وریز وجوهات
                 بسم الله الرحمن الرحیم "الا و من مات علی حب آل محمد (صلی الله علیه و آله) مات شهیدا" با کمال تاثر و تاسف مطلع شدیم عالم ربانی خطیب توانا سلاله...
دوشنبه: 9 / 12 / 1395 ( )