وریز وجوهات
بسمه تعالی ضمن ارزوی قبولی طاعات و عبادات کلیه‌ی مؤمنین خداجوی به اطلاع می‌رساند که رؤیت حلول ماه شوال در شامگاه پنجشنبه 24 خرداد بر حضرت ایت الله العظمی صافی گلپایگانی مد ظله العالی ثابت گردید و جمعه 25 خرداد 1397 عید سعید فطر و برابر با اول...
دوشنبه: 4/تير/1397 (الاثنين: 11/شوال/1439)

کشته راه خدا

من حسيـــن سـرجدايـــم
شافــــــع روز جزايـــم
من حسيـــن حقّ‌پرستـــم
بر همـــان عهـد الستـــم
من حسيـــن سـرجدايـــم
من حسينـم من حسينـــم
آفتــــــاب مشرقيــنــــم
من حسيـــن سـرجدايـــم
مـن حسيـــن كربلايـــم
مـــن غريـــب نينوايـــم
من حسيـــن سـرجدايـــم
نـــور عيــن مصطفايـــم
زادة خيــــرالنـّــسايـــم
من حسيـــن سـرجدايـــم
بحـــر مــــوّاج كمالـــم
سرخوش از جام وصالـــم
من حسيـــن سـرجدايـــم
درّ بحــــــر اصطفايـــم
لنگــــر أرض و سمايـــم
من حسيـــن سـرجدايـــم
محـــــو ذات كبريايـــم
شاهـــد بـــــزم لقايـــم
من حسيـــن سـرجدايـــم
سبـط خيـــرالمرسلينـــم
دشمـــن مســـتكبرينـــم
من حسيـــن سـرجدايـــم
شِبـْــل شيـر كردگـــارم
ديـــن و ايمــان را مدارم
من حسيـــن سـرجدايـــم
پـــاى تا ســر افتخـــارم
عـرش حقّ را گوشـــوارم
من حسيـــن سـرجدايـــم
عالـــــم علـــم كتابـــم
شافـــع يـــوم‌الحسابـــم
من حسيـــن سـرجدايـــم
رونـــق شـــرع مبينـــم
خاتـم ديـــن را نگينـــم
من حسيـــن سـرجدايـــم

 

مـن صـــراط مستقيمـــم
عِـــدل قـــرآن كريمـــم
من حسيـــن سـرجدايـــم
داغ يــــاران و جـــوانان
ليــك انــدر راه يــزدان
من حسيـــن سـرجدايـــم
دادم انــــــــدر راه داور
هــم علــى شبــه پيمبــر
من حسيـــن سـرجدايـــم
پيكـرم گر غرق خون شد
عـــــزّتم از آن فزون شد
من حسيـــن سـرجدايـــم
مكتب ســـرخ شهـــادت
دين و صبـر و استقـــامت
من حسيـــن سـرجدايـــم
 

كشتـــــــه‌ راه خدايـــم
خامـــــــس آل عبايـــم
من خدا را عين و دستـــم
تا ابـــد بر جاى هستـــم
كشتـــــــه راه خدايـــم
افتخــــــار عـــالمينـــم
عرش حقّ را زيــب و زينم
كشتـــــــه‌ راه خدايـــم
ميهمـــــان اشقـــيايـــم
كشتــــه‌ تيـــغ جفايـــم
كشتـــــــه راه خدايـــم
يــــــادگـار مرتضايـــم
قبلـــــة اهـــل وفايـــم
كشتــــــة‌ راه خدايـــم
مهــــر تـــابان جلالـــم
يوســـف مصـر جمالـــم
كشتـــــــة راه خدايـــم
معدن جـــود و سخايـــم

 

مـــرد ميــــدان بلايـــم
كشتـــــــه راه خدايـــم
غــــرقة بــــحر فنايـــم
سيّـــــد اهــــل اِبايـــم
كشتــــــة‌ راه خدايـــم
رهبـــر دنيـــا و دينـــم
قهـــرمان مـاء و طينـــم
كشتـــــــة‌ راه خدايـــم
قـــــدرت پروردگـــارم
سوميـــن هشـت و چارم
كشتـــــــة‌ راه خدايـــم
مركز مجـــد و وقـــارم
دين حقّ را جان‌نثـــارم
كشتـــــــه‌ راه خدايـــم
مقتـــداى شـيخ و شابـــم
هــــــادى راه صـوابـــم
كشتـــــــه راه خدايـــم
خســـرو ملـك يقينـــم
فخر و عـــزّت آفرينـــم
كشتـــــــه‌ راه خدايـــم
محـــور ديـــن قويمـــم
مــن همان ذبح عظيمـــم
كشتـــــــه‌ راه خدايـــم
گرچه سوزاند دل و جان
من گرفتــم جمــله آسان
كشتـــــــه راه خدايـــم
كودك شش‌ماهه اصغــر
هــم ابوالفضــل غضنفــر
كشتـــــــه‌ راه خدايـــم
زخـم تن از حدّ برون شد
دشمنــم خوار و زبون شد
كشتـــــــه‌ راه خدايـــم
عزم و ايثـار و شهـــامت
زنـــده كردم تا قيـــامت
كشتـــــــه‌ راه خدايـــم

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: