي است، نصف صاع كه معناي آن در مسأله پيش گفته شد بدهد كافي نيست و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد اشكال دارد.
- انسان نمي‎تواند نصف صاع را از يك جنس مثلاً گندم و نصف ديگر آن را از جنس ديگر مثلاً جو بدهد، و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد اشكال دارد.
- مستحب است در دادن زكات فطره، خويشان فقير خود را بر ديگران مقدم بدارد و بعد همسايگان فقير را، بعد اهل علم فقير را ولي اگر ديگران از جهتي برتري داشته باشند، مستحب است آنها را مقدم بدارد.
- اگرانسان به خيال اين كه كسي فقير است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقير نبوده، چنان چه مالي را كه به او داده از بين نرفته باشد، بايد پس بگيرد و به مستحق بدهد. و اگر نتواند پس بگيرد، بايد از مال خودش فطره را بدهد، و اگر از بين رفته باشد، در صورتي كه گيرنده فطره مي‎دانسته آنچه را گرفته فطره است، بايد عوض آن را بدهد، و اگر نمي‎دانسته، دادن عوض بر او واجب نيست و انسان بايد دوباره فطره را بدهد.
- اگر كسي بگويد فقيرم، نمي‎شود به او فطره داد، مگر آن كه از گفته او اطمينان پيدا شود، يا انسان بداند كه قبلا فقير بوده است.
- انسان بايد زكات فطره را به قصد قربت ـ يعني: براي انجام فرمان خداوند عالم ـ بدهد و موقعي كه آن را مي‎دهد، نيت دادن فطره نمايد.
- اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست لكن جواز دادن آن در ماه رمضان بعيد نيست، و اگر پيش از رمضان يا در ماه رمضان به فقير قرض بدهد و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب كند مانعي ندارد.
- گندم يا چيز ديگري را كه براي فطره مي‎دهد، بايد به جنس ديگر يا خاك مخلوط نباشد، و چنان چه مخلوط باشد، اگر خالص آن به يك صاع كه تقريباً سه كيلو است برسد، يا آنچه مخلوط شده به قدري كم باشد كه قابل اعتنا نباشد اشكال ندارد.
- اگر فطره را از چيز معيوب بدهد كافي نيست.
- كسي كه فطره چند نفر را مي‎دهد، لازم نيست همه را از يك جنس بدهد و اگر مثلاً فطره بعضي را گندم و فطره بعض ديگر را جو بدهد كافي است.
- كسي كه نماز عيد مي‎خواند، بنابر احتياط واجب، بايد فطره را پيش از نماز عيد بدهد و يا جدا نمايد، ولي اگر نماز عيد نمي‎خواند، مي‎تواند دادن فطره را تا ظهر تأخير بيندازد.
- اگر به نيت فطره مقداري از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عيد به مستحق ندهد، احتياط واجب آن است كه هر وقت آن را مي‎دهد نيت فطره نمايد.
- اگر موقعي كه دادن زكات فطره واجب است، فطره را ندهد و كنار هم نگذارد، بعداً بايد بدون اين كه نيت ادا و قضا كند فطره را بدهد.
- اگر فطره را كنار بگذارد، نمي‎تواند آن را براي خودش بردارد و مال ديگري را براي فطره بگذارد.
- اگر انسان مالي داشته باشد كه قيمتش از فطره بيشتر است، چنان چه فطره را ندهد و نيت كند كه مقداري از آن مال براي فطره باشد اشكال دارد.
- اگر مالي را كه براي فطره كنار گذاشته از بين برود، چنان چه دسترسي به فقير داشته و دادن فطره را تأخير انداخته، بايد عوض آن را بدهد، و اگر دسترسي به فقير نداشته ضامن نيست.
- اگر در محل خودش مستحق پيدا شود، احتياط واجب آن است كه فطره را به جاي ديگر نبرد و اگر به جاي ديگر ببرد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.


س. زمان پرداخت زكات فطره چه موقع است؟آيا مي‎توان براي رساندن به فقير خاصي پرداخت زكات را به تأخير انداخت؟
ج. زمان پرداخت زكات فطره در روز عيد فطر است و براي پرداخت به فقير خاصي مي‎توان به تأخير انداخت؛ اما نبايد در پرداخت آن مسامحه و كوتاهي گردد و مي‎توانيد به وسيله پست يا بانك براي او ارسال نماييد.

س. آيا مي‎توانيم زكات فطره را براي كمك به مدرسه و مسجد بپردازيم؟
ج. احتياط واجب آن است كه زكات فطره را به فقراي شيعه اثني عشري بدهند اگر چه در شهر ديگر باشند.

س. آيا مي‎توانم با پول زكات فطره، چيزي براي فقير خريداري نمايم؟
ج. خير، زكات فطره‎اي را كه كنار گذاشته‎ايد، بايد به همان صورت به فقير بدهيد و تبديل آن به جنس ديگر صحيح نيست.

س. حكم كساني كه سرباز هستند و شب عيد فطر در آنجا هستند، فطريه، آيا بر پدر آنها واجب است يا خودشان يا مثلاً سپاه يا ارتش يا نيروي انتظامي؟
ج. در فرض سؤال با تمكّن مالي فطره را بايد خودشان بپردازند. والله العالم

س. اگر ميهمان با اجازه صاحب خانه، فطره‌ي خودش را بدهد، آيا از عهده صاحب خانه ساقط مي‌شود؟
ج. ساقط نمي‌شود. والله العالم

س. آيا مي‌شود زكات فطره را به افرادي، مانند فرزند، زن، پدر يا مادر (اگر مستحقّ باشند) داد يا نه؟
ج. زكات فطره را نمي‌توان به واجب النفقه داد. والله العالم

س. پرداخت زكات فطره به كميته امداد، سازمان بهزيستي و بعض مؤسسات خيريه چه صورتي دارد؟
ج. بنظر اينجانب، زكات فطره بنابراحتياط واجب بايد به فقراي شيعه اثني عشري برسد و مكلّف بايد آنچه را تحت عنوان زكات فطره به اينگونه سازمان‌ها و مؤسسات مي‌دهد يقين كند كه بدون كم و زياد در مورد مصرف، (فقير شيعه اثني عشري) صرف شده و الا ذمّه‌اش برئ نمي‌شود. پس براي هر كس اين يقين حاصل شود، اشكال ندارد، مثلاً كسي كه زكات فطره مي‌دهد و سيّد نيست بايد يقين كند كه به مصرف فقير غير سيّد رسيده، نه سيّد و نه مدرسه و مسجد و حسينيه. والله العالم
 

 

 

 

موضوع: 
استفتائاتموضوعی
یکشنبه / 4 تیر / 1396
احكام روزه

 

رؤيت هلال با چشم مسلح
س. آيا رؤيت هلال با استفاده از ابزارهاي نجومي (دوربين، تلسكوپ و ...) اعتبار شرعي دارد؟

ج. كفايت رؤيت با چشم مسلّّح، مورد اشكال است.والله العالم

 

اثبات اول ماه
س. اگر راديو و رسانه‌ها خبر دهند كه در شهري ماه را ديده‌اند، آيا مسلمان‌ها در سراسر آن كشور مي‌توانند آن روز را عيد قرار دهند يا نه؟

ج. اگر از خبر راديو يا رسانه‌هاي ديگر، براي شخص علم حاصل شود، بايد عيد قرار دهد. والله العالم

 

اتحاد افق
س. اگر ماه‌ رمضان‌ در شهري‌ ديده‌ شود، در شهرهاي ديگر‌ كه‌ افق‌ آنها يكسان‌ و يا دو ساعت‌ فرق دارند اول‌ ماه‌ ثابت‌ مي‌شود يا نه‌؟

ج. اكتفا به‌ رؤيت‌ ماه‌ در يك‌ بلد براي‌ ساير بلاد بعيد نيست‌. والله العالم

 

 

ثبوت ماه با محاسبات منجّمين
س. آيا با محاسبات‌ منجمين‌، ماه‌ ثابت‌ مي‌شود، مخصوصاً وقتي كه‌ آنها امروز نسبت‌ به‌ زمان‌گذشته‌ امكانات‌ خيلي‌ دقيق‌ و مجهّز در اختيار دارند و اصرار مي‌ورزند كه‌ نتائج‌ دستگاه‌هاي‌ علمي‌امروز قابل‌ انكار نمي‌باشد؟

ج. پيشگوئي‌ منجمّين‌ بنفسه‌ حجّت‌ شرعيّه‌ نيست. بلي،‌ اگر براي‌ هر كس‌ موجب‌ علم‌ به‌ صحّت‌ محاسبه‌ شود، بايد به‌ علمي‌ كه‌ از گفته‌ منجّم‌ حاصل‌ شده‌ عمل‌ نمايد. والله العالم

 

روزه يوم الشك
س. اگر يوم الشك بين آخر شعبان و اول رمضان را به نيّت شعبان روزه گرفت، سپس نيّت افطار كرد و قبل از ظهر يا قبل از افطار معلوم شد كه رمضان بوده است؛ در اين صورت، اگر نيّت رمضان كند روزه‌اش صحيح است؟

ج. در فرض سؤال، نيّت روزه رمضان كند و روزه صحيح است. والله العالم

 

 

بلندبودن ماه
س. آيا تطوع و بلند بودن‌ هلال را، دليل‌ بر شب‌ دوم‌ مي‌دانيد؟

ج. بلند بودن‌ ماه‌ و تطوع آن‌، دليل‌ شرعي‌ بر شب‌ دوم‌ نيست‌. والله العالم

 

وقت امساك در ماه مبارك
س. در آستانه ماه شريف رمضان و با توجه به توسعه شهرها و عدم امكان تشخيص دقيق لحظه طلوع فجر، خواهشمند است نظر شريف خود را در مورد زمان امساك براي روزه و اقامه نماز صبح اعلام فرمائيد.

ج. از هنگامي كه شخص يقين به طلوع فجر صادق كند، امساك واجب است و مي‌تواند نماز صبح را بخواند و تعيين طلوع با ساعت و دقيقه بطوري‌كه شرعاً امساك واجب و نيز وقت نماز صبح باشد، ممكن نيست و احتياط اين است كه در روزه امساك را قدري قبل از يقين به طلوع فجر شروع كند. والله العالم

 

دختران بالغ و عدم قدرت بر روزه‌گرفتن
س. سن بلوغ زن نه سال در رساله ذكر شده است و تكليف بر او واجب است، در حالي‌كه دختر اين قدر كوچك است كه اگر روزه بگيرد مريض مي‌شود بلكه نمي‌تواند روزه بگيرد و علامت بلوغ ديگر هم ندارد، تكليف ايشان چيست؟

ج. سن تكليف دختران نه سال كامل قمري است و در عين حال قدرت شرط تكليف است، آنكه قدرت انجامش را دارد بايد انجام دهد و آنكه قدرتش را ندارد تكليف ساقط است، مثلاً اگر قدرت گرفتن روزه ندارد نبايد روزه بگيرد و هر وقت قدرت يافت قضا آن را بجا آورد ولي نماز و حجاب و امثال اينها را كه قدرت دارد بايد انجام دهد. والله العالم

 

عدم قدرت بر روزه بجهت سختي شغل و گرماي هوا
س. حكم شخصي كه شغل او سخت و دشوار است و در شهر بسيار گرمي كار مي‌كند و عملاً روزه‌گرفتن در تابستان براي وي تقريباً غير ممكن است، چيست؟

ج. اگر مي‌توانند از ساعات كار كم كنند و روزه‌ها را بگيرند و از بركات آن محروم نشوند؛ و اگر اين كار ميسر نيست، هر روز صبح به قدر مسافت شرعي مسافرت كنند و روزه خود را در آنجا افطار نمايند كه فقط قضاي آن روزها به عهده شخص مي‌آيد و كفاره ندارد.والله العالم

 

اعتبار تعيين روزه هر روز ماه رمضان
س. آيا در نيّت روزه ماه رمضان بايد معيّن كنيم كه روز چندم ماه رمضان را روزه مي‌گيريم؟

ج. لازم نيست روزه هر روز را بخصوص نيّت كند، بلكه همين اندازه كه بداند روزه ماه رمضان را مي‌گيرد، كافي است. والله العالم

 

فراموش‌كردن نيّت روزه در ماه رمضان
س. اگر در ماه رمضان قبل از طلوع فجر نيّت را فراموش كرد، چه كند؟

ج. اگر قبل از ظهر يادش آمد، نيّت كند و اگر بعدازظهر يادش بيايد، روزه باطل است؛ ولي بايد آن روز را امساك كند و بعد هم قضاي آن را بگيرد. والله العالم

 

بيدارشدن روزه‌دار بدون نيت روزه بعد از نماز صبح
س. اگر شخصي قصد روزه‌گرفتن دارد ولي سحر جهت خوردن سحري بيدار نشود و فقط براي نماز بيدار و پس از آن بخوابد. آيا روزه‌گرفتن چنين شخصي صحيح است؟

ج. همين قدر كه قصد روزه داشته باشد، كافي است و خوردن سحري لازم نيست. والله العالم

 

تزريق سرم يا آمپول
س. آيا شخص روزه‌دار در ماه مبارك رمضان، مى‌تواند سرم يا آمپول، تزريق كند؟

ج. احتياط مستحب آن است كه از استعمال آمپول و سرم خوددارى كند. و اگر لازم شد و تزريق كرد، روزه‌اش باطل نمي‌شود. والله العالم

 

استفاده از اسپري تنفسي
س. آيا استفاده از اسپري تنفسي در داخل دهان و بيني براي بازكردن مجاري تنفسي، مبطل روزه مي‌باشد يا خير؟

ج. در مفروض سؤال، چنانچه ناچار از استفاده آن در روز باشد اشكال ندارد و روزه را بگيرد، لكن اگر قبل از حلول ماه مبارك رمضان بعد، عارضه‌اش برطرف شود، بنابراحتياط قضاي روزه‌ها را نيز بگيرد. و اگر عارضه تا ماه رمضان بعد ادامه يافت، بنابراحتياط براي هر روز يك چارك طعام مانند گندم يا جو به عنوان كفّاره به فقير غير سيّد بدهد و قضا ندارد. والله العالم

 

استفاده از قطره بيني
س. حكم استفاده از قطره بيني جهت بازكردن مجاري تنفسي و درمان كه در بعضي موارد يقيناً وارد حلق مي‌گردد، چگونه است؟

ج. اگر وارد حلق شود، مبطل روزه است. والله العالم

 

مسواك‌كردن
س. مسواك كردن در روز ماه رمضان، آيا مبطل روزه است يا خير؟

ج. اگر آبي كه از خمير دندان توليد شده يا آب خارجي وارد حلق نشود و آن را بيرون بريزد، اشكال ندارد. والله العالم

 

آندوسكپي
س. آندوسكپى دستگاهى است كه داخل معده مى‌شود و عكسبردارى مى‌كند، بدون اينكه چيزى داخل معده شود. آيا اين عمل روزه را باطل مى كند يا نه؟

ج. بنابر احتياط، براى روزه‌دار اشكال دارد. والله العالم

 

بخار حمام
س. اگر فضاى حمام را بخار گرفته باشد، آيا موجب بطلان روزه مى‌شود؟

ج. باطل نمى‌شود. والله العالم

 

مصرف آدامس
س. جويدن آدامس در حال روزه، چه حكمي دارد؟

ج. چنانچه هيچ طعمي نداشته باشد كه به حلق برود، روزه صحيح است؛ لكن اين عمل براي روزه‌دار پسنديده نيست و تظاهر به آن، اشكال دارد. والله العالم

 

مصرف دخانيات
س. آيا كشيدن سيگار و استعمال قليان، مبطل روزه است؟

ج. بنابراحتياط واجب، روزه‌دار نبايد دود سيگار يا قليان را به حلق برساند. والله العالم

 

تزريق خون
س. آيا تزريق خون به روزه‌دار، مبطل روزه است؟

ج. مبطل روزه نيست. والله العالم

 

اهداي خون
س. اگر در ماه مبارك رمضان، 5 سي سي خون براي آزمايش از ما گرفته شود، چه حكمي دارد؟

ج. اشكال ندارد، ولي اگر موجب ضعف شود مكروه است. والله العالم

 

پركردن دندان
س. پركردن دندان در ماه رمضان چه حكمي دارد؟

ج. پر كردن، جرم‎گيري و كشيدن دندان در ماه رمضان براي پزشكان مانعي ندارد و براي شخص روزه‎دار، زماني جايز است كه مطمئن باشد خون يا آبي كه به وسيله دستگاه، وارد فضاي دهان مي‎شود، فرو نخواهد رفت. والله العالم

 

استفاده از مواد آرايشي
س. استفاده از مواد آرايشي، مانند كرم، سرمه و ... در ماه مبارك رمضان براي شخص روزه‌دار چه حكمي دارد؟

ج. اشكال ندارد، ولي در مورد سرمه اگر از موّادي باشد كه مزه يا بوي آن به حلق برسد مكروه است. والله العالم

 

استفاده از قرص ضدبارداري
س. روزه زنانى كه در ماه مبارك رمضان براى جلوگيرى از عادت ماهانه از قرص استفاده مى‌نمايند، صحيح است يا خير؟

ج. اگر عادت نشوند، روزه آنها صحيح است. والله العالم

 

استعمال شياف
س. آيا استعمال شياف‌هاى درمانى، شياف ترياك و يا شياف تغذيه مبطل روزه است؟

ج. شياف، مبطل روزه نيست. والله العالم

 

غواصي و روزه‌داري
س. مستدعي‌ است‌ حكم‌ شرع‌ مقدس‌ را در مورد اشخاصي‌ كه‌ كارشان‌ غواصي‌ در اعماق آب‌هاست‌ نسبت‌ به‌ روزه‌ بيان‌ فرماييد.

ج. زير آب‌‌رفتن‌ با لباس‌ غواصّي‌، بنابراحتياط‌ واجب‌ مبطل‌ صوم‌ است‌، ولي‌ اگر شخص‌ داخل‌ زير دريائي‌ كه‌شبيه‌ اطاق است‌ و ملاصق‌ بدن‌ نيست‌ زير آب‌ برود روزه‌ باطل‌ نمي‌شود. والله العالم

 

 

گرد و غبار در محيط كار
س. محيط كاري اينجانب طوري است كه ذرات گرد و غبار در فضاي كارگاه پراكنده مي‌باشد و دوري از اين محيط ممكن نيست. در ضمن حتي الامكان هم از وسايل جلوگيري‌كننده، مانند ماسك و غيره استفاده مي‌گردد ولي باز هم گرد و غبار وارد فضاي حلق مي‌گردد. حكم روزه در اين فضا چيست؟

ج. چنانچه گرد و غبار وارد حلق شود، روزه اشكال دارد. والله العالم

 

روزه زن باردار
س. آيا براي خانم باردار 5 ماهه، روزه واجب است؟‌

ج. اشخاص مختلفند؛ بطور كلي اگر به تجربه يا از قول طبيب حاذق، خوف ضرر براي خود زن يا بچه حاصل شود روزه نگيرد. والله العالم

 

غلط‌‌خواندن قرآن
س. اگر در ماه‌ مبارك‌ رمضان‌، قرآن‌ را به طرز غلطي‌ بخوانيم‌، آيا ضرري‌ متوجه‌ روزه‌ مي‌شود؟(عدم‌ تلفظ‌ صحيح‌ كلمات‌)

ج. اگر عمداً آيات‌ را غلط‌ نخوانيد، اشكال‌ ندارد. والله العالم

 

نسبت‌دادن روايت از معصومي به معصوم ديگر
س. اگر كلام يكى از معصومين را اشتباه به ديگرى نسبت دهيم، مثلاً به جاى اينكه بگوئيم رسول خدا صلّي الله عليه و آله فرمودند، بگوئيم: اميرالمؤمنين عليه السلام چنين فرموده‌اند. آيا باعث باطل‌شدن روزه مي‌شود؟
اگر عمداً اين كار را انجام دهد، حكمش چيست؟

ج. در صورت اشتباه، اشكال ندارد، ولى اگر عمداً و با توجّه باشد، چون انتساب بمعنى اين است كه آن حضرت خصوص اين كلام را فرموده با اينكه مي‌داند نفرموده، نسبت دروغ است و روزه را باطل مي‌كند و قضا و كفّاره دارد. والله العالم

 

مسافرت در ماه رمضان
س. آيا انسان مى‌تواند در ماه مبارك رمضان براى فرار از روزه عمداً مسافرت كند؟

ج. اشكال ندارد، ولى مكروه است. والله العالم

 

تبعيّت زن از شوهر در وطن
س. زنى كه ازدواج مى‌كند و از وطن اصلى خود به شهر ديگرى مى‌رود و در عرض سال چند مرتبه براى ديدن ارحام به وطن اصلي‌اش باز مى‌گردد، نماز و روزه او چه حكمى دارد؟

ج. در فرض سؤال، كه زن بنا دارد در وطن شوهر همراه با شوهر زندگى كند، اعراض قهرى از وطن خود اوست و در بازگشت به وطن جهت صله ارحام، حكم مسافر را دارد. والله العالم

 

افطار در حد ترخص
س. كسى كه در ماه رمضان مسافرت مى‌كند، مى‌تواند در منزل خود افطار نمايد يا بايد از حد ترخّص بگذرد و سپس افطار نمايد؟

ج. تا به حدّ ترخّص نرسيده، نبايد افطار كند. والله العالم

 

خروج مني بدون قصد
س. اگر روزه‌دار بدون قصد بيرون‌آمدن مني با همسرش شوخي كند بطوري كه بعد از شوخي مني از او خارج شود در صورتي‌كه مي‌دانسته مني از او خارج خواهد شد، حكم روزه او چگونه خواهد بود؟

ج. در فرض سؤال كه روزه‌دار مي‌دانسته كه اگر با همسر خود بازي كند مني از او خارج مي‌شود، در صورت خروج مني، قضاء و كفّاره دارد. والله العالم

 

استمنا در حال روزه
س. كسي‌ كه‌ نمي‌دانسته‌ استمناء روزه‌ را باطل‌ مي‌كند و حتي‌ يك‌ گناه‌ كبيره‌ است‌، اگر اين‌عمل‌ را انجام‌ دهد. آيا روزه‌ او باطل‌ است؟ اگر باطل‌ است،‌ كفّاره‌ دارد يا خير؟

ج. در فرض‌ سؤال‌، بايد قضاي‌ روزه‌ را بگيرد، ولي‌ كفّاره‌ ندارد. بلي،‌ اگر جاهل‌ مقصّر باشد، به اين‌ معني‌ كه‌ در موقع‌ ارتكاب‌ عمل‌، احتمال‌ حرمت‌ بدهد و سؤال‌ نكند و يا بداند استمناء حرام‌ و معصيت‌ است‌، هرچند نداند كه ‌روزه‌ را باطل‌ مي‌كند و اگر در روز ماه‌ رمضان‌ انجام‌ دهد، كفّاره‌ جمع‌ دارد. والله العالم

 

 

علم به محتلم شدن در صورت خوابيدن
س. شخصي يك ساعت به اذان صبح مانده در ماه رمضان مي‌داند كه اگر بخوابد محتلم مي‌شود و تا اذان بيدار نمي‌شود. آيا مي‌تواند بخوابد يا نه؟ و اگر خوابيد و محتلم شد و اذان گفته شد، روزه او صحيح است يا نه؟

ج. در مورد سؤال، اگر شخص مذكور مي‌داند كه قبل از اذان صبح محتلم مي‌شود، بنابر احتياط واجب نبايد بخوابد. والله العالم

 

 

محتلم شدن در روز ماه رمضان
س. اگر كسي ماه رمضان بعد از اذان صبح در خواب جنب شود، آيا روزه‌اش باطل مي‌شود يا نه؟ و اگر باطل نمي‌شود، آيا مي‌تواند بعد از اذان ظهر يا اذان مغرب غسل كند يا نه؟‌

ج. روزه‌اش باطل نمي‌شود ولي براي نماز ظهر واجب است غسل نمايد.والله العالم

 

رسيدن وقت اذان هنگام غسل
س. شخصي قبل از اذان صبح بيدار شده و جنب بوده، مشغول غسل مي‌شود كه وسط غسل، اذان مي‌گويند. آيا روزه او صحيح است و كفّاره دارد يا نه؟

ج. اشكال ندارد و روزه صحيح است. والله العالم

 

 

كفاره تأخير
س. اگر كسي قضاي روزهاي ماه رمضان سال قبل را تا ماه مبارك رمضان سال بعد نگيرد، حكمش چيست؟

ج. در فرض سؤال، بايد علاوه بر قضاء روزه‌ها براي هر روز يك مد(750گرم) گندم يا جو يا آرد بعنوان كفاره به فقير غير سيد بدهد و دادن پولش كافي نيست. بايد خود جنس باشد و مي توان همه را به يك فقير داد. والله العالم

 

دادن پول كفاره به فقير
س. آيا مي‌توان‌ پول‌ كفّاره‌ را به‌ فقير داد و به‌ او گفت: طعامي‌ كه‌ روزانه‌ مي‌خوري‌ قصد كفّاره‌ كن؛‌ يا لازم‌ است‌ فقير از همين‌ پول‌ طعام‌ بگيرد؟

ج. در فرض‌ سؤال‌، فقير بايد با همين‌ پول‌، براي‌ دهنده‌ آن‌ طعام‌ بخرد و به‌ وكالت‌ از طرف‌ او طعام‌ را به‌ عنوان‌ كفّاره‌ بردارد.والله العالم

 

زكات فطره‌ي سرباز
س. حكم كساني كه سرباز هستند و شب عيد فطر در آنجا هستند، فطريه، آيا بر پدر آنها واجب است يا خودشان يا مثلاً سپاه يا ارتش يا نيروي انتظامي؟

ج. در فرض سؤال با تمكّن مالي فطره را بايد خودشان بپردازند. والله العالم

 

فطره‌دادن ميهمان و اسقاط ذمه ميزبان
س. اگر ميهمان با اجازه صاحب خانه، فطره‌ي خودش را بدهد، آيا از عهده صاحب خانه ساقط مي‌شود؟

ج. ساقط نمي‌شود. والله العالم

 

دادن زكات فطره به واجب النفقة
س. آيا مي‌شود زكات فطره را به افرادي، مانند فرزند، زن، پدر يا مادر (اگر مستحقّ باشند) داد يا نه؟

ج. زكات فطره را نمي‌توان به واجب النفقه داد. والله العالم

 

پرداخت زكات فطره به مؤسسات
س. پرداخت زكات فطره به كميته امداد، سازمان بهزيستي و بعض مؤسسات خيريه چه صورتي دارد؟

ج. بنظر اينجانب، زكات فطره بنابراحتياط واجب بايد به فقراي شيعه اثني عشري برسد و مكلّف بايد آنچه را تحت عنوان زكات فطره به اينگونه سازمان‌ها و مؤسسات مي‌دهد يقين كند كه بدون كم و زياد در مورد مصرف، (فقير شيعه اثني عشري) صرف شده و الا ذمّه‌اش برئ نمي‌شود. پس براي هر كس اين يقين حاصل شود، اشكال ندارد، مثلاً كسي كه زكات فطره مي‌دهد و سيّد نيست بايد يقين كند كه به مصرف فقير غير سيّد رسيده، نه سيّد و نه مدرسه و مسجد و حسينيه. والله العالم

 

زكات فطره بچه در شكم مادر
س. بچه‌اي كه در شكم مادر است، آيا فطريه‌اش واجب است يا نه؟

ج. واجب نيست. والله العالم

 

 

 

موضوع: 
استفتائاتموضوعی
جمعه / 5 خرداد / 1396
احكام اعتكاف

تعريف

اعتكاف، توقّف در مسجد است با اين قيد كه در اين توقّف قصد و نيّت تعبّد و بندگي را داشته باشد؛ و احوط آن است كه نيّت عبادت ديگري مانند نماز و روزه و... غير از اعتكاف را نيز ضميمه نمايد.

 

زمان اعتكاف

در هر زماني كه روزه‌گرفتن صحيح باشد، اعتكاف نيز صحيح است؛ امّا افضل اوقات اعتكاف، ماه مبارك رمضان و افضل اوقات ماه مبارك رمضان دهه آخر آن مي‌باشد.

 

 

شرايط معتكف

- عقل

س. آيا اعتكاف كودك مميّز صحيح است؟

ج. اقوي، صحّت آن است.

 

- نيّت‌كردن

* نيّت

س. آيا در اعتكاف واجب و مستحب، قصد وجوب يا استحباب لازم است؟

ج. لازم نيست.

 

س. اگر از روي اشتباه، براي اعتكاف واجب، نيّت استحباب نمايد ‌يا بالعكس، تكليف چيست؟

ج. اشكال ندارد.

 

س. آيا تجديد نيّت در روز سوّم اعتكاف مستحب، لازم است؟

ج. لازم نيست، هر چند احوط است.

 

س. آيا در اعتكاف، نيازي به قصد نمودن عبادات ديگر (‌علاوه بر نيّت اعتكاف) ‌هم است؟

ج. بنابر احتياط بايد قصد عبادت ديگري نيز بشود.

 

* زمان نيّت

س. زمان نيّت اعتكاف چه وقتي است؟ آيا اوّل شب مي‌شود نيّت كرد؟

ج. وقت نيّت، قبل از فجر صادق است و اكتفا به نيّت اوّل شب مشكل است مگر اين‌كه نيّت اوّل شب تا فجر ادامه داشته باشد.

 

س. در مراسم اعتكاف بايد قبل از اذان صبح در مسجد مستقر باشد. اگر دقايقي بعد از اذان بيايد، اعتكاف چه صورتي دارد؟

ج. بايد قبل از طلوع فجر صادق در مسجد باشد.

 

* شرط برگشت از اعتكاف در هنگام نيّت

س. آيا انسان مي‌تواند از آغاز، هنگام نيّت، شرط كند كه اگر برايش اتّفاقي افتاد يا مشكلي پيش آمد- مثلاً بگويد اگر هوا سرد شد- اعتكاف را رها مي‌كنم حتي در روز سوّم؟ آيا لازم است اتّفاق يا مشكل خاصّي را در نظر بگيرد يا نيازي نيست؟

ج. جايز است در حين نيّت (نه قبل از آن و نه بعد از شروع در اعتكاف)، شرط رجوع از اعتكاف را در هر وقت كه بخواهد حتي در روز سوّم بنمايد، حتي بدون عروض هيچ سببي.

 

س. آيا در اعتكاف نذري، انسان مي‌تواند هنگام خواندن صيغه نذر، شرط كند كه اگر مانعي پيش آمد اعتكافم را رها مي‌كنم؟

ج. صحّت اشتراط رجوع از اعتكاف در نذر،‌ محلّ تأمل بلكه محلّ منع است. بلي، نذر اعتكاف مشروط، ‌صحيح است.

 

س. فرموده‌ايد معتكف مجاز است هنگام نيّت شرط كند «هر وقت خواست» (حتي در روز سوّم) از اعتكاف برگردد. اگر بعد از نيّت حكم شرط خود را ساقط نمود، آيا شرط او ساقط مي‌شود يا خير؟

ج. شرط رجوع از اعتكاف حتي در روز سوم در حين نيّت، جايز است و اما ظاهر اين است كه حكم شرط ساقط نمي‌شود، اگر چه احتياط در ترتيب آثار سقوط است به اينكه اگر بعد از اكمال دو روز، شرط را ساقط كند، اعتكاف را تمام كند و آن را رها نكند.

 

* عدول از نيّت

س. حكم عدول از اعتكاف به اعتكاف ديگر چيست؛ چه هر دو واجب باشند يا مستحب يا يكي واجب باشد و ديگري مستحب يا يكي براي خودش باشد و ديگري براي نيابت يا هر دو براي نيابت باشد؟

ج. در هيچ يك از صور مذكوره، عدول جايز نيست.

 

* نيابت

س. آيا اعتكاف را به نيابت از كسي كه مرده و يا به نيابت از كسي كه زنده است مي‌توان انجام داد؟

ج. نيابت از ميّت در اعتكاف، صحيح است و نيابت از حيّ محلّ اشكال است. بلي، به قصد رجاء، اشكال ندارد.

 

 

- روزه‌گرفتن

* نوع روزه

س. آيا هرگونه روزه و‌ لو استيجاري و ... براي اعتكاف كافي است؟

ج. بلي، مطلق صوم كفايت مي‌كند.

 

س. در اعتكاف رمضان نيّت روزه بايد چگونه باشد؟

ج. روزه بايد به نيّت روزه ماه مبارك رمضان گرفته شود.

 

س. اگر شخصي نذر كند كه در ايام معيّني معتكف شود. اگر در همان ايام، روزه‌ نذري يا استيجاري بر عهده او باشد، آيا مي‌تواند در همان اعتكاف، روزه نذري يا اجاره‌اي خود را بجا آورد؟

ج. بلي، مانعي ندارد.

 

 

* اعتكاف در سفر

س. آيا انسان مي‌تواند نذر كند كه در سفر روزه بگيرد؟

ج. اگر در حضر چنين نذري بكند صحيح است.

 

س. آيا در حين مسافرت مي‌شود روزه‌ي در سفر را نذر كرد؟

ج. صحيح نيست.

 

س. مسافر در چه صورتي مي‌تواند اعتكاف كند؟

ج. در مواردي كه صوم براي مسافر صحيح باشد، مانند اين‌كه در وطن نذر كرده باشد كه در سفر روزه بگيرد يا در مدينه كه جايز است مسافر براي طلب حاجت سه روز روزه بگيرد.

 

س. شخصي نذر كرده در ايام البيض ماه رجب، در مسجد مقدّس جمكران معتكف شود و نذر كرده در فرض مسافرت روزه هم بگيرد. آيا نذرش منعقد است؟ آيا اعتكاف او صحيح است؟(هر چند مسافر باشد)

ج. در فرض سؤال، اعتكاف صحيح است.

 

س. شخصي براي درك فضيلت اعتكاف در مشهد مقدّس، بعد از رسيدن به مشهد بدون قصد اقامت نذر كرده سه روز روزه بگيرد. آيا چنين نذري صحيح است؟

ج. صحيح نيست.

 

س. حكم اعتكاف مسافر در مساجد مدينه، كوفه، مسجد‌الحرام، سهله و مشاهد مشرفه بدون نذر روزه و قصد اقامت چيست؟

ج. در هر مكاني كه روزه صحيح نيست، اعتكاف هم صحيح نيست.

 

*اعتكاف در سفر حرام

س. آيا در سفر حرام مي‌توان اعتكاف كرد؟

ج. در مورد سؤال با تحقّق اعتكاف به قصد قربت و حصول ساير شرائط اعتكاف صحيح است.

 

- اذن براي اعتكاف

س. آيا زن بايد براي اعتكاف از شوهرش اجازه بگيرد؟ حتي اگر معتكف شدن او با حقّ شوهر، منافات نداشته باشد.

ج. انجام اصل اعتكاف زن، چنانچه منافي با حقّ زوج نباشد مشروط به اذن زوج نيست، ولي خروج او ازمنزل بدون اذن زوج جايز نيست. پس اگر بدون اذن او خارج شود و به مسجد براي اعتكاف برود، از اين جهت اعتكافش باطل است.

 

س. آيا زن مي‌تواند با امر شوهرش روز سوم اعتكاف خود را بشكند؟ و اگر شوهر او را مجبور به اين كار كند، آيا بر عهده شوهر كفّاره مي‌آيد يا خير؟

ج. اگر زوجه با اذن زوج معتكف شده، زوج نمي‌تواند او را مجبور به شكستن اعتكاف نمايد و لكن در صورت اجبار، كفّاره ثابت نيست.

 

س. آيا فرزند بايد براي اعتكاف از والدين خود اجازه بگيرد حتّي اگر معتكف شدن او موجب اذيّت و آزار يا زحمت آنها نباشد؟

ج. در صورت عدم ايذاء، اذن والدين شرط نيست. بلي، احتياط خوب است.

 

 

- عدد (‌صحيح‌نبودن كمتر از سه روز)

س. اعتكاف كمتر از سه روز چه حكمي دارد؟

ج. صحيح نيست.

 

س. آيا معتكف مي‌تواند شش روز يا ده روز نيّت اعتكاف بكند؟

ج. مانعي ندارد.

 

س. منظور از روز در اعتكاف چيست؛ آيا پايان روز، غروب آفتاب است يا مغرب؟

ج. منظور از غروب، زوال حُمرِه مَشرقيّه است كه عرفاً مغرب گفته مي‌شود.

 

س. اگر كسي نذر كند سه روز منفصل اعتكاف كند، آيا نذرش منعقد مي‌شود؟

ج. صحيح نيست.

 

- مكان اعتكاف

س. ملاك در تعيين مسجد جامع چيست؟ آيا ممكن است تعداد مساجد يك شهر يا روستا متعدّد باشد؟ آيا مساجد جامع، ممكن است به هم خيلي نزديك باشند؟

ج. مسجد جامع، مسجدي است كه براي گروه خاصي ساخته نشده است در مقابل مسجد بازار و قبيله و امثال اينها كه در آنها معظم اهل بلد جمع نمي‌شوند و آماده براي اجتماع آنها هم نشده است و ممكن است مسجد جامع متعدّد باشد و نيز نزديك هم باشند.

 

س. اعتكاف در غير مسجد جامع مانند حسينيه، نمازخانه دانشگاه چگونه است؟

ج. اعتكاف در غير مسجد جامع، صحيح نيست.

 

س. اعتكاف شيعه در عبادتگاه‌هاي ديگر اهل كتاب يا مسجد مخالف چه حكمي دارد؟

ج. اعتكاف در عبادتگاه اهل كتاب صحيح نيست و امّا در مسجد جامع اهل تسنّن صحيح است.

 

س. آيا در تهران بزرگ، در مسجد جامع هر محلّه مي‌توان اعتكاف كرد؟

ج. اگر خصوصيات مسجد جامع را داشته باشد، مي‌توان اعتكاف كرد.

 

س. اگر اعتكاف واجب خود را در مسجدي بجا آورد و بعداً فهميد كه اعتكاف در آنجا صحيح نبوده است، اعتكاف او چه حكمي دارد؟

ج. اگر اعتكاف واجب بوده، بايد استيناف يا قضا شود.

 

س. آيا اعتكاف در مسجد مقدّس جمكران و زيرزمين آن، صحيح است يا خير؟

ج. در حال حاضر كه عنوان جامعيّت حاصل شده، اعتكاف در آن صحيح است.

 

س. آيا محوطه اطراف مسجد كه به عنوان حياط از آن استفاده مي‌شود، حكم مسجد را دارد؟

ج. حياط، حكم مسجد را ندارد مگر آن‌كه به عنوان مسجد وقف شده باشد.

 

س. پشت بام و سرداب و محراب مسجد و هر چه به سبب توسعه مسجد به آن افزوده شده جزو مسجد به حساب مي‌آيد؟ و در صورت شكّ، چنين جاهايي حكم مسجد را دارد؟

ج. پشت بام و سرداب و محراب جزو مسجد است و آنچه به مسجد به قصد اينكه جزو مسجد باشد افزوده شده، مثل اينكه خود مسجد را توسعه داده باشند، مسجد محسوب است و اگر شكّ داشته باشيد در اينكه آنچه افزوده شده به قصد مسجديّت بوده يا نه، مسجد محسوب نمي‌شود.

 

* وحدت مسجد

س. آيا معتكف مي‌تواند قسمتي از اعتكاف را در يك مسجد جامع و قسمت ديگر را در مسجد جامع ديگري بجا بياورد؟

ج. نمي‌تواند.

 

س. آيا اعتكاف در دو مسجد متصل به هم (به طوري كه بخشي از وقت را در يكي و بخشي از آن در ديگري بماند) جايز است؟

ج. اعتكاف، بايد در مسجد واحد باشد و به نحو مذكور در سؤال، اعتكاف باطل است.

 

س. اگر اعتكاف به سبب پيش‌آمدن مانعي به هم بخورد:

الف: آيا مي‌توان همان اعتكاف را بعد از برطرف شدن مانع در همان مسجد به پايان ببرد؟

ب: آيا مي‌توان آن را در مسجد ديگر ادامه داد؟

ج. ادامه آن اعتكاف صحيح نيست؛ چه در همان مسجد و يا در مسجد ديگر.

 

*‌ استفاده شخصي معتكف از وسائل مسجد

س. استفاده از وسايل مسجد در كارهاي شخصي، در حال اعتكاف چه حكمي دارد؟

ج. جايز نيست چنان‌كه در غير حال اعتكاف هم جايز نيست، ولي مبطل اعتكاف نيست.

 

* غصب مكان و اعتكاف

س. آيا اعتكاف كسي كه جاي شخص ديگري را غصب كرده يا عمداً بر فرش غصبي نشسته، صحيح است؟

ج. در هر دو صورت بنابر احتياط، اعتكاف باطل است، و در هر دو صورت اگر بعد از اكمال دو روز بوده، احتياط كند به اينكه اعتكاف را به آخر برساند و نيز اگر اعتكاف با نذر يا عهد مثلاً واجب شده و لو در روز اوّل باشد، احتياط اين است كه اعتكاف را تمام كند. بلي، اگر جاهل به غصب يا ناسي بوده، اعتكاف صحيح است.

 

س. اگر جاي كسي را كه معتكف بوده غصب كند، فرموده‌اند اعتكاف او باطل است. حال اگر جاهل بود يا عامد بود ولي حال پشيمان شده و جاي خود را عوض كند، اعتكاف او صحيح است يا خير؟ در صورت عمد، آيا كفّاره دارد يا خير؟

ج. در فرض سؤال، چنانچه جاهل بوده، اعتكاف صحيح است و اگر عامد بوده پس اگر بعد از غصب و جلوس به عنوان اعتكاف پشيمان شده، اعتكاف باطل است ولي كفّاره ندارد هر چند احوط است و اگر به عنوان اعتكاف، تصرّف در مكان مغصوب نكرده بلكه فقط شخص ذي حقّ را از مكان خود كنار زده و خودش هم در مكان ديگر اعتكاف نموده هر چند فعل حرامي مرتكب شده امّا اعتكافش باطل نيست.

 

* استدامه توقف در مسجد

س. در چه مواردي معتكف مي‌تواند از مسجد خارج شود؟

ج. در مواردي كه ضرورت عقلي يا شرعي يا عادي وجود داشته باشد، مانند رفع حصر از بول و غائط يا احتياج به غسل در مورد جنابت يا استحاضه و مانند اينها و همچنين براي اقامه شهادت يا تشييع جنازه يا عيادت مريض.

 

س. معتكف براي موارد ضروري چه مدّتي مي‌تواند در خارج از مسجد بماند؟

ج. در فرض خروج براي امر لازم، اگر زمانِ بودن در خارج مسجد به قدري طول بكشد كه صورت اعتكاف را بر هم زند، اعتكاف باطل مي‌شود.

 

س. معتكف وقتي براي توالت و يا گرفتن وضو به خارج مسجد مي‌رود گاهاً اتفاق مي‌افتد كه تقريباً 10دقيقه يا بيشتر در صف نوبت مي‌ايستد. آيا اين عمل ضرري به اعتكاف مي‌زند؟ و آيا در آن مدّت مي‌تواند كارهايي را انجام دهد مثلاً ظرف بشويد؟

ج. اگر خروج براي گرفتن وضو يا توالت ضروري باشد و به غير از اينكه در صف نوبت بايستد، راه ديگري نباشد اشكال ندارد، لكن در آن مدّت اشتغال به كار ديگر بر خلاف احتياط است و بايد ترك شود.

 

س. در چه مواردي واجب است معتكف از مسجد خارج شود؟ اگر در مواردي كه واجب است خارج شود اين كار را نكند، آيا به اعتكاف او ضرري مي‌زند؟

ج. در موردي كه مثلاً در مسجد جنب شود اگر خارج نشود اعتكافش باطل است ولي اگر مثلاً وجوب خروج براي اداء دين واجب الأداء و يا انجام واجب ديگري كه متوقّف بر خروج است باشد گناه كرده ولي اعتكاف باطل نمي‌شود.

 

س. در هنگام خروج در موارد مجاز يا خروج ضروري از محلّ اعتكاف، آيا مي‌توان زير سايه راه رفت؟ آيا مي‌توان در سايه نشست و آيا انتخاب نزديكترين مسير واجب است؟

ج. احوط، مراعات نزديكترين راه است و واجب است مكث او به مقدار حاجت باشد نه زائد بر آن و واجب است در صورت امكان در سايه ننشيند بلكه احتياط اين است كه در سايه، راه هم نرود بلكه احتياط اين است كه مطلقاً ننشيند مگر در مورد ضرورت.

 

س. در موارد زير اگر عمداً و از روي اختيار، در غير موارد مجاز، از مسجد بيرون رود، اعتكاف او چه حكمي دارد؟

الف: اگر جاهل به حكم باشد.

ب: اگر به سبب فراموشي يا اكراه از مسجد خارج شود.

ج(الف). اعتكاف باطل است.

ج(ب). در صورت نسيان محلّ اشكال است و احتياط به اتمام و اعاده در صورت وجوب اعتكاف ترك نشود و بعيد نيست صورت اكراه، ملحق به موارد ضرورت باشد كه اعتكاف باطل نشود.

 

س. معتكف در روز سوم اعتكاف بدون مجوز شرعي از مسجد خارج مي‌شود. آيا تنها قضاء لازم است يا كفّاره هم بايد بدهد؟

ج. در مورد سؤال، فقط قضاء دارد و كفّاره لازم نيست.

 

س. تأخير غسل واجب، مثل غسل جنابت و مس ميّت در حال اعتكاف، آيا مبطل اعتكاف است؟

ج. تأخير غسل مسّ ميت موجب بطلان اعتكاف نمي‌شود ولي چون توقّف جنب در مسجد حرام است لذا تأخير غسل جنابت حرام است و موجب بطلان اعتكاف مي‌شود.

 

س. شخصي از لثه‌هايش خون مي‌آيد، آيا مي‌تواند دهان خود را در يك ظرف بشويد و بعد آن را در بيرون از مسجد دور بريزد و يا تسريع در اين امر واجب است و يا شستن دهان بايد در بيرون از مسجد صورت بگيرد؟

ج. اگر موجب تنجيس مسجد نمي‌شود، مانعي ندارد.

 

س. خارج شدن معتكف از مسجد در موارد ذيل چه حكمي دارد:

الف: گرفتن وضو؟

ب: غسل مستحبي و مسواك‌؟

ج: تلفن‌زدن به خانواده در موارد غيرضروري و امور متعارف؟

د: ديدار با خانواده در بيرون از محدوده مسجد؟

هـ: شركت در دروس حوزه و دانشگاه؟

و: نماز جماعت يا نماز جمعه؟

ج. براي شركت در دروس و نماز جماعت و تلفن به خانواده و راهپيمايي و ديدار با خانواده محلّ اشكال بلكه ممنوع است، ‌و براي نماز جمعه اشكال ندارد و همچنين براي وضو و غسل مستحبّي و براي مسواك‌زدن هم اگر ضرورت داشته باشد، اشكال ندارد.

 

س. شخصي امام جماعت مسجد يا مدرسه‌اي مي باشد. آيا در حال اعتكاف جهت اقامه نماز جماعت مي‌تواند از مسجد خارج شود؟

ج. جواز خروج براي اقامه جماعت مشكل است. بلي، خروج براي نماز جمعه اشكال ندارد.

 

س. قسمتي از بدن در حال اعتكاف خوني شده است. آيا ازاله آن در بيرون مسجد ضرورت فوري دارد يا تأخير نيز جايز است؟

ج. اگر نمي‌خواهد فعلاً نماز بخواند، تطهير فوري ضرورت ندارد.

 

س. اگر در مسجد شير آب و ظرفشويي براي مسواك‌زدن و وضوي مستحبي باشد، در اين صورت معتكف مي‌تواند براي بجا آوردن آنها از مسجد خارج شود؟

ج. نمي‌تواند.

 

س. با توجه به مشكلاتي كه صرف غذا در مسجد دارد. آيا صرف غذا در سالن غذاخوري كه در محوّطه مسجد است براي معتكفين جايز است؟

ج. جايز نيست.

 

س. آيا معتكف مي‌تواند جهت اخذ سهميه دولتي (در صورتي كه در غير آن زمان ممكن نباشد و به آن محتاج باشند) ‌از مسجد خارج شود؟ و آيا اين معامله محسوب مي‌شود؟

ج. در فرض سؤال، چنانچه با توكيل هم ممكن نباشد، اشكال ندارد.

 

س. در صورت وجود شير آب و ظرفشويي در داخل مسجد براي مسواك‌زدن و وضوي مستحبّي و از طرفي منع خادمين مسجد به خاطر رعايت نظافت، آيا براي انجام امور مذكوره معتكف مي‌تواند از مسجد خارج شود؟

ج. كسي حقّ منع ندارد و اگر با اين حال منع كردند، خروج به مقدار ضرورت براي امور مذكوره اشكال ندارد.

 

- بر هم‌زدن اعتكاف

س. انسان چه موقع مي‌تواند اعتكاف خود را به هم بزند و چه موقع نمي‌تواند؟

ج. در صورتي كه اعتكاف مستحبّ باشد در دو روز اول مي‌تواند بهم بزند و اگر دو روز را تمام كرد نمي‌تواند بهم بزند و اگر اعتكاف واجب مانند اعتكاف نذري باشد. پس اگر معين نموده در چه زماني اعتكاف كند حقّ بهم زدن آن را حتي در روز اول هم ندارد و اگر در نذر زماني براي اعتكاف تعيين ننموده مانند اعتكاف مندوب است كه مي‌تواند در دو روز اول آن را قطع كند.

 

س. كسي كه در حين اعتكاف مريض شود (و قبلاً هم شرط نكرده باشد)‌ مي‌تواند روز سوم اعتكاف خود را بهم بزند؟

ج. مرضي كه موجب بطلان صوم است، موجب بطلان اعتكاف نيز است و لو روز سوّم باشد.

 

س. اگر زني را كه معتكف است طلاق رجعي دهند، تكليفش چيست؟ اعتكاف او چه حكمي دارد؟

ج در فرض سؤال، اعتكاف مطلّقه باطل است و بايد براي نگهداشتن عدهّ به منزل برود و اگر اعتكافش واجب موسّع بوده، بايد بعد از خروج از عدّه استيناف كند و اگر واجب معيّن بوده پس اگر تعيّن از جهت وقوع طلاق در روز سوّم اعتكاف باشد بعيد نيست مخيّر باشد بين اتمام اعتكاف و خروج پس از آن و بين ابطال اعتكاف و خروج فوري و اگر تعيّن از جهت اجاره و نذر و شبه آن باشد بايد خارج شود.

 

س. اگر شخص معتكف در اثناء اعتكاف واجب (به نذر يا مثل آن) بميرد، آيا قضاي آن بر وليّ او واجب است؟

ج. در فرض سؤال، ‌قضاء آن بر وليّ واجب نيست هر چند احوط است. بلي، اگر مورد نذر، ‌روزه در حال اعتكاف باشد قضاء آن بر وليّ واجب است.

 

- محرّمات اعتكاف

س. چه چيزهايي بر معتكف حرام است؟

ج. به كتب مفصّله مدوّنه در اين موضوع مراجعه نماييد اجمالاً: 1- تماس با زن2- استشمام بوي خوش 3- بيع و شراء 4-‌ مجادله در امر دنيوي و ديني.

 

س. گرفتن ناخن و يا كندن مو، مثل اصلاح سر و صورت، در حال اعتكاف چه حكمي دارد؟

ج. اشكال ندارد اگر چه احوط و اولي ترك است. البته اصلاح صورت اگر تراشيدن ريش باشد حرام است.

 

س. عطر زدن، شانه زدن و در آينه نظر كردن معتكف، چه حكمي دارد؟

ج. استشمام بوي خوش مانند عطر و رياحين براي معتكف حرام است ولي شانه‌زدن و نگاه در آيينه حرام نيست اگر چه اولي ترك است.

 

س. آيا در حال اعتكاف بوييدن عطريات و گياهان خوشبو « براي لذّت بردن» حرام است يا اگر لذّت هم نبرد، ‌جايز نيست؟

ج. نسبت به عطريات، اعتبار تلذّذ در حرمت، محلّ تأمل است،‌ ولي در مورد گل‌ها بعيد نيست حرمت مخصوص به مورد التذاذ باشد. بلي، براي كسي كه فاقد حس شامه است اشكال ندارد.

 

س. حكم موارد زير براي زن و شوهر در حال اعتكاف چگونه است؟

الف: لمس

ب: بوسه

ج: نگاه از روي شهوت

د: صحبت تلفني از روي شهوت

ج(الف وب). ‌لمس و بوسه با شهوت بنابر احتياط، براي معتكف و معتكفه حرام بلكه موجب بطلان اعتكاف است.

(ج و د). نگاه با شهوت به همسر اشكال ندارد هر چند احتياط در ترك آن است و همين‌طور صحبت تلفني از روي شهوت با كسي كه اينگونه صحبت با او در غير حال اعتكاف جايز است، اشكال ندارد.

 

س. آيا در صورت نياز و ضرورت مي‌تواند خريد و فروش نمايد؟ آيا در اين امور مي‌تواند به شخص ديگري وكالت دهد تا از طرف او خريد و فروش كند يا به غير خريد و فروش مثلاً با قرض يا بخشش نقل و انتقال كنند؟

ج. در صورتي كه خريد و فروش براي اكل و شرب در خود اعتكاف، ‌مورد نياز باشد و توكيل، متعذّر باشد و بدون بيع، رفع حاجت نشود اشكال ندارد.

 

س. مجادله در چه اموري حرام است؟

ج. مجادله بر امر دنيوي يا ديني هنگامي كه هدف غلبه بر طرف مقابل يا اظهار فضيلت باشد، حرام مي‌باشد.

و امّا اگر مجادله به قصد اظهار حق باشد يا مجادله براي اين باشد كه طرف مقابل از خطاي خويش برگردد، اشكالي ندارد بلكه اين نوع از مجادله از بهترين طاعات محسوب مي‌شود.

 

س. اگر معتكف عادت به اين داشته باشد كه در حال استمتاع يا راه‌دادن بعضي فكرها به خود از او مني خارج مي‌شود اگر با اين كارها مني از او خارج شود چه حكمي دارد؟ و اگر عادت نداشته باشد و مني بيرون بيايد چطور؟ و اگر عادت داشته باشد ولي مني بيرون نيايد، چه حكمي پيدا مي‌كند؟

ج. اگر تعمّدي در بين نباشد و بي اختيار باشد، اشكال ندارد.

 

- كفّارات محرّمات اعتكاف

س. اگر معتكف، اعتكاف واجب يا مستحب را با جماع باطل كند، آيا ‌كفّاره بر او واجب است؟ آيا ارتكاب اين عمل در شب يا روز فرقي در حكم ايجاد مي‌كند؟ آيا ارتكاب اين عمل در دو روز اوّل يا روز سوّم فرقي در حكم ايجاد مي‌كند؟

ج. در اعتكاف واجب هر چند جماع، ‌در شب باشد كفّاره واجب مي‌شود و در اعتكاف مستحبّ اگر بعد از تكميل دو روز باشد، بنابر احتياط كفّاره دارد و قبل از آن وجوب كفّاره معلوم نيست.

 

س. اگر روزه قضا را در هنگام اعتكاف واجب بگيرد و سپس روزه خود را در بعد ازظهر باطل كند، ‌چند كفّاره بر او واجب است؟ ‌اگر اعتكاف مستحبّ باشد، حكم چگونه است؟‌

ج. در اعتكاف واجب، دو كفّاره دارد و در اعتكاف مستحبّ، چون قضاء روزه را بعد از ظهر باطل كرده، يك كفّاره واجب است و جهت ابطال اعتكاف هم اگر در روز سوّم باطل كرده، احوط لزوم كفّاره است.

 

- اعمال امّ داوود

س. طبق مندرجات مفاتيح الجنان اعمال ام داوود بعد از اذان ظهر شروع مي‌شود ليكن در مراسم اعتكاف در بعضي مساجد به جهت داشتن برنامه سخنراني و نوحه‌خواني اعمال را دو ساعت قبل از اذان ظهر شروع مي‌ كنند، به اين عنوان كه كلّ اعمال مستحب است و فرقي نمي‌كند كه قبل از اذان يا بعد آن باشد. آيا اين كار صحيح است؟

ج. اگر رجاءاً به عنوان ثواب انجام شده باشد، مانع ندارد.

 

موضوع: 
استفتائاتموضوعی
جمعه / 18 فروردین / 1396
اعتکاف کے احکام

تعريف

اعتكاف؛ یعنی مسجد میں ان قیود کے ساتھ توقّف کہ اس توقّف اور قیام میں قصد ہو اور اس میں تعبد و بندگی کی نيّت ہو۔ بہتر ہے کہ اعتکاف میں دوسری عبادات جیسے نماز اور روزه وغيرہ کو بھی نیت میں شامل کیا جائے۔

 

اعتكاف کا وقت

جس وقت بھی روزہ رکھنا صحیح ہو ،اس وقت اعتکاف بھی صحیح ہے لیکن اعتکاف کا افضل وقت ماہ مبارک رمضان  ہےاور ماہ مبارک رمضان میں بھی اعتکاف کا افضل وقت آخری عشرہ ہے۔

 

 

معتكف کی شرائط

- عقل

س. کيا ممیز بچہ کا اعتكاف صحیح ہے؟

ج. اقوی یہ ہے کہ اس کا اعتکاف صحیح ہے۔

 

- نيّت‌كرنا

* نيّت

س. کيا واجب یا مستحب اعتكاف میں وجوب یا استحباب کا قصد کرنا ضروری ہے؟

ج. یہ لازم نہیں ہے.

 

س. اگر اشتباہاً واجب اعتکاف کے لئے استحباب کی نیت کرے یا اس کے برعکس تو کیا کرنا چاہئے؟

ج. اس میں کوئی اشکال نہیں ہے.

 

س. کيا مستحب اعتکاف کے تیسرے دن تجديد نيّت کرنا ضروری ہے؟

ج. یہ ضروری نہیں ہے اگرچہ یہ احوط ہے۔

 

س. کيا اعتكاف میں اعتکاف کی نیت کے علاوہ دوسری عبادات کا قصد کرنے کی ضرورت ہے؟

ج. احتیاط کی بناء پر دوسری عبادات کا بھی قصد کیا جانا چاہئے۔

 

* نيّت کا وقت

س. اعتکاف کی نيّت کس وقت کرنی چاہئے؟ اعتکاف کا وقت کیا ہے؟ کیا رات کے شروع میں بھی نیت کر سکتے ہیں؟

ج. اعتکاف کی نيّت کا وقت فجر صادق سے پہلے ہے اور رات کے آغاز میں کی جانے والی نیت پر ہی اکتفاء کرنا مشکل ہے مگر یہ کہ رات کے آغاز میں کی جانے والی نیت فجر تک باقی ہو۔

 

س. کیا اعتکاف کی مراسم میں صبح کی اذان سے پہلے مسجد میں ہونا چاہئے؟ اگر اذان کے کچھ دیر بعد مسجدمیں آئیں تو اعتکاف کا کیا حکم ہے؟

ج. طلوع فجر صادق سے پہلے مسجد میں ہونا چاہئے۔

 

* نيّت کے وقت اعتکاف سے رجوع کرنے کی شرط

س. کیا انسان اعتکاف کے آغاز میں ہی نیت کرتے وقت یہ شرط کر سکتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی اتفاق یا مشکل پیش آئی( مثلا وہ شخص کہے کہ اگر موسم سرد ہو گیا) تو وہ اعتکاف کو ترک کر دے گا چاہے اعتکاف کا تیسرا دن ہی کیوں نہ ہو؟ کیا ضروری  ہے کہ وہ کسی خاص اتفاق یا کسی خاص مشکل کو مدنظر رکھے یا اس کی ضرورت نہیں ہے؟

ج. جائز ہے کہ نیت کے وقت (نہ اس سے پہلے اور نہ ہی اعتکاف کے شروع ہو جانے کے بعد) وہ اعتکاف سے رجوع کرنے کی شرط کرے کہ جب بھی وہ چاہے ،حتی تیسرا دن ہی کیوں نہ ہو اور چاہے کوئی سبب عارض نہ بھی ہو۔

 

س. کیا نذری اعتکاف (نذر کی وجہ سے واجب ہونے والا اعتکاف) میں انسان نذر کا صیغہ پڑھتے وقت یہ شرط کر سکتا کہ اگر کوئی مانع پیش آیا تو میں اعتکاف کو ترک کر دوں گا؟

ج. نذر میں اعتکاف سے رجوع کرنے کی شرط کے صحیح ہونے میں متأمل ہے بلکہ یہ ممنوع ہے۔ البتہ مشروط اعتکاف کی نذر صحیح ہے۔

 

س. آپ نے یہ فرمایا کہ معتکف کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ نیت کے وقت شرط کر سکتا ہے کہ (جب بھی وہ چاہے حتی تیسرا دن ہی کیوں نہ ہو) اعتکاف سے رجوع کر سکتا ہے۔ اگر نیت کے بعد وہ اپنی شرط کے حکم کو ساقط کر دے تو کیا اس کی شرط ساقط ہو جائے گی یا نہیں؟

ج. نیت کے وقت حتی تیسرے دن کے دوران بھی اعتکاف سے رجوع کرنے کی شرط کرنا جائز ہے اور ظاہر یہ ہے کہ شرط کا حکم ساقط نہیں ہو سکتا اگرچہ احتیاط آثار سقوط کی ترتیب میں ہے یعنی اگر دو دن مکمل ہو جانے کے بعد شرط کو ساقط کرے تو اعتکاف کو تمام کرے اور اعتکاف کو ترک نہ کرے۔

 

* نيّت سے عدول کرنا

س. ایک اعتکاف سے دوسرے اعتکاف کی طرف عدول کرنے کا کا کیا حکم ہے؛ اگرچہ دونوں واجب ہوں یا دونوں مستحب ہوں، یا ایک واجب اور دوسرا مستحب ہو، یا ایک اعتکاف اپنے لئے ہو یا دوسرا کسی کی نیابت میں یا دونوں اعتکاف کسی کی نیابت میں ہوں؟

ج. مذکورہ صورتوں میں سے کسی صورت میں بھی ایک اعتکاف سے دوسرے اعتکاف کی طرف عدول کرنا جائز نہیں ہے۔

 

* نيابت

س. کیا کسی ایسے شخص کی نیابت میں اعتکاف انجام دے سکتے ہیں کہ جو وفات پا چکا ہو؟ اور کیاکسی زندہ کی نیابت میں اعتکاف انجام دے سکتے ہیں؟

ج. میت کی نیابت میں اعتکاف انجام دینا صحیح ہے اور زندہ کی نیابت میں اعتکاف بجا لانے میں اشکال ہے۔ البتہ رجاء کے قصد سے زندہ کی نیابت میں اعتکاف انجام دینے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔

 

- روزه‌ رکھنا

*  روزه کی اقسام

س. کيا اعتکاف کے لئے ہر قسم کا روزہ کافی ہے ؛چاہے استيجاری روزہ ہی کیوں نہ ہو؟

ج. جی ہاں؛ اس کے لئے مطلق صوم (ہر قسم کا روزہ) کافی ہے۔

 

س. ماہ رمضان کے اعتکاف میں روزہ کی نیت کیسی ہونی چاہئے؟

ج. ماہ رمضان المبارک کے روزہ کی نیت سے روزہ رکھنا چاہئے۔

 

س. اگر کوئی شخص نذر کرے کہ وہ معین ایّام میں معتکف ہو گا۔ اگر انہی ایّام میں اس کے ذمہ نذری یا استیجاری روزہ ہوں تو کیا وہ شخص اسی اعتکاف میں اپنے نذری یا استیجاری روزہ رکھ سکتا ہے؟

ج. جی ہاں؛ اس میں کوئی مانع نہیں ہے۔

 

* سفر کے دوران اعتکاف

س. کيا انسان سفر میں روزہ رکھنے کی نذر کر سکتا ہے؟

ج. اگر حضر میں ایسی نذر کرے تو صحیح ہے۔

 

س. کيا سفر کے دوران سفر میں روزہ  رکھنے کی نذر کر سکتا ہے؟

ج. یہ صحيح نہیں ہے۔

 

س. مسافر کو کس صورت میں اعتکاف کرنا چاہئے؟

ج. جن موارد میں مسافر کے لئے روزہ رکھنا صحیح ہے۔ جیسے یہ کہ اس نے وطن میں یہ نذر کی ہو کہ وہ سفر میں روزہ رکھے یا ایسے شہر میں کہ جہاں مسافر طلب حاجت کے لئے تین دن روزہ رکھ سکتا ہو۔

 

س. کسی شخص نے یہ نذر کی کہ وہ ماہ رجب کے ایّام البیض میں مسجد مقدس جمکران میں معتکف ہو گا اور یہ نذر کی کہ سفر کی صورت میں روزہ بھی رکھے گا، کیا اس کی نذر صحیح ہے؟ کیا اس کا اعتکاف صحیح ہے؟( اگرچہ وہ مسافر ہی کیوں نہ ہو)

ج. مذکورہ سوال کی رو سے اعتکاف صحیح ہے۔

 

س. کسی شخص نے مشہد مقدس میں اعتکاف کی فضیلت کو درک کرنے کے لئے مشہد پہنچنے کے بعد وہاں قیام کے قصد کے بغیر نذر کی کہ وہ تین دن روزہ رکھے گا۔ کیا ایسی نذر صحیح ہے؟

ج. صحيح نہیں ہے۔

 

س. مساجد مدینہ، کوفہ، مسجد الحرام، مسجد سہلہ اور مقامات مقدسہ ومشرفہ میں روزہ کی نذر اور قیام کے قصد کے بغیر مسافر کے اعتکاف کا کیا حکم ہے؟

ج. جس مقام پر روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے وہاں اعتکاف بھی صحیح نہیں ہے۔

 

* حرام سفر کے دوران اعتكاف

س. کيا حرام سفر کے دوران اعتکاف انجام دے سکتے ہیں؟

ج. مذکورہ سوال میں قصد قربت سے اعتکاف کے متحقق ہونے اور اعتکاف کی تمام شرائط کے حصول کی صورت میں اعتکاف صحیح ہے۔

 

* اعتكاف کے لئے اجازت

س. کیا عورت کے لئے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کے لئے اپنے شوہر سے اجازت لے؟ حتی اگر اس کا معتکف ہونا شوہر کے حق سے کوئی منافات بھی نہ رکھتا ہو۔

ج. اگر عورت کا اعتکاف شوہر کے حق سے کوئی منافات نہ رکھتا ہو تو عورت کے اصل اعتکاف میں کوئی اشکال نہیں ہے لیکن چونکہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کا گھر سے باہر نکلناجائز نہیں ہے پس اگر عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر مسجد میں اعتکاف کے لئے جائے تو اس وجہ سے اس کا اعتکاف باطل ہے۔

 

س. کیا عورت اپنے شوہر کے حکم پر تیسرے دن اپنے اعتکاف کو ترک کر سکتی ہے؟ اور اگر اس کا شوہر اسے اس کام پر مجبور کرے تو کیا کفارہ شوہر کے ذمہ ہو گا یا نہیں؟

ج. اگر زوجہ اپنے شوہر  کی اجازت سے معکف ہوئی ہو تو شوہر اسے اعتکاف کو ترک کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا لیکن مجبور کرنے کی صورت میں کفّارہ ثابت نہیں ہے۔

 

س. کیا بیٹے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کے لئے اپنے والدین سے اجازت لے؟ حتی اگر اس کا معتکف ہونا والدین کے لئے تکلیف، اذیت اور زحمت کا باعث نہ ہو؟

ج. اگر چہ والدین کے لئے اذیت کا باعث نہ ہو تو والدین کی اجازت شرط نہیں ہے۔ لیکن احتیاط بہتر ہے۔

 

- عدد (‌تین دن سے کم کا صحیح نہ ہونا)

س. تین دن سے کم اعتكاف كا کیا حکم ہے؟

ج. تین دن سے کم اعتکاف صحيح نہیں ہے۔

 

س.کیا معتکف چھ یا دس دن کے اعتکاف کی نیت کر سکتا ہے؟

ج. اس میں کوئی مانع نہیں ہے۔

 

س. اعتکاف میں دن سے کیا مراد ہے؟ کیا دن کا اختتام غروب آفتاب ہے یا مغرب؟

ج. غروب سے مراد زوال حُمرِه مَشرقيّه (یعنی غروب کے وقت افق پر نمودار ہونے والی سرخی کا زائل ہو جانا)ہے كہ جسے عرف میں مغرب کہا جاتا ہے۔

 

س. اگر کوئی شخص تین دن بطور منفصل اعتکاف انجام دینے کی نذر کرے تو کیا اس کی نذر صحیح ہے؟

ج. صحيح نہیں ہے۔

 

- اعتكاف کی جگہ

س. جامع مسجد کی تعیین کا کیا معیار ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شہر یا گاؤں میں مساجد کی تعداد متعدد ہو؟ کیا ممکن ہے کہ مساجد جامع ایک دوسرے سے بہت نزدیک ہوں؟

ج. جامع مسجد ایسی مسجد ہے کہ جو کسی خاص گروہ کے لئے نہ بنائی گئی ہو اور اس  کے مقابلہ میں بازار، قبیلہ وغیرہ کی مساجد ہیں کہ جن میں شہر کے اکثر لوگ جمع نہیں ہوتے اور وہ مسجد بھی ان سب کے اجتماع کے لئے تیار نہیں ہوئی ۔ نیز ممکن ہے کہ جامع مسجد متعدد ہوں اور ایک دوسرے سے نزدیک بھی ہوں۔

 

س. جامع مسجد کے علاوہ حسینیہ (امام بارگاہ) اور یونیورسٹی کے نماز خانہ میں اعتکاف کا کیا حکم ہے؟

ج. جامع مسجد کے علاوہ دوسرے مقامات پر اعتكاف صحيح نہيں ہے۔

 

س.  شیعوں کا دوسرے اہل کتاب کی عبادت گاہوں یا مخالف فرقوں کی مساجد میں اعتکاف بجا لانے کا کیا حکم ہے؟

ج. اہل کتاب کی عبادت گاہوں میں اعتكاف صحیح نہیں ہے لیکن اہلسنت کی جامع مسجد میں اعتکاف بجا لانا جائز ہے۔

 

س. کیا تہران بزرگ میں کسی بھی محلہ کی جامع مسجد میں اعتکاف بجا لا سکتے ہیں؟

ج. اگر ان میں جامع مسجد کی خصوصيات ہوں تو ان  میں اعتکاف بجا لا سکتے ہیں۔

 

س. اگر کوئی شخص کسی ایسی مسجد میں اپنا واجب اعتکاف بجا لائے کہ جس کے بارے میں اسے بعد میں معلوم ہو کہ یہاں اعتکاف صحیح نہیں تھا تو اس کے اعتکاف کا کیا حکم ہے؟

ج. اگر واجب اعتكاف ہو تو اسے نئے سرے سے انجام  دے يا اس کی  قضا بجا لائی جائے۔

 

س. کیا مسجد مقدس جمکران یا اس کے تہہ جانے(Basement) میں اعتکاف بجا لانا صحیح ہے یا نہیں؟

ج. موجودہ دور میں اسے جامعیت کا عنوان حاصل ہے لہذا اس میں اعتکاف بجا لانا صحیح ہے؟

 

س. کیا مسجد کے اطراف کا حصہ ( جس سے مسجد کے صحن  کے عنوان سے استفادہ کیا جاتا ہے) بھی مسجد کا حکم رکھتا ہے؟

ج. صحن پر مسجد کا حکم لوگو نہیں ہوتا مگر یہ کہ اسے مسجد کے عنوان سے وقف کیا گیا ہو۔

 

س. کیا مسجد کی چھت، سرداب، محراب اور توسیع کی وجہ سے مسجد میں شامل ہونے والے دوسرے حصہ بھی مسجد کا جزء شمار ہوتے ہیں؟ اور کیا شک  کی صورت میں ان مقامات پر مسجد کا حکم لاگو ہوتا ہے؟

ج. مسجد کی چھت، سرداب اور محراب مسجد کا جزء ہیں اور جن جگہوں کا مسجد کے جزء کے قصد سے اضافہ کیا گیا ہو مثلاً خود مسجد کو توسیع دی گئی ہو تو اس صورت میں وہ حصے مسجد کا جزء شمار ہوں گے اور اگر اس بارے میں شک ہو کہ جس حصہ کا اضافہ کیا گیا ہے کیا وہ مسجدیت کے قصد سے تھا یا نہیں تو اس صورت میں وہ حصہ مسجد شمار نہیں ہو گا۔

 

* وحدت مسجد

س. کیا معتکف اعتکاف کا کچھ حصہ ایک جامع مسجد میں اور دوسرا حصہ کسی دوسری جامع مسجد میں بجا لا سکتا ہے؟

ج. نہیں؛ ایسا نہیں کر سکتے۔

 

س. کیا آپس میں متصل دو مساجد میں اس طرح سے اعتکاف جائز ہے کہ اعتکاف کے دوران کچھ اوقات میں ایک مسجد میں رہے اور کچھ اوقات دوسری مسجد میں رہے؟

ج. اعتكاف ایک ہی مسجد میں ہونا چاہئے اور مذکرہ سوال کی رو سے اعتکاف باطل ہے۔

 

س. اگر اعتكاف کچھ موانع کی وجہ سے ختم ہو جائے:

الف: کيا ان موانع کے برطرف ہو جانے کے بعد اسی اعتکاف کو اسی مسجد میں اختتام تک پہنچا سکتے ہیں؟

ب: کيا وہ اعتکاف کسی دوسری مسجد میں جاری رکھ سکتے ہیں؟

ج. اس اعتکاف کو اسی طرح جاری رکھنا صحیح نہیں ہے ، چاہے وہ اسی مسجد میں ہو یا کسی دوسری مسجد میں۔

 

*‌ مسجد کے وسائل کو ذاتی استعمال میں لانا

س. اعتکاف کی حالت میں مسجد کے وسائل کو ذاتی استعمال میں لانے کا کیا حکم ہے؟

ج. یہ جائز نہیں ہے جیسا کہ یہ اعتکاف کے علاوہ بھی جائز نہیں ہے، البتہ اس سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا۔

 

* غصبی جگہ اور اعتکاف

س. کیا اس شخص کا اعتکاف صحیح ہے کہ جس نے(اعتکاف میں) کسی دوسرے کی جگہ کو غصب کیا ہو یا عمداً غصبی قالین پر بیٹھے؟

ج. احتیاط کی بناء پر دونوں صورتوں میں اعتکاف باطل ہے اور دونوں صورتوں میں اگر دو دن مکمل کرنے کے بعد ہو تو احتیاط کرے کہ اعتکاف کو آخر تک پہنچائے نیز اگر نذر یا عہد کی وجہ سے اعتکاف واجب ہوا ہو اور چاہے اعتکاف کا پہلا دن ہو، احتیاط یہ ہے کہ اعتکاف کو مکمل کرے۔ جی ہاں! اگر غصب سے جاہل ہو یا یہ بھولے سے ہو تو اعتکاف صحیح ہے۔

 

س. اگر معتکف کسی دوسرے کی جگہ کو غصب کرے تو آپ نے فرمایا کہ اس کا اعتکاف باطل ہے۔  اگر وہ جاہل ہو یا عمد یہ کام انجام دے لیکن اب وہ اس پر پشیمان ہو اور اپنی جگہ کو تبدیل کر دے تو کیا اس کا اعتکاف صحیح ہے یا نہیں؟ اور اگر جان بوجھ کر ایسا کرے تو کیا اس کا کفارہ بھی ہے یا نہیں؟

ج. اس سوال کی رو سے اگر وہ اس چیز سے جاہل ہو تو اعتکاف صحیح ہے اور اگر جان بوجھ کر ایسا کرے اور جگہ کو غصب کرنے کے بعد اور اعتکاف کے عنوان سے وہاں بیٹھنے پر پشیمان ہو تو اس کا اعتکاف باطل ہے لیکن اس کا کفارہ نہیں ہے اگرچہ یہ بہتر ہے۔ اور اگر اعتکاف کے عنوان سے غصبی جگہ پر تصرف نہ کیا ہو بلکہ حق دار شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا دیا ہو اور خود کسی دوسرے کی جگہ جا کر اعتکاف کے لئے بیٹھے تو اس صورت میں اگرچہ اس نے حرام فعل انجام دیا ہے لیکن اس کا اعتکاف باطل نہیں ہے۔

 

* مسجد میں توقف

س. کن موارد میں معتکف مسجد سے خارج ہو سکتا ہے؟

ج. جن موارد میں عقلی يا شرعی يا عادی ضرورت ہو جیسے رفع حاجت کے لئے  یا جنابت اور استحاضہ کی وجہ سے غسل کے لئے، اور ان جیسے دوسرے موارد، اسی طرح گواہی دینے یا جنازہ میں شریک ہونے یا مریض کی عیادت اور تیمارداری کرنے کے لئے۔

 

س. معتكف ضروری موارد کے لئے کتنی مدت تک مسجد سے باہر رہ سکتا ہے؟

ج. ضروری امور کے لئے مسجد سے باہر جانے کی صورت میں اگر اتنی مدت تک مسجد سے باہر رہیں کہ جو اعتکاف کی صورت کو ختم کر دے تو اعتکاف باطل ہو جائے گا۔

 

س. جب معتکف رفع حاجت یا وضو کرنے کے لئے مسجد سے باہر جاتا ہے تو کبھی کبھار ایسا اتفاق بھی ہوتا ہے کہ تقریباً ۱۰ منٹ تک اپنی باری کے لئے قطار میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ کیا یہ عمل اعتکاف کو کوئی ضرر پہنچاتا ہے؟ اور کیا اس مدت کے دوران کچھ دوسرے کام انجام دے سکتا ہے جیسے برتن دھونا وغیرہ؟

ج. اگر رفع حاجت یا وضو کرنے کے لئے مسجد سے باہر جانا ضروری ہو اور اپنی باری کے لئے قطار میں کھڑے رہنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس مدت کے دوران دوسرے کاموں کو انجام دینے میں مشغول ہو جانا احتیاط کے برخلاف ہے لہذا انہیں ترک کرنا چاہئے۔

 

س. کن موارد میں معتکف کا مسجد سے خارج ہونا واجب ہے؟ اور اگر وہ واجب موارد میں بھی مسجد سے خارج نہ ہو تا کیا اس عمل سے اس  کے اعتکاف کو کوئی ضرر پہنچے گا؟

ج. اگر مسجد میں جنب ہو جائے تو مسجد سے خارج ہونا واجب ہے پس اگر وہ اس صورت میں بھی مسجد سے خارج نہ ہو تو اس کا اعتکاف باطل ہے لیکن واجب الأداء قرض کی ادائیگی یا کسی دوسرے واجب کام کو انجام دینے کے لئے مسجد سے خارج نہ ہو کہ جن کی انجام دہی مسجد سے خارج ہونے پر موقوف ہو تو اس صورت میں اس نے گناہ کیا ہے لیکن اس کا اعتکاف باطل نہیں ہو گا۔   

س. اگر اعتکاف کے دوران جائز یا واجب موارد میں مسجد سے خارج ہوں تو کیا اس ودران سائے میں چل سکتے ہیں؟ اور کیا سائے میں بیٹھ سکتے ہیں؟ اور کیا سب سے نزدیک راستہ کا انتخاب کرنا واجب ہے؟

ج. بہتر یہ  ہے کہ سب سے قریبی اور نزدیکی راستہ کی رعائت کی جائے اور واجب ہے کہ اس کا قیام ضرورت کے مطابق ہو نہ کہ اس سے زیادہ، اور واجب ہے کہ امکانی  صورت میں سائے میں نہ بیٹھے بلکہ احتیاط یہ ہے کہ سائے میں نہ چلے، اور احتیاط یہ ہے کہ مطلق طور پر نہ بیٹھے مگر ضرورت کی صورت میں۔

 

س. مندرجہ ذیل موارد میں اگر اپنے اختیار سے عمداً( غیر مجاز موارد میں) مسجد سے باہر جائے تو اس کے اعتکاف کا کیا حکم ہے؟

الف: اگر اس کے حکم سے جاہل ہو۔

ب: اگر بھولے سے یا جبر و اکراہ کی وجہ سے مسجد سے باہر  جائے۔

ج(الف). اعتكاف باطل ہے۔

ج(ب). بھولنے اور نسيان کی صورت میں اشكال ہے اور احتياط کی رو سے اعتکاف کو مکمل کیا جائے اور اگر اعتکاف واجب ہونے کی صورت میں اعتکاف کا اعادہ کرنا ترک نہ ہو۔ اور یہ بعید نہیں ہے کہ جبر و اکراہ ضروری موارد سے ملحق ہو اور اس صورت میں اعتکاف باطل نہ ہو۔

 

س. اگر معتکف اعتکاف کے تیسرے دن کسی شرعی عذر کے بغیر مسجد سے خارج ہو جائے تو کیا اس صورت میں صرف قضاء ضروری ہے یا اسے کفارہ بھی ادا کرنا ہو گا؟

ج. اس سوال کی رو سے صرف قضا ہے اور کفّارہ نہیں ہے؟

 

س. کیا اعتکاف کے دوران واجب غسل جیسے غسل جنابت یا غسل مس میت میں تأخیر سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے؟

ج. غسل مس میت میں تأخیر سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا لیکن چونکہ مسجد میں مجنب کا توقف کرنا اور ٹھہرنا حرام ہے لہذا غسل جنابت میں تأخیر بھی حرام ہے کہ جو اعتکاف کے باطل ہونے کا سبب ہے۔

 

س. کسی شخص کے مسوڑھوں سے خون آتا ہو اور وہ مسجد میں ہی اپنا منہ کسی برتن میں دھوئے اور بعد میں وہ پانی مسجد سے باہر گرا دے یا اس بارے میں تشریع واجب ہے یا مسجد سے باہر جا کر منہ دھونا ضروری ہے؟

ج. اگر یہ عمل مسجد کے نجس ہونے کا باعث نہ بنے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

 

س. مندرجہ ذیل موارد میں معتکف کے لئے مسجد سے باہر جانے کا کیا حکم ہے:

الف: وضو کرنے کے لئے؟

ب: مستحب غسل اور مسواک کرنے کے لئے‌؟

ج: غیر ضروری موارد میں بطور متعارف اور معمول کے مطابق اہل خانہ کو ٹیلی فون کرنے کے لئے؟

د: مسجد کی حدود سے باہر جا کر اہل خانہ سے ملاقات کے لئے؟

هـ: حوزه (مدرسہ) یا یونیورسٹی کے دروس میں شرکت کرنے کے لئے؟

و: نماز جماعت يا نماز جمعه کے لئے؟

ج. دروس، نماز جماعت، اہل خانہ کو ٹیلی فون کرنے، جلوس جلسہ یا اہل خانہ سے ملاقات کے لئے مسجد سے باہر جانے میں اشکال ہے بلکہ یہ ممنوع ہے۔ نماز جمعہ کے لئے مسجد سے باہر جانے میں کوئی اشکال نہیں ہے اور اسی طرح وضو، مستحب غسل اور اگر ضرورت ہو تو مسواک کرنے کے لئے مسجد سے باہر جانے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔

 

س. اگر کوئی شخص کسی مسجد یا مدرسہ میں امام جماعت ہو تو کیا وہ اعتکاف کی حالت میں نماز جماعت کی ادئیگی کے لئے مسجد سے خارج ہو سکتا ہے؟

ج. نماز جماعت کی ادائیگی کے لئے مسجد سے باہر جانے کے جواز میں اشکال ہے۔ البتہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لئے مسجد سے باہر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

 

س. اگر اعتکاف کے دوران بدن کے کچھ حصہ پر خون لگ جائے تو کیا اسے مسجد سے باہر جا کر فوراً زائل کرنا چاہئے یا اس میں تاخیر بھی جائز ہے؟

ج. اگر اس نے ابھی نماز نہ پڑھنی ہو تو اسے فوراً پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

  

س. مسجد میں کھانا صرف کرنے کی مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا اعتکاف میں بیٹھے افراد کے لئے مسجد کے احاطہ میں موجود کھانے کے ہال میں کھانا کھانا جائز ہے؟

ج. جائز نہيں ہے۔

  

- اعتكاف کو توڑنا

س. انسان کن مواقع پر اپنے اعتکاف کو توڑ سکتا ہے اور کن موارد میں اعتکاف نہیں توڑ سکتا؟

ج. جب اعتکاف مستحبّ ہو تو وہ پہلے دو دن میں اعتکاف کو توڑ سکتا ہے اور اگر واجب اعتکاف ہو جیسے نذری اعتکاف (نذر کی وجہ سے واجب ہونے والا اعتکاف) اور اگر اس نے اعتکاف کا وقت معین کیا ہو تو اسے حتی پہلے دن بھی اعتکاف کو توڑنے کا حق حاصل نہیں ہے، اور اگر نذر میں اعتکاف کا وقت معین نہ کیا ہو تو اس کا حکم مستحب اعتکاف کی طرح ہے اور وہ پہلے دو دن میں اعتکاف کو توڑ سکتا ہے۔

 

س. اگر کوئی اعتکاف کے دوران بیمار ہو جائے ( اور اس نے پہلے کوئی شرط نہ کی ہو) تو کیا وہ تیسرے دن اعتکاف کو توڑ سکتا ہے؟

ج. جو بیماری روزہ کے باطل ہونے کا سبب بنتی ہے، اس سے اعتکاف بھی باطل ہو جاتا ہے، چاہے اعتکاف کا تیسرا دن ہی کیوں نہ ہو۔

 

س. اگر اعتکاف میں بیٹھی عورت کو طلاق رجعی دے دیں تو اسے کیا کرنا چاہئے؟ اور اس کے اعتکاف کا کیا حکم ہے؟

ج اس سوال کی رو سے مطلّقه کا اعتکاف باطل ہے اور اسے چاہئے کہ وہ عدت گذارنے کے لئے گھر چلی جائے اور اگر اس کا اعتکاف واجب موسّع ہو تو عدت گذارنے کے بعد اسے نئے سرے سے انجام دے اور اگر اس کا اعتکاف واجب معین ہو تو اس صورت میں اگر اعتکاف کے تیسرے دن طلاق واقع ہو تو بعید نہیں ہے کہ وہ اعتکاف کو تمام کرنے کے بعد اعتکاف سے خارج ہونے اور اعتکاف کو باطل کرکے فوراً خارج ہونے کے درمیان مخیر ہو، اور اگر اعتکاف اجارہ، نذر یا ان جیسے دوسرے امور کی وجہ سے واجب معین ہو تو اسے چاہئے کہ وہ اعتکاف سے خارج ہو جائے۔

 

س. اگر معتکف واجب اعتکاف کے دوران (نذر وغیرہ کی وجہ سے واجب ہونے والا اعتکاف) مر جائے تو کیا اس کے ولی پر اس اعتکاف کی قضا بجا لانا واجب ہے؟

ج. اس سوال کی رو سے ولی پر اس اعتکاف کی قضا بجا لانا واجب نہیں ہے اگرچہ یہ بہتر ہے۔ جی ہاں! اعتکاف کی حالت میں روزہ کی نذر کی ہو تو ولی پر اس کی قضا واجب ہے۔

 

- اعتكاف کے محرمات

س. معتکف پر کون سی چیزیں حرام ہیں؟

ج. اس بارے میں تفصیلی کتب کی طرف رجوع فرمائیں۔ اجمالی طور پر اعتکاف کے محرامات یہ ہیں:

1- عورت سے مباشرت 2- خوشبو سونگھنا 3- خرید و فروش 4-‌ دینی یا دنیاوی امور کے بارے میں جدال

 

س. اعتکاف کی حالت میں ناخن یا بال کاٹنے ( مثلا سر اور چہرے کی اصلاح) کا کیا حکم ہے؟

ج. اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ انہیں ترک کیا جائے۔ البتہ اگر چہرے کی اصلاح سے مراد داڑھی منڈوانا ہو تو یہ حرام ہے۔

 

س. معتکف کے لئے عطر لگانے، کنگھا کرنے اور آئینہ میں دیکھنے کا کیا حکم ہے؟

ج. خوشبو سونگھنا جیسے عطر اور رياحين معتکف کے لئے حرام ہے لیکن کنگھا کرنا اور آئینہ میں دیکھنا حرام نہیں ہے اگرچہ انہیں ترک کرنا بہتر ہے۔

 

س. کیا اعتکاف کی حالت میں لذت کی غرض سے عطر اور خوشبودار جڑی بوٹیوں کو سونگھنا حرام ہے یا اگر اس سے لذت بھی حاصل نہ کرے تو کیا یہ جائز نہیں ہے؟

ج. عطریات کے سلسلہ میں حرمت میں لذت کے اعتبار میں محل تأمل ہے لیکن پھولوں کے بارے میں یہ بعید نہیں ہے کہ حرمت؛ لذت کے موارد سے مخصوص ہو۔ جی ہاں! جس کی قوۂ شامہ (سونگھنے کی حس) فاقد ہو اس کے لئے اس میں اشکال نہیں ہے۔

 

س. اعتکاف کی حالت میں بیوی اور شوہر کے لئے مندرجہ ذیل موارد کا کیا حکم ہے؟

الف: لمس کرنا

ب: چومنا

ج: شہوت کی نظروں سے دیکھنا

د: ٹیلی فون پر شہوت آمیز گفتگو کرنا

ج(الف اور ب). احتیاط کی بناء پر معتکف اور معتکفہ کے لئے شہوت سے ‌لمس کرنا اور چومنا حرام ہے بلکہ اعتکاف کے باطل ہونے کا باعث ہے۔

 (ج اور د). بیوی کو شہوت کی نظروں سے دیکھنا جائز نہیں ہے اگرچہ اسے ترک کرنے میں احتیاط ہے اور اسی طرح جس کے ساتھ اعتکاف کے علاوہ دوسرے موارد میں شہوت آمیز گفتگو کرنا جائز ہے، اس سے اعتکاف کے دوران بھی ٹیلی فون پر شہوت آمیز گفتگو کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔

 

س. کیا ضروری موارد میں خرید و فروش کر سکتے ہیں؟ کیا ان امور میں کسی دوسرے شخص کو وکالت دے سکتے ہیں کہ وہ اس کی طرف سے خرید و فروش انجام دے یا خرید و فروخت کے علاوہ قرض اور بخشش کو منتقل کرے؟

ج. اگر خود اعتکاف میں کھانے اور پینے کے لئے خرید و فروش ہو اور اس کی ضرورت ہو، نیز اس کام کے لئے کسی کو وکیل بنانے سے بھی معذور ہوں اور خرید و فروش کے علاوہ حاجت رفع نہ ہوتی ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔

 

س. کن امور میں مجادلہ (بحث میں نزاع و اختلاف) حرام ہے؟

ج. جب دینی یا دنیاوی امور کے بارے میں مجادلہ اور بحث کا مقصد طرف مقابل پر غلبہ پانا اور اس پر اپنی فضیلت کا اظہار کرنا ہو تو یہ حرام ہے۔ لیکن اگر مجادلہ کا ہدف و مقصد حق کا اظہار کرنا ہو یا اس کام کے لئے مجادلہ کیا جائے کہ طرف مقابلہ اپنی خطا سے دستبردار ہو جائے تو اس میں اشکال نہیں ہے بلکہ اس قسم کا مجادلہ اور بحث بہترین اعمال میں سے شمار ہوتا ہے۔

 

س. اگر معتكف کی عادت یہ ہو کہ استمتاع کی صورت میں یا ذہن میں بعض افکار آ جانے سے اس کی منی خارج ہو جائے تو کیا ان کاموں کی وجہ سے منی خارج ہو جانے کی صورت میں اس کا کیا حکم ہے؟ اور اگر اس کی یہ عادت نہ ہو اور منی خارج ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور اگر اس کی یہ عادت ہو لیکن منی خارج نہ ہو تو کیا اس صورت میں بھی اس کا کوئی حکم ہے؟

ج. اگر عمدی طور پر اور جان بوجھ کر ایسا نہ کرے اور یہ بے اختیار ہو جائےتو کوئی اشکال نہیں ہے۔

 

- اعتكاف کے محرمات  کا کفارہ

س. اگر معتكف واجب یا مستحب اعتکاف کو جماع کے ذریعہ باطل کرے تو کیا اس پر کفارہ واجب ہے؟ کیا رات یا دن میں یہ عمل انجام دینے کی وجہ سے حکم میں کوئی فرق ایجاد ہوتا ہے؟ کیا اس عمل کو اعتکاف کے پہلے دو دنوں یا تیسرے دن میں انجام دینے کی وجہ سے حکم میں کوئی فرق ایجاد ہوتا ہے؟

ج. واجب اعتکاف کے دوران اگر جماع رات میں بھی ہو تو اس سے کفارہ واجب ہو جاتا ہے اور مستحب اعتکاف میں اگر یہ دو روز مکمل ہونے کے بعد انجام دیا جائے تو احتیاط کی بناء پر اس کا کفارہ ہے اور اگر اس سے پہلے انجام دیا جائے تو کفارہ کا واجب ہونا معلوم نہیں ہے۔

 

س. اگر واجب اعتکاف کے دوران قضاء روزہ رکھے اور پھر ظہر کے بعد اپنا روزہ باطل کرے تو اس پر کتنے کفارہ واجب ہیں؟ اور اگر اعتکاف مستحب ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟

ج. واجب اعتکاف میں دو کفارہ ہیں اور مستحب اعتکاف میں چونکہ اس نے روزہ کی قضا کو ظہر  کے بعد باطل کیا ہے لہذا اس پر ایک کفارہ واجب ہے اور اگر اس نے اعتکاف کے تیسرے دن باطل کیا تو احوط یہ ہے کہ اس عنوان سے بھی کفارہ لازم ہے۔

 

- اعمال امّ داوود

س. مفاتیح الجنان کے مندرجات کے مطابق اعمال ام داؤود اذان ظہر کے بعد شروع ہوتے ہیں لیکن بعض مساجد میں اعتکاف کی مراسم کے دوران مجالس اور نوحہ خوانی کی وجہ سے اعمال کو اذان ظہر سے دو گھنٹے پہلے شروع کر دیتے ہیں اور ان کا یہ موقف ہوتا ہے کہ یہ تمام اعمال مستحب ہیں لہذا اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ اذان سے پہلے ہوں یا بعد میں۔ کیا یہ کام صحیح ہے؟

ج. اگر ثواب کے عنوان سے رجاءاً انجام دیا جائے تو اس  میں کوئی مانع نہیں ہے۔

 

موضوع: 
استفتائاتموضوعی
نکاح موقت (متعہ) کے کچھ احکام

باکرہ لڑکی کے ازدواج میں باپ کی اجازت
س. کيا نکاح موقت میں باکرہ لڑکی کے باپ کی اجازت ضروری ہے؟ اور اگر لڑکی رشیدہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟

ج.میری نطر میں احتیاط واجب کی بناء پر باکرہ لڑکی کے ازدواج میں باپ یا دادا کی اجازت ضروری ہے اور چونکہ مسئلہ احتیاط کی بناء پر ہے لہذا الاعلم فالاعلم کی رعائت کرتے ہوئے کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کرنا جائز ہے کہ جو اجازت کو لازم نہ سمجھتے ہوں.‌والله العالم

  

ولیّ کی اجازت کے بغیر نکاح موقت
س.اگر باب یا دادا کی اجازت کے بغیر نکاح موقت انجام پائے تو اس کا کیا حکم ہے؟
ج. احتیاط یہ ہے کہ یا ولیّ اجازت دیدے یا پھر شوہر مدت بخش دے۔ اور چونکہ مسئلہ احتیاط کی بناء پر ہے لہذا اس مسئلہ میں دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کرنا جائز ہے کہ جو اجازت کو لازم نہ سمجھتے ہوں البتہ اس میں الاعلم فالاعلم کی رعایت کی جائے.‌والله العالم

 

عدم دخول کی شرط اور باپ کی اجازت

س. اگر عقد موقت میں عدم دخول یا بکارت زائل نہ کرنے کی شرط کی جائے تو کیا پھر بھی ولی کی اجازت ضروری ہے؟

ج. میری نظر میں احتیاط واجب کی بناء پر باکرہ لڑکی کے ازدواج میں باپ یا دادا کی اجازت ضروری ہے  اور سوال میں مذکورہ شرط اس حکم پر اثرانداز نہیں ہوتی.والله العالم

 

ازدواج کے علاوہ بکارت کا زائل ہونا اور ولی کی اجازت
س. اگر کھیل، ورزش یا زنا وغیرہ کی وجہ سے لڑکی کی بکارت زائل ہو جائے تو کیا ازدواج کے لئے باپ یا دادا کی اجازت ضروری ہے؟
ج. جس لڑکی کی بکارت زنا اور شرعی ازدواج کے علاوہ کسی اور وجہ سے زائل ہو چکی ہو،احتياط واجب کی بناء پر اس کی شادی بھی باپ یا دادا کی اجازت سے ہونی چاہئے.والله العالم

 

ولی کی اجازت میں برتری
س. اگر صغیرہ یا باكرهٔ رشيده کے ازدواج میں باپ اور دادا کے درمیان اختلاف ہو جائے تو کس کے قول کو مقدم کرنا چاہئے؟
ج. دادا یا باپ میں سے جو کوئی بھی صغیرہ کے ازدواج میں سبقت کرے تو اس میں دوسرے کے لئے کوئی محل باقی نہیں رہتا چونکہ دونوں میں سے ہر ایک مستقل ولایت رکھتا ہے  اور ظاہراً بالغۂ رشیدہ کے ازدواج میں اذن کے بارے میں یہی حکم ہے جو احتیاط کی بناء پر ہے . والله العالم

 

کفار سے متعہ
س. کفار سے نکاح موقت کرنے کا کیا حکم ہے؟

ج. مسلمان مرد کا اہل کتاب کافر کے علاوہ کسی اور کافر عورت سے نکاح کرنا حرام اور باطل ہے۔ لیکن مسلمان مرد اہل کتاب کافر عورت جیسے یہودی، عیسائی، زرتشتی سے نکاح موقت کر سکتا ہے.والله العالم

 

اہل كتاب لڑکی سے ازدواج میں باپ کی اجازت
س.کیا اہل کتاب لڑکیوں سے نکاح موقت کرنے کے لئے ان کےباپ سے اجازت لینا شرط ہے؟
ج. اگر وہ اپنے دین میں باپ کی اجازت کو شرط نہ سمجھتے ہوں تو اس کی رعایت کرنا ضروری نہیں ہے.والله العالم

 

زانیہ سے متعه کرنا اور اس کی عدت

س. اگر کوئی کسی زانیہ سے متعہ کرنا چاہئے تو کیا زاینہ عورت کو عدت گزارنی چاہئے؟

ج. زنا کی عدت نہیں ہے اور زاینہ سے متعہ کرنا کراہت رکھتا ہے.والله العالم

 

عورت کی وکالت میں مرد کا صیغہ پڑھنا
س. کیا مرد عورت کی طرف سے وکیل بن کر اسے اپنے عقد موقت میں قرار دےسکتا ہے؟

ج. مرد عورت کی طرف سے وکیل بن سکتا ہے اور اس سے دائمی یا غیر دائمی( نکاح دائم یا نکاح موقت) عقد کر سکتا ہےلیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ دو افراد عقد پڑھیں.والله العالم

 

صیغہ پڑھنے کے لئے صحیح قرائت 
س. اگر کوئی شخص قرآن پڑھ سکتا ہو لیکن اسے کے مخارج اور لہجہ صحیح نہ ہو تو کیا وہ عقد دائم یا عقد موقت کا صیغہ پڑھ کر سکتا ہے؟
ج. عقد کا صیغہ پڑھنے والے کے لئے کلمات کو صحیح طور سے ادا کرنا اور قصد انشاء کے معنی کو جاننا ضروری ہے.والله العالم

 

عقد موت میں مدت کا ذکر نہ ہونا
س. اگر عقد موقت میں مدت ذکر نہ کی جائے تو کیا کرنا چاہئے؟اور کیا  ایک دوسرے سےجدا ہونے کے لئے طلاق کی ضرورت ہے؟

ج. اس سوال کی رو سے اگر مدت ذکر نہ ہو تو یہ عدق دائم کا حکم رکھتا ہے اور اگر ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہئیں تو جدائی طلاق کے ذریعہ ہونی چاہئے.والله العالم

 

عقد موقت کو دائم میں تبدیل کرنا
س. اگر عقد موقت کو عقد دائم میں تبدیل کرنا چاہیں تو اس کے لئے کیا کرنا چاہئے؟

ج. عقد موقت کی مدت تمام ہو جائے یا شوہر بقیہ مدت بخش دے اور پھر عقد دائم پڑھا جائے۔ ان دونوں صورتوں کے علاوہ عقد دائم باطل ہے.والله العالم

 

99 سالہ عقد
س. کیا ننانوے (۹۹) سال کے لئے عقد موقت پڑھنے سے اس پر عقد دائم کا حکم لاگو ہو گا یا عقد موقت کا ؟
ج. اس پر عقد موقت کا حکم لاگو ہو گا.والله العالم

 

عقد موقت میں مجہول مدت ذکر کرنا
س.اگر کوئی شخص کسی عورت سے معین مہر کے ساتھ عقد موقت کرے اور اس کی مدت اس وقت تک قرار دیں کہ جب تک شوہر کو کوئی مناسب گھر مل جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس صورت میں ان کے عقد کا کیا حکم ہے؟
ج. اس سوال کی رو سے مذکورہ عقد، دائمی عقد میں تبدیل ہو جائے گا کیونکہ اس میں مدت مجہول ہے اور اس پر مدت ذکر نہ کرنے کا حکم جاری ہوتا ہے.والله العالم

 

حالت حيض میں عقد موقت کا صیغہ جاری کرنا
س. اگر عورت حالت حیض میں ہو تو کیا عقد موقت کا صیغہ پڑھنا صحیح ہے؟
ج. اس میں کوئی حرج(اشكال) نہیں ہے اور صیغہ عقد پڑھتے وقت عورت کا پاک ہونا عقد کے صحیح ہونے کی شرط نہیں ہے.والله العالم

 

عقد موقت میں شاہد
س. کیا عقد موقت میں شاہد اور گواہ کی ضرورت ہے؟
ج. نکاح دائم یا موقت میں شاہد اور گواہ کے حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہے.والله العالم

 

زوجہ کی رضامندی سے عدم دخول کی شرط کو نقض کرنا

س. اگر عقد موقت میں دخول نہ کرنے کی شرط کریں لیکن بعد میں عورت نزدیکی کرنے پر راضی ہو جائے تو کیا نزدیکی کرنا جائز ہے؟
ج. اگر زوجہ عقد  کے بعد نزدیکی کرنے پر راضی ہو جائے تو شوہر اس سے نزدیکی کر سکتا ہے.والله العالم

 

عقد موقت میں نفقه اور ارث

س. کیا عقد موقت میں عورت نفقہ اور شوہر کی وفات کے بعد اس سے ارث کا حق رکھتی ہے؟
ج. نہ وہ نفقہ کا حق رکھتی ہے اور نہ ہی شوہر سے ارث لے سکتی ہے.والله العالم

 

عقد موقت میں نفقہ کی شرط
س. کیا عقد موقت میں نفقہ کی شرط کو شرط نتیجہ کے طور پر بیان کر سکتے ہیں ؟
ج. شرط فعل کے طور پر نکاح منقطع میں نفقہ کی شرط صحیح ہے اور شوہر پر واجب ہے کہ وہ اس شرط پر عمل کرے لیکن اس کی خلاف ورزی نکاح کو فسخ کرنے کے حق کا موجب نہیں بن سکتی بلکہ شوہر کو نقفہ ادا کرنے پر مجبور کیا جائے گا.والله العالم

 

عقد موات میں توارث( ایک دوسرے سے ارث لینے) کی شرط
س. کیا عقد موقت میں زوجین ایک دوسرے سے ارث لینے کی شرط کر سکتے ہیں؟
ج. اس مسئلہ میں اشکال ہے اور توارث ( ایک دوسرے سے ارث لینا)کی شرط کو ترک کرنے میں احتیاط ہے اور اسے شرط کرنے کی صورت میں باقی ورثہ کے ساتھ مصالحت کرنے میں احتیاط ہے.والله العالم

 

عقد موقت میں گھر سے باہر جانے کے لئے اجازت
س. جس عورت سے نکاح موقت کیا جائے کیا اس عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا جائز ہے ؟ 
ج. جس عورت سے متعہ کیا جائے وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جا سکتی ہے لیکن اگر گھر سے باہر جانے کی وجہ سے شوہر کا حق ضائع ہو تو اس کا گھر سے باہر جانا حرام ہے. والله العالم

 

مدت بخشنے کی صورت میں حق مہر
س.میں نے ایک شخص سے نکاح موقت کیا، ابھی عقد کی مدت باقی تھی کہ شوہر نے مدت بخش دی۔ کیا اس صورت میں اسے تمام حق مہر دینا چاہئے؟
ج. اگر دخول واقع ہوا ہو تو اسے پورا حق مہر دینا چاہئے اور اگر دخول واقع نہ ہوا ہو تو اسے آدھا حق مہر دینا ہو گا.والله العالم

 

ولی اور بکارت کے نہ ہونے اور یائسہ ہونے کے بارے میں عورت کے قول کو قبول کرنا
س. اگر کوئی شخص کسی عورت سے عقد موقت کرنا چاہے اور وہ عورت کہے کہ میرا کوئی ولی( باپ یا دادا) نہیں ہے یا کہے کہ میں ثیّبہ (غیر باکرہ) یا یائسہ ہوں تو کیا اس کی بات کی تصدیق کی جا سکتی ہے؟
ج. اگر وہ کہے کہ اس کا باپ یا دادا نہیں ہے تو احتیاط واجب کی بناء پر اس کا قول قابل قبول نہیں ہے اور اس کے بارے میں تحقیق و جستجو کی جائے اور اگر وہ کہے کہ میں یائسہ ہوں تو اس کی بات کو قبول نہ کیا جائے لیکن اگر وہ کہے کہ اس کا کوئی شوہر نہیں ہے اور اس  کے بارے میں صدق کا احتمال دیا جائے تو اس کا قول قابل قبول ہے اور اس بارے میں تحقیق و جستجو کرنا ضروری نہیں ہے۔ جی ہاں! اگر وہ متہم ہو تو اس صورت میں تحقیق و جستجو کرنا بہتر ہے.والله العالم

 

ولی کی اجازت کے بغیر باکرہ لڑکی کا ازدواج
س. جس لڑکی باپ فوت ہو چکا ہو اور اس کا دادا بھی نہ ہو تو کیا نکاح موقت کے لئے کسی کی ضروت ہے؟
ج. اگر لڑکی باکرہ ہو اور اس کا باپ اور دادا نہ ہو تو اس صورت میں خود بالغہ و رشیدہ لڑکی کی اجازت اور رضائیت  کے علاوہ کسی کی اجازت کی ضروت نہیں ہے.والله العالم

 

عقد دائم پڑھنے کے لئے عقد موقت کی مدت بخشنا

س. مسلمانوں میں یہ رسم ہے کہ زوج اور زوجہ میں عقد دائم پڑھنے سے پہلے محرمیت کا صیغہ پڑھا جاتا ہے۔ کیا عقد دائم پڑھتے وقت زوج کی طرف سے عقد موقت و محرمیت کی مدت کو بخشنا واجب ہے یا نہیں؟
ج. جی ہاں! اس کے لئے مدت کو بخشنا ضروری ہے اور اگر وہ مدت کو نہیں بخشے گا تو اس صورت میں عقد دائم کا صیغہ صحیح نہیں ہے.والله العالم

موضوع: 
استفتائاتموضوعی
احكام غير مسلمين

مصافحہ کرنا اور معاشرت
۱۔اہل کتاب کے ساتھ معاشرت اور ان کے ساتھ کھانا کھانے کا کیا حکم ہے؟
ج. اهل كتاب کے ہاتھ کا ذبیحہ مردار اور نجس است  اور اسے کھانا جائز نہیں ہے اور احتیاط کی بناء پر وہ خود بھی نجس ہیں۔ اس بناء پر رطوبت کی حالت میں جو چیز بھی ان سے مس ہو وہ احتیاط کی بناء پر نجس ہو جائے گی. والله العالم.
۲۔ اگر عیسائیوں، یہودیوں اور ہندؤں کی اشیاء اور ان کے در و دیوار کو تر ہاتھ لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟
ج. اگر اس جگہ کی نجاست کے بارے میں علم ہو تو ہاتھ کو پانی سے دھونا چاہئے اور اگر اس کا علم نہ ہو تو یہ ضروری نہیں ہے. والله العالم.
۳۔ اگر مسلمان کے علاوہ کسی اہل کتاب سے تر ہاتھ ملائیں تو کیا ہاتھ کو دھونا چاہئے یا نہیں؟
ج. باحتياط واجب کی بناء پر اپنے ہاتھ کو پانی سے دھوئیں. والله العالم.
۴۔ کیا زرتشتی مرد کا کسی مسلمان عورت سے نکاح موقت کرنا جائز ہے یا نہیں؟
ج. مسلمان عورت کا زرتشتی مرد سے نکاح کرنا باطل ہے چاہے وہ نکاح موقت ہی کیوں نہ ہو. والله العالم.
۵۔ کیا آپ کے فتوی کے مطابق زرتشتی تمام مسائل میں اہل کتاب سے ملحق ہیں مثلاً کیا وہ پاک ہیں اور کیا ان کی عورتوں اور لڑکیوں سے نکاح دائم اور نکاح موقت کرنا جائز ہے؟

ج. احتیاط کی بناء پر اہل کتاب کی طرح زرتشتی بھی نجس ہیں اور اس سے نکاح کے سلسلہ میں بہتر یہ ہے کہ اسے ترک کیا جائے چاہے یہ دائمی ہو موقت. والله العالم.

۶۔ اہل ذمہ کو دیکھنے، ان سے ازدواج اور ان کی طہارت و نجاست کا کیا حکم ہے؟
ج.کافرہ کے جسم کے ان حصوں کو لذت اور ریبہ کے بغیر دیکھنا جائز ہے جنہیں وہ اپنی عادت کے مطابق نہ چھپاتی ہوں۔ کتابیہ کے ساتھ نکاح موقت جائز ہے اور نکاح دائمی میں احتیاط کے خلاف ہے۔ اور میرے نظریہ کے مطابق اہل کتاب بھی احتیاط کی بناء پر نجس ہیں۔ والله العالم.
۷۔ کیا اهل كتاب اور كافر (جو آسمانی ادیان کا معتقد نہ ہو) سے متعہ جائز ہے؟
ج. اہل کتاب سے متعہ کرنا جائز ہے لیکن تمام کفار سے متعہ کرنا جائز نہیں ہے. والله العالم.
۸۔ ائمہ معصوم علیہم السلام اور امام زادوں کے حرام مقدس میں غیر مسلم اور اہلسنت حضرات کے جانے کا کیا حکم ہے؟

ج. اهلسنت کے جانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن کفار کے جانے میں اشکال ہے. والله العالم.
۹۔ خوزستان (ایران کا ایک شہر) میں صائبین کا ایک فرقہ ہے ، کیا وہ اہل کتاب ہیں؟ اور کیا وہ پاک ہیں یا نہیں؟

ج. ہمارے نزدیک صائبین کا اهل كتاب ہونا ثابت نہیں ہے. والله العالم.
صوفيه فرقہ
۱۰۔ صوفیہ اور ان کے عقائد کے بارے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟
ج. صوفيوں کے مختلف فرقہ اور شاخیں ہیں اور انحراف کے لحاظ سے سب یکساں نہیں ہیں، ممکن ہے کہ ان میں سے بعض دائرہ اسلام سے خارج شمار نہ ہوں۔ مجموعی طور پر وہ منحرف ہیں اور ان کے مخصوص عقائد غیر اسلامی ہیں. والله العالم.
۱۱۔غلاة ،مجسمه، مجبره اور صوفيه (جنہیں مرحوم سید نے عروه میں بيان فرمایا ہے) کے مسئلہ کے بارے میں آپ جناب کا کیا نظریہ ہے؟

ج. مجھ حقير کا بھی وہی نطریہ ہے جو ہمارے استاد اعظم زعیم اکبر آیت اللہ العظمی بروجردی تھا اور جو مرحوم سيد صاحب عروه اعلي‌الله مقامه کے مطابق مطابق ہے۔اس کے علاوہ میں مؤمنين کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ کفر اور کافر کے احکام کے آثار پر اسی طرح سے عمل کریں جیسا کہ عروۃ میں بیان ہوا ہے ، نیز ان کے ساتھ معاشرے ، میل جول اور اٹھنے بیٹھنے اور بالخصوص ازدواج اور رفاقت و دوستی سے پرہیز کریں کہ اس کے سنگین خطرات اور بزرگ نقصانات و مفاسد ہیں. والله العالم.
۱۲۔ بهائيت اور تصوّف سے برتاؤ کے بارے میں آپ جناب کا کیا نظریہ ہے؟

ج. کلی طور پر مساعدتی اور موافقت آمیز برتاؤ اور فرقہ ٔ ضالہ (گمراہ فرقہ) کی ترویج اور اس کی تقویت کا باعث بننے والا ہر ارتباط و تعلق جائز نہیں ہے اور ان سے میل جول اور اٹھنے بیٹھنے کو ترک کرنا لازم ہے. والله العالم.
۱۳۔ کیا ردویشوں اور صوفیہ کی خانقاہوں میں ائمہ اطہار علیہم السلام کی عزاداری اور مرثیہ سننے کے لئے جانا اور وہاں فاتحہ خوانی وغیرہ میں شرکت کرنا جائز ہے؟

ج. یہ باطل کی ترويج ہے اور جائز نہیں ہے. والله العالم.
۱۴۔ کیا درویشوں کی کانقاہوں کی تعمیر میں ان کی مدد کرنا اور ان سے ہر قسم کی جنسی مدد کا کیا حکم ہے؟

ج. خانقاہ کی تعمیر میں ان کی مدد کرنا اور ان کے مسلک اور عقیدہ سے منسلک ہر قسم کی جنسی مدد کرنا جائز نہیں ہے. والله العالم.
۱۵۔ کیا صوفیہ کی مجالس میں شریک ہونا اور ان سے کوئی جنس خریدنا جائز ہے یا نہیں؟
ج. ان کی مجالس میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے اور اگر ان سے کوئی جنس خریدنا ان کی تقویت کا باعث ہو تو جائز نہیں ہے. والله العالم.
۱۶۔ میں اس مسئلہ کے شرعی حکم کو نہیں جانتا تھا اور میں نے علی اللہی فرقہ کی ایک خاتون سے شادی کر لی اور اس مدت کے دوران وہ اپنے خاص مذہب کی وجہ سے ہمار شرعی ذمہ داریوں کو انجام دینے کے پابند نہیں ہیں، لہذا وہ نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، اور تمام شرعی احکام کو انجام نہیں دیتی اور اپنے فرقہ کی پیروی کرتی ہے۔ کیا ہماری شادی صحیح ہے یا نہیں؟

اگر شادی باطل ہے تو پھر مہر اور اس کے تمام حقوق کا کیا حکم ہے؟ اور ہمارے بچوں کے لئے کیا حکم ہے؟

ج. کلی طور پر مذکورہ سوال جیسے مسائل میں اگر بیوی واقعاً امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کو اللہ سمجھتی ہو تو یہ شادی باطل ہے اور شوہر کا اس سے علیحدہ ہونا ضروری ہے اور اس کے لئے طلاق کی ضرورت نہیں ہے اور چونکہ شوہر نہیں جانتا تھا اور اس نے شادی کیا لہذا اس سوال کی رو سے بچے باپ سے ملحق ہوں گے اور شرعی طور پر وہ بچہ حلال زادہ ہیں۔ اور چونکہ اس بیوی پر کفر کا حکم لاگو ہوتا ہے لہذا اسے مہر ادا کرنے لے لزوم کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی. والله العالم.
۱۷۔ کیا خود کو اہل حق کا نام دینے والا فرقہ مسلمان ہے یا نہیں؟ اگر کوئی مسلمان اس فرقہ سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کو قتل کر دے تو کیا اس مسلمان سے قصاص لینا جائز ہے؟

ج. اس سوال کی رو سے جو لوگ حضرت علی علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں یا ضروریات اسلام میں سے کسی ایک کے منکر ہوں ،ان پر کفر کا حکم لاگو ہوتا ہے۔ کسی مسلمان کو کافر کے قتل کی وجہ سے قصاص نہیں کر سکتے لیکن حاکم شرع موازین کے مطابق قاتل پر تعزیر کا حکم لگا سکتا ہے. والله العالم.
۱۸۔ «علي اللهي» فرقہ؛ جو اهل حق کے نام سے مشہور ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ملک کے مختلف شہروں جیسے ہمدان، کرمانشاہ، سنندج، کنگاور اور ان شہروں سے ملحقہ دیہاتوں میں آباد ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ نہ تو اصول دین کے معتقد ہیں اور نہ ہی فروع دین کے اور یہ لوگ نہ ہی اسلامی احکام جیسے غسل وغیرہ پر عمل کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ شادی کرنے، کھانا کھانے،معاشرت اور میل جول کا کیا حکم ہے؟
ج. اگر مذکورہ فرقه اميرالمؤمنين حضرت علی علیہ السلام کو خدا سمجھے یا ضروریات دین جیسے نماز اور روزہ وغیرہ کے منکر ہوں تو وہ کافر ہیں اور واضح ہے کہ اس صورت میں ان سے شادی کرنا جائز نہیں ہے اور باطل ہے اور اگر وہ لوگ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کو خدا نہ سمجھیں اور ضروریات دین کا انکار بھی نہ کریں تو پھر بھی ان میں عقیدتی و اخلاقی اور عملی لحاظ سے متعدد انحرافات پائے جاتے ہیں لہذا ان سے شادی کرنے میں اشکال ہے بلکہ اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ جی ہاں!ان میں سے جو لوگ شہادتین کے قائل ہوں نیز وہ ضروریات دین کا انکار اور باطل عقائد کا اقرار بھی نہ  کرتے ہیوں  تو وہ محقون الدم ہیں یعنی ان کی جان ،مال اور عرض محترم ہے. والله العالم.
فرقه ضالّه بهائيت

۱۹۔فرقۂ بہائی سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ خرید و فروخت، لوازمات زندگی کو کرایہ پر یا عاریہ کے طور پر دینے اور ان کے تحائف قبول کرنے کے بارے مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہےَ
ج. اگر مذکورہ امور ان کی تقویت کا باعث ہوں تو یہ جائز نہیں ہیں ‎‎والله العالم.
۲۰۔ بہائیت جیسے گمراہ فرقہ سے تعلق رکھنے والے افراد سے گفتگو کرنے، ان سے ہاتھ ملانے اور دوستی کا اظہار کرنے کے بارے میں آپ جناب کا کیا نظریہ ہے؟
ج. بہائی سے دوستی کا اظہار کرنا اور اس سے ہاتھ ملانا اور دیگر صورتیں جائز نہیں ہیں. والله العالم.
كتب ضالہ (گمراہ کرنے والی کتابیں)
۲۱۔ایسی کتابیں پڑھنے کے بارے میں آپ جناب کا کیا نظریہ ہے جو اگر انسان ذہن کی وسعت کے لئے جاسوسی کی کتابیں پڑھے کہ جو اپنی طاقت کو دوسروں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً ایسی کتابیں جو کسی جاسوس نے لکھی ہوں۔ نیز یہ بھی جانتے ہوں کہ اس کچھ غیر اخلاقی نکات بھی پائے جاتے ہیں۔ اس بارے میں آپ جناب اپنا نظریہ بیان فرمائیں۔

ج. اس بارے میں مختلف موارد ییں لہذا ہر کتاب کے بارے میں الگ سے سوال کیا جائے تا کہ اسی کے بارے میں جواب دیا جائے لیکن کلی طور پر جو کتابیں مطالعہ کرنے والے کے عقیدہ یا اخلاق میں انحراف کا باعث ہوں ان کتابوں کا مطالعہ کرنا جائز نہیں ہے. والله ‎العالم.
 

۲۲۔کیا غیر اسلامی کتابیں پڑھنا جیسے بہائیت، کیمونیسم  اور دوسرے مذاہب کی کتابیں پڑھنا حرام ہے یا نہیں ہے؟
ج. کتاب ضلال کی حفاظت کرنا اور انہیں پڑھنا حرام ہے مگر یہ ان لوگوں کے لئے جائز ہے جو حق کو باطل سے تشخیص دینے کی قدرت رکھتے ہوں اور ان کی غرض ( مثلاً باطل نظریات کو رد کرنا) صحیح ہو. والله العالم.
۲۳۔ کتابوں کے ضلال ومضل ہونے کا معیار کیا ہے؟
ج.کتابوں کے مضل و ضلال ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ ایسے مطالب پر مشتمل ہوں کہ جو قاری کو مذہبی لحاظ سے گمراہ کرنے کا باعث ہوں۔. والله العالم.
۲۴۔ صوفيه کتب کی خرید و فروخت اور ان کے مطالعہ کرنے کا کیا حکم ہے؟
ج. صوفیہ کتب کو چھاپنا، ان کی نشر و اشاعت،  انہیں خريدنا،ان کی حفاظت اور ان کا  مطالعه كرنا حرام ہے  اور ان کی کتابیں کتب ضلال کا حکم رکھتی ہیں کہ جن کا مطالعہ صرف اہل نظر کے لئے ان کے باطل کو ابطال کرنے کی رو سے جائز ہے. والله العالم.

موضوع: 
استفتائاتموضوعی
سه شنبه / 25 آبان / 1395
خمس کے احکام

س1-کیا کسی ایسی کتاب پر بھی خمس لاگو ہوتا ہے جسے خریدنے کے بعد اس کا مطالعہ نہ کیا گیا ہو؟

ج) اگر انسان کو اس کتاب کی ضرورت ہو اور وہ انسان کی شان کے مطابق ہو تو اس پر خمس لاگو نہیں ہوتا اگرچہ پورا سال اس کا مطالعہ نہ کیا ہو۔

 

س2-اگر کسی عورت کو کچھ مقدار میں سونا بطور تحفہ دیا  جائے اور وہ اب بھی اس سے استفادہ کرتی ہو تو کیا اسے اس کا خمس اور زکاۃ دینا چاہئے؟

ج) مذکور زینت میں زکات نہیں ہے اور یہ معمول اور متعارف حد سے زیادہ نہ ہو تو اس کا خمس بھی نہیں ہے۔

لیکن اگر یہ معمول اور انسان کی شأن سے زیادہ ہو تو اس کا خمس ادا کرنا واجب ہے۔

 

س3- کيا سونے کے سکہ (سکۂ بہار آزادی) پر خمس ہے؟

ج) سكه بهار آزادي بھی دوسرے تمام سرمایہ کی مانند ہے۔ چنانچہ اگر یہ خمس کے سال کے دوران باقی رہے تو اس کا خمس ادا کرنا واجب  ہے۔

 

س4- اگر بینک میں پیسے رکھے جائیں تو کیا اس کے منافع اور سود پر خمس لاگو ہوتا ہے جب کہ اصل سرمایہ کا پہلے سے خمس ادا کر دیا گیا ہو؟

ج) اگر سود اور منافع جائز اورشرعی ہو تو جتنی مقدار استعمال نہ ہو اور خمس کے پورا سال تک باقی رہے تو اس کا خمس ادا کرنا واجب ہے۔

 

س5- مجھے طالب علم کے عنوان سے قرض دیا گیا۔ اگر میں اسے بینک میں رکھوں تو کیا اس پر خمس ہے؟

ج) قرض پر خمس نہیں ہے مگر اتنی مقدار میں کہ جس کی اقساط ادا کر دی گئی ہوں اور وہ  سرمایہ شمار ہو۔

 

س6- جو خواتین کسی ادارہ وغیرہ میں کام کرتی ہیں، کیا ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر مہینہ اپنی تنخواہ سے خمس نکال کر الگ کریں یا خمس کے لئے سال کو معین کرنا ہی کافی ہے؟

ج) ہر مہینہ خمس ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ جب وہ پہلی تنخواہ لیں تو یہ ان کے خمس کے سال کا آغاز ہو گا اور اگر یہ کمائی ان کے سالانہ اخراجات سے زیادہ ہو تو اس کا خمس دینا چاہئے۔

 

س7- میں اپنے شوہر سے تدریجاً مہر لیتی ہوں، کیا اس پر خمس ہے یا نہیں؟

ج) مهر پر خمس نہیں ہے.

 

س8- میں نے عمرۂ مفردہ پر جانے کے لئے نام لکھوایا ہے۔ میں نے اس کی کچھ رقم ادا کر دی ہے جب کہ بقیہ رقم قرض لی ہے۔ کیا اس کا خمس ادا کرنا ضروری ہے؟

ج) آپ نے جو رقم ادا کی ہے ، اگر وہ آپ کی کمائی ہو اور اس کو ایک سال گزر چکا ہو اور اس کے بعد عمرہ کے لئے دی ہو تو اس پر خمس ہے لیکن مذکورہ قرض میں خمس نہیں ہے۔

 

س9- اگر خمس نہ دینے کی نیت سے اس طرح سے خرچ کریں کہ سالانہ اخراجات سے کوئی چیز باقی نہ بچے تو کیا اس میں اشکال ہے؟

ج) اگر حلال امور میں خرچ کیا ہو اور وہ اس کی شان سے زیادہ بھی نہ ہو تو اس میں اشکال نہیں ہے اور اس سوال کی رو سے خمس ادا کرنا لازم نہیں ہے۔

 

س10- نذر کے عنوان سے دی جانے والی غذا کھانے کا کیا حکم ہے جب کہ ہم یہ نہ جانتے ہوں کہ کیا اس کے مالک نے اس کا خمس ادا کیا ہے یا نہیں؟

ج) اگر آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ آپ جو غذا کھا رہیں ہیں ،اس پر خمس تھا یا نہیں تو آپ کے لئے اسے کھانے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔

 

س11-کیا مرجع تقلید کی طرف رجوع کئے بغیر اپنی نظر میں مصلحت کے مطابق خرچ  کر سکتے ہیں؟

ج) نہیں! مجتهد جامعالشرائط کی اجازت کے بغیر خمس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن مجتہد یا ان کے وکیل کی اجازت سے معین شدہ شرعی امور میں خرچ کر سکتے ہیں۔

 

س12- اگر میں نے قرض لیا ہو اور اسے خرچ کرنے سے پہلے ہی خمس کے سال کا وقت ہو جائے تو کیا اس کا خمس ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں؟

ج) قرض کا خمس ادا کرنا واجب نہیں ہے، مگر اس مقدار میں کہ جس کی اقساط ادا کر دی گئی ہوں۔ چونکہ اس پر سرمایہ کا حکم لاگو ہوتا ہے۔

 

س13- میں نے گھر خریدنے کے لئے تدریجاً (تھوڑے تھوڑے کر کے) پیسے جمع کئے ، کیا ان پر خمس لاگو ہوتا ہے یا نہیں؟

ج) اگر ضرورت کے مطابق گھر خریدنے کے لئے تدریجی طور پر پیسے جمع کرنے کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہ ہو تو مذکور سرمایہ میں خمس نہیں ہے۔

 

س1۴-اگر اپنی کمائی سے کسی کو قرض دیا ہو اور وہ دو سال کے بعد واپس کرے تو کیا اس پر خمس ہے؟

ج) جی ہاں! فوراً اس کا خمس ادا کرنا واجب ہے۔

  

س1۵- کیا ہم اپنے فقیر ماں باپ کو خمس دے سکتے ہیں؟

ج) فقیر ماں باپ اولاد کے واجب النفقہ ہیں اور اگر اولاد مالی طور پر قدرت رکھتی ہو تو اسے ان کے اخراجات ادا کرنے چاہئیں اور اگر وہ سادات ہیں تو واجب نفقہ کے لئے انہیں سہم سادات نہیں دے سکتے ، اور سہم مبارک امام علیہ السلام بھی جامع الشرائط فقیہ کی اجازت پر موقوف ہے۔

 

س1۶- کیا ہم حسینہ اور امام بارگاہ یا تمام نیک امور میں خرچ کر سکتے ہیں؟

ج) سهم سادات فقير سید کو دیا جانا چاہئے۔لیکن سہم امام علیہ السلام کے لئے مرجع تقلید یا ان کے نمائندہ کی اجازت کی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔

 

س1۷- اگر کوئی کسی ایسے مجتہد کی تقلید پر باقی ہو جو وفات پا چکے ہوں تو اسے اپنا خمس کسے ادا کرنا چاہئے؟

ج) ضروری ہے کہ وہ زندہ مجتہد کو خمس ادا کرے، اور فوت ہو جانے والے مجتہد کے وکیل کو خمس ادا کرنا کافی نہیں ہے۔

 

س۱۸- میں نے کچھ کتابیں خریدیں لیکن ان کا مطالعہ نہیں کر سکا ، کیا ان پر خمس لاگو ہوتا ہے؟

ج) اگر ان کی ضرورت ہو اور ان سے استفادہ کیا جائے تو ان پر خمس نہیں ہے۔

 

موضوع: 
استفتائاتموضوعی
چهارشنبه / 19 آبان / 1395
فقه عاشورائی ( عزاداری کے احکام )

 

عزاداری کی کیفیت

س) امام حسين عليه‌السلام کی مصیبت میں گربیان چاک کرنے، سر اور چہرے پر مارنے کا کیا حکم ہے؟

ج)امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں سر اور چہرے پر مارنے اور گریبان چاک کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔

س)بعض لوگ معصومین علیہم السلام کی عزاداری اور ماتم داری کے دوران اپنے چپرے کو نوچتے ہیں کہ جس سے ان کے چہرے سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ اس انداز سے عزاداری کرنے کا کیا حکم ہے؟

ج)معلوم نہیں کہ یہ عمل اہلبیت اطاہر علیہم السلام کے مصائب کی شدت اور ان کی عزاداری کے لئے توہین ہو۔ لیکن اگر یہ حد سے زیادہ ضرر کا باعث ہو تو جائز نہیں ہے۔

س)کچھ عزادار خود کو مٹی ملتے ہیں اور ننگے پاؤں چلتے ہیں ۔ایسی عزاداری کا کیا حکم ہے؟

ج) ایسے امور کہ جن کے ذریعہ کسی خاص علاقہ کے لوگ سرور شہیداں حضرت امام حسین علیہ السلام  سےحزن و عزا کا اظہار کریں اور اس سے ان کے جسم و جان کو نقصان نہ پہنچے تو کوئی مانع نہیں ہے۔

س)دائرہ کی صورت میں گھومتے ہوئے اور اٹھک بیٹھک کرتے ہوئے ماتم کرنے کا کیا حکم ہے؟

ج) اس میں کوئی اشكال نہیں ہے لیکن یہ خیال رہے کہ عزاداری کا وقار پامال نہ ہو۔

س) کیا سید الشہداء حضرت  امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں قمیض اتار کر سینہ زنی کرنا جائز ہے ؟

ج) اگر کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے توکوئی اشکال نہیں ہے۔

س)عزاداری کے دوران سينه‌زنی، زنجيرزنی و يا سر اور چہرے کا ماتم کہ جو ضرر جیسے زخمی ہونے یا جسم کے سرخ ہونے کا باعث بنے تو اس کا کیا حکم ہے؟

ج) اگر حد سے زیادہ ضرر نہ ہوتو اشكال نہیں ہے.

س)اگر سینہ زنی کے دوران قمیض اتار کر ماتم کرناتحریک(گناہ کی طرف مائل ہونے)کا باعث ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟

ج) اگر گناہ کی طرف مائل کرنے کا باعث بنے تو اس میں اشکال ہے اور بہتر ہے کہ لباس  کے ساتھ عزداری کی جائے۔

س)ائمہ معصومین علیہم السلام کی عزاداری میں ماتم کرنے اور اس طرح سے چہرے کو نوچنے کا کیا حکم ہے کہ جس سے خون جاری ہو جائے؟

ج)ان بزرگ ہستیوں کے لئے کسی بھی انداز میں عزاداری کرنا کہ جو حد سے زیادہ ضرر کا باعث نہ ہو جائز و مطلوب ہے البتہ یہ کہ وہ کسی بھی طرح سے شریعت کے برخلاف نہ ہو۔

س)مجالس عزا میں«هروله» کی کیا حکم ہے جب کہ یہ عزاداری کی بے حرمتی، توہین اور عزادروں میں حزن اور عزاداری کے آثار میں کمی کا باعث ہے ۔مہربانی فرما کر جواب بیان کرنے کے علاوہ عزاداری کے متعلق کوئی نصیحت بھی فرمائیں۔

ج) کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مصیبت زدہ لوگ غم کی شدت کے باعث کھڑے ہو کر بھاگنے لگتے ہیں،خود کو مارتے ہیں اور نالہ و فریاد کرتے ہیں ؛اگر کسی میں سرور شہیداں حضرت امام حسین علیہ السلام کے لئے غم (جو سب سے بڑے مصائب ہیں) کے باعث ایسی حالت ایجاد ہو جائے یا رونے کی وجہ سے ایسی حالت پیدا ہو جائے تو اسے اہانت یا توہین نہیں کہہ سکتے ۔البتہ یہ لازم ہے کہ سب ان مجالس کی عظمت ،حقیقت  اور ملکوتی وقار کی حفاظت کریں اور انتہائے غم و حزن کا اہتمام کریں ۔خداوند تائید فرمائے۔

س)عزاداری اور سینہ زنی کے وقت بعض حج کے ایّام میں ہونے یا حضرت زینب علیہا السلام کی یاد میں کہ جو حالت ہرولہ میں تھیں ،ہرولہ کرتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں۔اس کے متعلق اپنا نطریہ بیان فرمائیں؟

ج) حج کے ایّام میں ہونے کی نیت سے ہرولہ کرنا صحیح نہیں ہے لیکن ان مصائب کی وجہ سے غم اور حزن کی شدت سے ایسا کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔

س)بعض لوگ مذہبی جلسوں اور مجالس عزا  میں اہلبیت اطہار علیہم السلام کے سامنے انتہائے تذلّل اور حقیر ہونے کااظہار کرنے کے لئے کچھ حیوانات جیسے کتے کی آوازیں نکالتے ہیں ۔اس کا شرعی حکم بیان فرمائیں۔

ج)چونکہ بعض کی نظر میں یہ توہین کا باعث ہے لہذا ضروری ہے کہ اہلبیت اطہار علیہم السلام سے اپنی عقیدت و ولایت کا اظہار قابل تحسین صورت اور پرکشش انداز میں کیا جائے۔

س)ایسی گلی کوچوں میں انجمنوں کا ماتم داری منعقد کرنے کا کیا حکم ہے کہ جہاں کے لوگ دینی شعائر کےپابند نہیں  ہیں بلکہ ان کی نظر میں سینہ زنی وغیرہ عجیب و غریب عمل ہے  اور کبھی یہ مجالس عزا کی اہانت اور تمسخر کا بھی باعث بنتے ہیں؟

ج) مذکورہ مقامات میں واقع مسجد اور امام بارگاہوں میں انجمنیں مذہبی مجالس کا شائستہ انداز میں انعقاد کریں اور بافضیلت علما ءاور واعظین کو ان مجالس میں مدعو کیا جائے کہ وہ دین مبین اسلام کو اس کی حقیقی صورت میں سامعین کے سامنے بیان کریں،اس صورت میں گمان نہیں کیا جا سکتا کہ یہ تمسخر کا باعث بنیں۔نیز تبلیغ دین میں کچھ جاہل اور نادان لوگوں کے تمسخر پر توجہ نہیں کرنی چاہئے ۔

 

عزاداری  کے آئین اور نشانیاں

س) عاشورا کے مراسم کے دوران علم‌برداری، چہل چراغ كشی ،نخل گردانی کا کیا حکم ہے؟

ج) کوئی مانع نہیں ہے.

س) عَلَم سے کس طرح استفادہ کیا جانا چاہئے ؟

ج) سالار شهيداں حضرت ابا عبد الله الحسين عليه‌السلام کی عزاداری میں علم(جو تعظیم شعائر میں سے شمار ہوتا ہے) سے استفاہ کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے بلکہ یہ مطلوب ہے بشرطیکہ وہ ذی روح مجسمہ پر مشتمل نہ ہو۔

س)کیا آپ کی نظر میں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے لئے شام غریباں میں شمعیں روشن کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے؟ کیا یہ بدعت کے مصادیق میں سے نہیں ہے؟

ج)اس میں کوئی اشکال نہیں ہے.

س)بعض مجالس و مراسم میں شبیہ بنائی جاتی ہے جیسے حضرت فاطمۂ زہراء علیہا السلام کی قبر مطہر کی شبیہ بنانا یا حضرت رقيه سلام الله عليہا کا تابوت بنانا، ان کا حكم کیا ہے؟

ج) ان میں کوئی اشكال نہیں ہے.

 

س)تعزیہ  و مرثیہ خوانی کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟

ج)اگر تعزیہ و شبیہ خوانی آلات لہو منجملہ ڈھول ،نقارہ  اور صنج وغیرہ پر مشتمل نہ ہو اور اس میں جھوٹے اشعار اور غنا بھی نہ ہو اور مرد خواتین کا لباس نہ پہنے ہوں تو کوئی اشکال نہیں ہے۔

س)بعض لوگ منظر کشی کے دوران امام معصوم علیہ السلام یا جلیل القدر شخصیات جیسے حضرت عباس علیہ السلام کی شبیہ کی صورت میں کردار ادا کرتے ہیں ،جبکہ یہ کردار ادا کرنے والے افراد کا ماضی درخشاں نہیں ہوتا اور صرف اچھے انداز میں کردار نبھانے کی وجہ سے انہیں شبیہ سازی میں رکھا جاتا ہے۔اس کے متعلق اپنا نظریہ ٔ مبارک بیان فرمائیں؟

 ج)شبیہ سازی میں کردار ادا کرنے والے افراد کا ماضی درخشاں ہونا شرط نہیں ہے لیکن اگر برے ماضی یا برے حال کی وجہ سے عرف میں توہین ہو تو ایسے افراد کو یہ کردار  ادانہیں کرنا چاہئے ۔ اصولاًمناسب یہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہم السلام کی عزاداری مجالس عزا کی صورت میں منعقد کی جائے کہ جس میں علماء ،واعظین،خطباء اور  ذاکرین ان ہستیوں کے مصائب کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ فضائل و مناقب، تاریخ ،احادیث اور احکام بیان کریں نیزمعارف اسلام کی تبلیغ کریں،شبہات کا جواب دیں اور لوگوں کو آگاہ کریں اور مکتب اہلبییت اطہار علیہم السلام کی جانب ان کی ہدایت کریں۔

 

س)آج کل یہ بیان کیا جارہا ہے کہ مجالس عزا اور بالخصوص سید الشہداءحضرت امام حسین علیہ السلام کی مجالس عزا اور مصائب خوانی اصل صورت کی بجائے نمائش اور تھیٹر کی صورت میں ہونی چاہئیں اور اس بات پر بہت اصرار کیا جارہا ہے ۔آپ اپنا نظریۂ مبارک بیان فرمائیں؟

ج) ان عظیم ہستیوں کے لئے منعقدکی جانے والی مجالس عزا میں علماء و ذاکرین کے ذریعہ صحیح و معتبر کتابوں سے مصائب بیان کئے جائیں اور اس میں اہلبیت علیہم السلام کے مقام و منزلت کا خیال رکھا جائے۔انہیں تھیٹر کی صورت میں پیش کرنا عام طور پر فاسد اور غیر شرعی امور سے خالی نہیں ہوتاہے.

س۔ایسی تصاویر اور پوسٹر وغیرہ کہ جن میں ائمہ معصومین علیہم السلام کے چہرے کو دکھایا گیا ہو،ان کی خرید و فروخت ،تولید اور ان سے استفادہ کرنے کا کیا حکم ہے ؟

 ج۔ مذکورہ تصاویر اور پوسٹر وغیرہ کے بارے میں کوئی صحیح سند موجودنہیں ہے،لہذا بہتر ہے کہ اس عمل سے پرہیز کیا جائے۔

 

عزاداری کے آداب و اخلاق

س)اگو کرئی شخص عزاداری کے دوران دکھاوے کے لئے بلند آواز سے گریہ کرے یا بہت زور سے زنجیر مارے یا ماتم کرے تو کیا اس نے ریاکاری کی ہے اور اس کی عزاداری باطل ہے؟ اور اگر یہ عمل دوسروں کو رلانے کی نیت سے ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟

ج)ریا کسی عمل میں بھی صحیح نہیں ہے لیکن عزاداری اور شعائر کی تعظیم کے طور پر رلانا ریاکاری نہیں ہے۔  

س۔بعض اوقات سرور شہیداں حضرت امام حسین علیہ السلام کی مجالس میں(کہ جن میں لوگوں کا بہت ہجوم بھی  ہوتا ہے)یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ  خادمين ابا عبدالله الحسین عليه‌السلام عزاداروں کے ساتھ ناشائستہ طریقے سے پیش آتے ہیں(مثلاً ان پر چیخنا اور دھکے دینا وغیرہ)شریعت کے لحاظ سے اس کا کیا حکم ہے؟

ج۔عزاداروں اور سامعین کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آیا جائے۔

س) کیا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی مجالس عزا میں شرکت کے لئے ماں باپ کی رضائیت واجب ہے ؟اور کیا ان کے رضائیت کے بغیر ان مجالس میں شرکت کر سکتے ہیں؟

ج)موارد مختلف ہیں۔

س)محرم کے مہینے اور بالخصوص عاشورا کے دن ہنسی مذاق کرنے کا کیا حکم ہے؟

ج)صحیح نہیں ہے۔

س)گلی کوچوں اور بازاروں میں عزاداری کے ایسے جلوس برآمد کرنے کا کیا حکم ہے کہ جو ٹریفک میں خلل کا باعث ہوں؟

ج۔عزاداری سے مخصوص و متعارف ایّام کے دوران اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔

س)بعض اوقات گلی کوچوں میں خیمہ وغیرہ لگا کر عزاداری کا انعقاد کیا  جاتا ہے کہ جس سے کچھ پڑوسی راضی نہیں ہوتے ۔ایسی صورت میں مجالس کا انعقاد کرنے اور ان میں شرکت کرنے کا کیا حکم ہے؟

ج)ان مجالس کا اس طرح سے انعقاد کیا جائے کہ جو وہاں سے گذرنے والوں اور پڑوسیوں کے لئے زحمت کا باعث نہ بنے۔

س)عزاداری میں کم یا زیادہ شور کرنے کا کیا حکم ہے کہ جب پڑوسیوں کی رضائیت کے متعلق علم نہ ہو؟کیا پڑوسیوں میں سے ہر ایک کی رضائیت  ضروری ہے یا ان میں سے اکثر کی رضائیت کافی ہے؟

ج)ان مجالس کی عزت و شان کا تقاضا یہ ہے کہ زحمت ایجاد نہ ہو۔

س)آدھی رات کے وقت عزاداری کا شرعی لحاظ سے کیا حکم ہے کہ جو لوگوں کے آرام اور نیند میں خلل کا باعث ہو؟

ج)کلی طور پر لوگوں کو اذیت و زحمت دینا جائز نہیں ہے چاہے وہ نیند کی حالت میں ہو یا بیداری کی حالت میں۔یہ مجالس و مراسم معمول اور متعارف صورت میں انجام دی جائیں اور بعض موارد جیسے شب عاشورا میں اذیت صدق نہیں کرتی۔

س)کی ا یہ بات صحیح ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس عزا کے  بانی یہ چاہیں  کہ اس مجلس میں زیادہ لوگ شریک ہوں ؟

ج)مجالس عزا میں لوگوں کی تعداد جتنی زیادہ ہو اور جس قدر زیادہ باعظمت ہوں تو ان کا دلوں میں اثر بھی زیادہ ہو گا نیز اس کے آثار و اثرات بھی زیادہ ہوں گے۔اگر اس مسئلہ کو اہمیت نہ دی جائے تو دین کے دشمن ،فریب کھائے ہوئے مسلمان اور مغرب زدہ ظاہر بین واقعۂ کربلا کا انکار کر دیتے۔البتہ سب کو متوجہ رہنا چاہئے امام حسین علیہ السلام کی مجالس عزا کے انعقاد اور ان میں شرکت کرنے سے حاصل ہونے والا بے شمار اجر و ثواب ان میں محرمات داخل کرنے سے ضائع نہ ہو جائے۔لہذا مذہب اور مجالس عزا کی توہین کا باعث بننے والی ہر چیز سے اجتناب کیا جائے۔

 س) بعض اوقات حضرت اباعبداللہ الحسین علیہ السلام کی عزا کے ایّام کچھ دوسری مناسبات جیسے نوروز سے ہم زمان ہوتے  ہیں۔عزائے حسینی کے ایّام میں دوسری مناسبات کو انجام دینے کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟

ج)یہ واضح  ہے کہ مؤمنین و محبین اہلبیت علیہم السلام محرم و صفر کے ایّام میں ایسے مراسم اور ایسے اعمال انجام دینے سے گریز کرتے ہیں کہ جو محبّ اہلبیت علیہم السلام کی شان کے مناسب نہیں ہیں اور وہ مجالس اور سیرت عزا کی حفاظت کرتے ہیں۔

 

نماز اور عزاداری

س)اگر کوئی شخص رات دیر تک عزاداری کرنے یا صبح کی نماز قضا نہ ہونے کا خیال رکھنے کے درمیان مردد ہو تو اس کی کیا ذمہ داری ہے؟

ج)نماز قضا نہ ہونے کا خیال رکھنا واجب ہے۔

س)اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے،روزہ نہ رکھے اور امام حسین علیہ السلام سے نیکی کرے اور ماتم کرے ،زنجیر زنی کرے اور گریہ و عزاداری کرے  اور نیز جو شخص اپنے مال سے خمس اور زکات ادا نہ کرے تو کیا اس مال کو امام حسین علیہ السلام کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے ؟اور کیا ایسے شخص کو اجر و ثواب ملے گا؟

ج)نماز ار روزہ واجب ہیں لیکن امام حسین علیہ السلام پر عزاداری و گریہ مستحب ہے ،انسان کو چاہئے کہ وہ نماز پڑھے،روزہ رکھے اور عزاداری بھی کرے ۔نیز جس پیسوں پر خمس ہو،پہلے واجب ہے کہ اس کا خمس ادا کیا جائے اور پھر اسے امام حسین علیہ السلام کی راہ اور دوسرے کار خیر میں خرچ کیا جائے۔جس مال پر خمس واجب ہو چکا ہو اس کا خمس نکالنے سے پہلے اسے کسی بھی کام میں خرچ کرنا حرام ہے اگرچہ وہ کار خیر ہی کیوں نہ ہو۔

 س)روز عاشور ظہر کے وقت عزادار اظہار حزن کے لئے تیار ہوتے ہیں اور دوسری طرف نماز ظہر کا وقت ہو جاتا ہے ایسے میں مؤمنین کی کیا ذمہ داری ہے؟

ج)ایسے موارد میں اغراض اور فضائل کے حصول میں جمع کیا جائے یعنی سرور شہیداں حضرت امام حسین علیہ السلام کے لئے عزاداری بھی کی جائے اور نماز ظہر بھی اوّل وقت بجا لائی جائے۔

 

خواتین کی عزاداری

س) کیا ائمہ اطہار علیہم السلام اور بالخصوص سيد الشهداء حضرت امام حسین عليه‌السلام کی مجالس عزا میں خواتین کا بلند آواز سے گریہ کرنا جائز ہے؟

ج)اس میں کوئی اشکال نہیں ہے ۔

 

س)عورتوں کا گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر عزداری کرتے ہوئے مردوں کو دیکھنے کا کیا حکم ہے؟اور اس سلسلہ میں ہیئت و انجمن کی ذمہ داری کس حد تک ہے؟

ج)عورتوں کا نامحرم مردوں کے جسم کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے۔

س) خواتین کا عزاداری کے دستوں کے پیچھے چلنے کا کیا حکم ہے؟

ج)اگر اس سے معصیت کا ارتکاب لازم نہ آئے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

 

مجلس عزا کے خطباء و ذاکرین 

س)مداحی کے بارے میں آپ جناب کا کیا نظریہ ہے؟اور ایک ذاکر و مداح اہلبیت علیہم السلام میں کیا خصوصیات ہونی چاہئیں؟

ج)اگر اہلبيت عصمت و طهارت سلام الله عليهم اجمعين کی مداحی خدا کے لئے ہو تو عبادت ہے اور اس کا اجر عظیم ہے۔اس لئے ذاکر و مداح کو متقی و پرہیزگار ہونا چاہئے نیز اسے اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ وہ جو اشعار پڑھے وہ حقیقت کے برخلاف اور جھوٹ پر مبنی نہ ہوں۔جہاں تک ہو سکے ان عبادات کو قصد قربت سے انجام دے تا کہ ان کا ثواب حاصل ہو سکے اگرچہ اس عمل کے لئے اجرت لینے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔

س)بعض مداح اس انداز میں حسین حسین کا ذکر کرتے ہیں کہ جو شور اور ہیجان کا باعث بنتا ہے اور وہ گریہ و ماتم کے ساتھ لوگوں میں اچھلنے کودنے جیسا عمل ایجاد کرتے ہیں ،کیا یہ کام صحیح ہے؟

 ج)اگر نوحہ خوانی و مداحی غنا کی صورت میں ہو تو حرام ہے۔

س)کیا موسیقی کے سر ،ساز اور غنا کی صورت میں کی جانے والی مداحی حرام ہے؟

ج)جی ہاں!حرام ہے۔

س)کیا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی مجالس عزا میں  ذاکرین و مداح اور خطباء کا اجرت لینا جائز ہے؟

ج)جائز ہے۔

س)مداح حضرات دعائے کمیل ، دعائے ندبہ اور زیارت عاشورا کے درمیان اشعار اور مصائب پڑھتے ہیں ،اس عمل کا کیا حکم ہے؟

 ج)بہتر یہ ہے کہ وارد ہونے والی دعاؤں کو ان کے ضمن میں اشعار یا کوئی اور چیز پڑھے بغیر ہی پڑھا جائے لیکن بعض موقعوں  پر صحیح مصائب پڑھنے میں کوئی شرعی اشکال نہیں ہے کہ جو دعا سے مناسب ہو۔جی ہاں!اگر اس عمل میں اس طرح سے افراط کیا جائے کہ جو دعا پڑھنے کی صورت سے خارج ہو جائے تو معلوم نہیں کہ اس دعا کا ثواب ملے۔

 

عزاداری کے روائی منابع

س)کیا مرحوم ملّا حسین کاشفی کی کتاب روضه الشهداء اور ملّا آقا دربندی کی کتاب  اسرار الشهادة میں واقعۂ کربلا کے متعلق تحریف شدہ روایات ہیں؟

ج) ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم مذکورہ دو کتابوں کے مؤلفین کو واقعۂ کربلا میں تحریف کرنے سے متہم کریں۔ان میں جو مطالب درج ہیں کہ جو محتمل الوقوع ہیں لہذا جب تک ان کے نہ ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو ان کا انکار نہیں کرسکتے اور نہ ہی مؤلفین کی طرف جھوٹ لکھنے کی نسبت دے سکتے ہیں  اور اگر دلیل کی رو سے کسی چیز کا واقع نہ ہونا قطعی ہو تو اسے نقل نہیں کرنا چاہئے۔ 

س) آپ کی نظر میں فارسی اور عربی میں معتبر مقاتل کون سے ہیں؟

ج)اس بارے میں مرحوم محدّث جناب حاج شيخ عباس قمی صاحب کی تألیفات سے استفادہ کیا جائے۔

س)مداحان و ذاکرین اور خطباء کا بے بنیاد اورمشکوک مصائب پڑھنے کا کیا حکم ہے؟

ج)بے بنیاد مصائب پڑھنا جائز نہیں ہے اور ایسی چیز پڑھنا کہ جس کے صحیح ہونے کا احتمال ہو تو اگر یہ احتمال کی صورت میں ہو تو اشکال نہیں ہے۔

س)اگر بے بنیاد مصائب پڑھا جائے تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟

ج)اگر ذاکرین سے جھوٹ سنیں تو شرعی ذمہ داری کے طور پر انہیں نہی از منکر کے عنوان سے تنبیہ کریں اور یہ سب مکلفین کی ذمہ داری ہے۔ 

 

عزاداری منعقد کرنے سے مخصوص اموال

س) اگرماتمداری و عزاداری کے لئے فرض کریں کہ کسی ایسے مال سے استفادہ کیا جائے کہ جس کا مالک راضی نہ ہو تو ان مجالس کے انعقاد اور ان میں شرکت کرنے کا کیا حکم ہے؟اور اگر مال کے مالک کی رضائیت کا علم نہ ہو تو مسئلہ کا کیا حکم ہو گا؟

ج)اگر کسی ایسے عین مال (اصل مال)سے استفادہ کیا جائے کہ جس کا مالک راضی نہ ہو تو حرام ہے اوروہ  اس کا ضمان بھی ہو گا۔

س)اگر عزاداری میں کوئی مال کسی خاص مقصد کے لئے دیا جائے تو کیا اسے عزاداری میں کسی دوسرے مورد میں خرچ کر سکتے ہیں؟(مثلاً کھانے کے لئے دئے گئے پیسوں کو کسی دوسری چیز کی خریداری میں خرچ کیا جائے)

ج)ایسے کسی خاص مورد میں خرچ کرنے کے لئے پیسے دیئے گئے ہوں تو ان کسی دوسرے مورد میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے  نیز وہ ضامن بھی ہو گا۔

اگر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری  میں استفادہ کرنے کے لئے کچھ وسائل و لوازمات صیغۂ وقف پڑھے بغیر لئے گئے ہوں تو ان وسائل و لوازمات سے ذاتی طور پر استفادہ کرنے کا کیا حکم ہے؟اور اگر کوئی شخص کئی بار مسئلہ نہ جانے کی صورت میں یہ ایسا کرے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے؟

ج)مذکورہ  وسائل سے ذاتی طور پر استفادہ کرنا جائز نہیں ہے اور جس نے ان سے ذاتی طور پر استفادہ کیا ہو وہ توبہ کرے اور بعض موارد میں یہ ضامن ہونے کا بھی باعث ہے۔

س) اگر ظہر عاشورا کے لئے کھانے اور نذر و نیاز کی منت مانگی گئی ہو تو کیا اسے محرم کے دوسرے ایّام میں انجام دے سکتے ہیں؟

ج)سوال کے فرض کی بنیاد پر مذکورہ نذار و نیاز ظہر عاشورا کے علاوہ کسی اور دن نہیں دے سکتے۔

  

عزاداری میں موسیقی کے آلات

 

س)عزداری میں موسیقی کے آلات جیسے ڈھول،صنج ،ارگ وغیرہ سے استفادہ کرنے کا کیا حکم ہے؟

ج)جائز نہیں ہے۔

س)سرور شہیداں حضرت امام حسین بن علی علیہما السلام کی عزداری کے وقت عزاداروں میں ہماہنگی کے لئے ڈھول اور صنج سے استفادہ کرنے کا کیا حکم ہے؟

ج)اس میں اشکال ہے۔

آيت الله العظمی صافی کی كتاب « گفتمان عاشورايي» سے اقتباس

موضوع: 
استفتائاتموضوعی
نامحرم سے رابطہ اور حجاب کے احکام

س) کیا عورت کے لئے نامحرم کے سامنے اپنے پاؤں کو چھپانا واجب ہے یا نہیں؟

ج ) جی ہاں!عورت کو نامحرم کے سامنے پاؤں بھی چھپانے چاہئیں۔

 

س) نا محرم کو سلام کرنے کا کیا حکم ہے؟

ج ) کسی مجمع عام میں سب کو سلام کرنے میں کوئی مانع نہیں ہے لیکن بہتر ہے خاص طور سے سلام کرنے سے اجتناب کیا جائے کہ جو فنتہ کا باعث بنے۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: میں جوان عورت کو سلام نہیں کرتا کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ میرے دل میں کوئی ایسی چیز نہ آئے کہ جو خدا کو مطلوب نہیں ہے۔

 

س)کیا نامحرم کے ساتھ تنہائی میں دیر تک باتیں کرنا جائز ہے؟

ج )اگر کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں دوسرے نہ آ سکتے ہوں تو اس جگہ دو نامحرم کا ہونا حرام ہے اور اس جگہ کے علاوہ بھی اگر شہوت پر مبنی باتیں ہوں یا اس میں کوئی اور برائی اور مفسدہ ہو تو جائز نہیں ہے۔

 

س) کیا خالہ زاد بھائی یا چچا زاد بھائی کے سامنے حجاب کی رعائت کرنا ضروری ہے؟ اگرچہ وہ مجھ سے بہت بڑے ہوں اور میرے باپ کی جگہ ہوں؟

ج )پھوپھی زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی اور چچا زاد بھائی یہ سب نامحرم ہیں اور ان کے سامنے حجاب کی رعائت کرنا واجب ہے اور اسے ترک کرنا گناہ ہے، اگر وہ سن کے لحاظ بڑے ہوں تو اس سے حکم تبدیل نہیں ہوتا۔

 

س)کیا کسی نامحرم لڑکی کے ساتھ بہن اور بھائی کا صیغہ پڑھ سکتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے بہن بھائی کی طرح پیش آئیں؟

ج ) جی نہیں!نامحرم کے ساتھ بہن اور بھائی کا صیغہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جو چیز محرم ہونے کا باعث ہے وہ متعلقہ شرائط کے ساتھ نکاح دائمی یا نکاح موقت ہے۔

 

س) کالج وغیرہ میں لڑکے اور لڑکیوں کی کلاسیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، اور کبھی قصد کے بغیر اچانک سے نامحرم کی طرح نظر چلی جاتی ہیں،اس کا حکم کیا ہے؟

ج )لذت کے قصد کے بغیر غير عمدي طور پر نگاہ کرنے میں اشکال نہیں ہے۔

 

س) میں نے سنا ہے کہ کریم کا استعمال آرائش کا جزء شمار نہیں ہوتا، کیا یہ بات درست ہے اور کیا کریم لگوانا جائز ہے؟

ج ) کریم ، اگر کسی حرام کام کے ساتھ نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس بناء پر اگر مرد کو مرد اور عورت کو عورت کریم لگائے تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔

لیکن اگر عورت یا مرد کو کوئی نامحرم کریم لگائے  تو یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا نکتہ ہے کہ جہاں بھی کریم عورتوں کے لئے چہرے کی آرائش یا چہرے کے میک اپ کے لئے ہو تو نامحرم سے چھپانا واجب ہے لیکن اگر صرف چہرے کو بدلنے کے لئے ہو تو اسے نامحرم سے چھپانا بہتر ہے۔

 

س) شادی بیاہ کی محافل میں جب دولہا داخل ہو تو اس کی نامحرم عورتوں کے لئے کیا حکم ہے؟

ج )دولہے کے سامنے تمام نامحرم عورتوں کو مکمل طور پر حجاب کی رعائت کرنی چاہئے اور اس لحاظ سے شادی بیاہ اور دسرے موارد میں کوئی فرق نہیں ہے۔

 

س) بالغ ہونے سے پہلے بچپن میں کچھ تصاویر کھینچی گئیں کہ جو حجاب کے بغیر تھیں، اب بالغ ہونے کے بعد اگر نامحرم (جیسے خالہ زاد بھائی یا پھوپھا) ان تصاویر کو دیکھیں تو کیا اس میں شرعی طور پر اشکال ہے؟

ج ) اگر نامحرم لذت کے قصد کے بغیر ان تصاویر کو دیکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس بارے میں آپ پر بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔

 

س) شادی بیاہ کی محافل میں عورتیں خاص کپڑوں کے ساتھ شرکت کرتی ہیں اور اکثر اوقات کپڑوں سے بدن نظر آ رہا ہوتا ہے اور شادی کی فلم بھی بنتی ہے تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہئے؟

ج ) اگر آپ جانتی ہیں یا یہ احتمال ہے کہ آئندہ اس فلم کو نامحرم افراد بھی دیکھیں تو فلم بنتے وقت مکمل طور پر حجاب کی رعائت کرنا ضروری ہے  اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتیں تو کیمرہ کے سامنے جانے سے اجتناب کریں۔

 

س) اگر ہاتھ اور چہرے پر چرب، مرطوب اور سن بلاک کریموں کا استعمال کیا جائے کہ جن کا مقصد جلد کی حفاظت ہو اور اگر ان میں خوشبو بھی ہو اور یہ چہرے کو نکھارنے اور سفید کرنے کا باعث ہوں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟

ج )اگر یہ آرائش اور زینت شمار نہ ہو اور اس کی خوشبو نامحرم کے لئے لذت اور اس کی نفسانی تحریک کا باعث نہ ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے لیکن احتیاط واجب کی بناء پر ہر صورت میں چہرے کو نامحرم سے چھپایا جائے.

 

س) ہمارے خاندان میں یہ رسم ہے کہ دعوت میں سب رشتہ دار ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ لذت کے قصد کے بغیر ہاتھ ملانے کا کیا حکم ہے؟

ج ) حتی لذت کے قصد کے بغیر بھی نامحرم سے ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ بہت قریبی رشتہ دار ہوں جیسے چچا زاد اور پھوپھی زاد بھائی۔ انہیں شرعی احکام سے آگاہ کرنا ضروری ہے.

 

س)کیا جوان ماموں یا چچا اپنی جوان بھانجی یا بھتیجی کو چوم سکتا ہے؟

ج )اگر اس میں شہوانی لذت کا قصد اور ریبہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔

 

س)کیا ابرو کونکالنا اور انہیں رنگ کرنا جائز ہے؟

ج )عورتوں کے لئے ابرو کی اصلاح کرنے اور انہیں رنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن انہیں نامحرم سے چھپایا جانا چاہئے۔

 

س)درس کو بہتر طور پر سمجھنے کے لئے استاد کی طرف دیکھنے کا کیا حکم ہے؟

ج) لذت کے قصد اور ربیہ کے بغیر نامحرم مرد کے چہرے، ہاتھ اور گردن کی طرف دیکھنے (کہ جنہیں مرد عام طور پر نہیں چھپاتے)میں کوئی اشکال نہیں ہے۔

 

س) عورتوں کے لئے باریک جورابیں پہننے کا کیا حکم ہے؟

ج ) چونکہ نامحرم کے سامنے پاؤں کے بالائی حصہ کو چھپانا بھی واجب ہے۔ اس بناء پر نامحرم کے سامنے ایسی باریک جورابیں پہننا جائز نہیں ہے کہ جن سے پاؤں کی جلد نظر آئے۔

 

س)اگر انسان اپنی دوست کے ساتھ امام زادوں کی زیارت کے لئے جائے تو کیا  جس طرح عام دوست کے ساتھ جا کر زیارت کی جاتی ہے اسی طرح یہ زیارت بھی صحیح ہے؟

ج )امام زادوں کی زیارت کے لئے جانے کا مقصد ثواب کا حصول ہے لیکن اگر ثواب کے حصول کی بجائے انسان کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے تو یہ واضح ہے کہ انسان مذکور اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکے گا۔نیز کبھی یہ گناہوں میں اضافہ کا باعث بھی بنتا ہے۔

 

س)کیا عورتوں کے لئے تنگ اور چھوٹے کپڑے پہننا جائز ہے؟

ج ) نامحرم کے سامنے عورتوں کا لباس ایسا ہونا چاہئئے کہ جو اوّلاً ان کے بدن کو چھپائے اور ثانیاً وہ لباس ایسا نہ ہو کہ جو نامحرم کے جذبات کو بھڑکانے کا باعث نہ بنے اور جس میں بدن کی ساخت نمایاں ہو ۔

 

س) نامحرم کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے مسکرانے کا کیا حکم ہے؟

ج )نامحرم کے ساتھ گفتگو کے دوران مسکرانا اور ہر وہ عمل جو اس کے جذبات کو بھڑکانے کا باعث بنے ،وہ جائز نہیں ہے اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ نامحرم کے ساتھ مذاق میں ہے گئے  ایک لفظ کی آخرت میں سزا ہزار سال قید ہے۔

 

س) میڈیکل میں ایسے معالجہ و معائنہ کا کیا حکم ہے کہ جس میں نامحرم کو چھونا اور اسے دیکھنا لازم آئے؟

ج ) اگر جنس کے لحاظ سے مماثل ڈاکٹر (عورت کے معالجہ کے لئے عورت اور مرد کے معالجہ  کے لئے مرد) نہ ہو تو اس میں ضرورت کی حد تک اشکال نہیں ہے۔

 

س) میں میڈیکل کی طالبہ ہوں اور ہسپتال میں کام کے دوران کبھی کبھار میرے ہاتھ میرے ساتھ کام کرنے والے نامحرم سے لگ جاتے ہیں حلانکہ اس میں کوئی قصد اور غرض نہیں ہوتی، کیا اس عمل سے میں گناہ کی مرتکب ہوتی ہوں؟جب کہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے ہاتھ کسی نامحرم کو نہ لگیں؟

ج )اگر کام کے دوران اتفاقی طور پر ہاتھ ساتھ کام کرنے والے نامحرم شخص کو لگ جائیں تو اس میں اشکال نہیں ہے لیکن اگر آپ جانتی ہوں کہ یہ عمل کئی مرتبہ انجام پا سکتا ہے ،چاہے یہ اتفاقی طور پر ہی کیوں نہ ہو تو اس صورت میں ضروری ہے کہ آپ دستانوں یا اس جیسی کسی دوسری چیز سے استفادہ کریں۔

 

س)اگر کوئی نا بالغ بچیوں کی طرف دیکھنے اور انہیں چھونے کے ذریعہ سے لذت حاصل کرے تو اس کا کیا حکم ہےَ؟

ج ) یہ حرام ہے.

 

س)کیا سیاحوں کے لئے حجاب کو لازم قرار دینا ضروری ہے؟

ج ) حجاب کے فقہی حکم کے لحاظ سے سیاح اپنے دین کے تابع ہیں لیکن جس طرح ان پر ملک  کے دوسرے قوانین کی رعائت کرنا واجب ہے اسی طرح انہیں اجازت نہیں دینی چاہئے کہ وہ مذہبی اور ملک کی ثقافتی اقدار کے برخلاف عمل کریں اور اخلاقی فساد کو پھیلانے کا باعث بنیں۔

 

س)کیا لڑکوں کے لئے چھوٹی آستین والے کپڑے پہننا جائز ہے؟

ج ) اگر مرد یہ جانتا ہو کہ عورت لذت کے قصد سے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہی ہے تو احتیاط واجب کی بناء پر انہیں ڈھانپنا چاہئے۔

 

س) کیا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں کالے رنگ کے کپڑے پہننا مکروہ ہے؟

ج ) حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں کالے رنگ کا لباس پہننا تعظیم شعائر کے مصادیق میں سے ہے اور جو شرعی رجحان رکھتا ہے کہ جس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ متعدد بزرگ فقہاء اور مراجع تقلید عاشورا کے دن کالے رنگ کی قباء پہنتے تھے۔

  

س) کیا عورتوں کا لباس حتمی طور پر کالے رنگ کا ہونا چاہئے؟

ج ) کالے رنگ کا لباس پہننا واجب نہیں ہے بلکہ معیار یہ ہے کہ عورتوں کا لباس اس رنگ کا نہیں ہونا چاہے کہ متعارف لباس کے برخلاف ہو کہ جو نامحرم کی توجہ کو جلب کرنے کا باعث بنے۔

 

س) کیا عورتوں کے لئے جورابیں پہننا ضروری ہے؟

ج ) جی ہاں! نامحرم کے سامنے عورتوں کوچاہے کہ وہ اپنے پاؤں چھپائیں اور اس لحاظ سے حالت نماز اور غیر نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔

 

س)خواتین کا تنگ مانتو( ایران میں خواتین کا لباس) پہن کر گھر سے باہر آنے کا کیا حکم ہے؟

ج ) خواتین کا نامحرم مردوں کے سامنے ایسا لباس کے ساتھ رفت و آمد کہ جس سے بدن کی ساخت نمایاں ہو یا اس میں مفسدہ کا کوئی پہلو پایا جاتا ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔

 

س) کیا معالج(ڈاکٹر) مریض کا محرم ہوتا ہے؟

ج ) ڈاکٹر مريض کا محرم نہیں ہے، لیکن جب علاج معالجہ مریض کو دیکھنے یا اس چھونے پر موقوف ہو تو معالج ضرورت کے مطابق مریض کو دیکھ سکتا ہے اور اسے چھو سکتا ہے اور جب دستانوں یا کسی حائل چیز کے ذریعہ چھونا کافی ہو تو مستقیم طور پر چھونا جائز نہیں ہے۔

 

س)کیا نامحرم کا ٹخنوں تک پاؤں(کہ نماز میں اس حصہ کو چھپانا لازم نہیں ہے) کا دیکھنا حرام ہے؟

ج )جی ہاں! مرد کا نامحرم کے پاؤں کو دیکھنا حرام ہے اور نماز کی حالت میں بھی اگر عورت یہ جانتی ہو کہ اسے نامحرم دیکھ سکتے ہیں تو اسے پاؤں کو بھی چھپانا چاہئے۔

 

س)اسکول یا کالج میں لڑکے اور لڑکیوں کی کلاسیں ایک ساتھ ہونے کی وجہ سے غیر ارادی طور پر نامحرم لڑکیوں پر نطر پڑ جاتی ہے،اس کا کیا حکم ہے؟

ج ) غیر ارادی طور پر لذت کے قصد کے بغیر دیکھنے میں کوئی اشكال نہیں ہے.

 

س)کیا بعض درسی کتابوں میں غیر مسلم مردوں اور عورتوں کی نیم عریان تصاویر کو دیکھنا جائز ہے؟

ج ) اگر لذت کے قصد سے نہ ہو اور اس کا کوئی مفسدہ بھی نہ ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔

 

س)کیا کافر عورتوں کے چہرے، ہاتھ اور بالوں کو دیکھنا جائز ہے؟

ج ) اگر لذت کا قصد نہ ہو اور حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو تو ان کے ہاتھ چہرے اور بدن کے ان حصوں کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے جنہیں وہ عام طور پر نہیں چھپاتی۔

 

س) اپنے منگیتر کو دیکھنے کا کیا حکم ہے کہ جس کے ساتھ بعد میں شادی کرنے کا ارادہ کیا ہو؟

ج ) جب تک نکاح دائم یا نکاح موقّت کا صیغۂ عقد نہ پڑھا جائے تب تک منگیتر اور دوسرے نا محرم لوگوں میں کوئی فرق نہیں اور اسے لذت و شہوت کے قصد سے دیکھنا جائز نہیں ہے۔

 

 

موضوع: 
استفتائاتموضوعی

صفحه‌ها

  • of 4
اشتراک در RSS - موضوعی