وریز وجوهات
شب قدر، شب نور، رحمت و شب نزول قرآن و مَطلع خیرات و سعادات، و هنگام نزول بركات و سرآغاز زندگی نوین بشر و مبدأ تحوّل و تاریخ كمال واقعی انسان‎هاست. * شب قدر، شب آزادی بشر شبی كه اگر نبود و نیامده بود، شب تیره بدبختی انسان به پایان نمی‎رسید و...
چهارشنبه: 30/خرد/1397 (الأربعاء: 6/شوال/1439)

2. ارتباط امام(ع) با ذی طوی و رضویٰ

براى بررسى بهتر اين پرسش، لازم است نخست  ذی‌طوى و رضوى، اين دو مكان مقدّس را بشناسيم و سپس جواب را مطرح كنيم.

ذوطوى: مجمعالبحرين مى‌گويد: ذوطوى -  به فتح طاء و ضمّ؛ امّا ضمّ مشهورتر است - موضعى است در داخل حرم، در يك فرسخى مكّه كه از آنجا خانه‌هاى مكّه ديده مى‌شود.[1]

قاموسالمحیط گفته است: ذوطوى - مثلثةالطاء كه گاهى هم با تنوين تلفظ مى‌شود - موضعى است نزديك مكّه.[2]

معجمالبلدان از جوهرى نقل كرده است: ذى‌طوى - به ضم طاء - موضعى است نزديك مكّه.[3]

 

اخبار مكة[4] مى‌نويسد: ذوطوى نمازگاه پيغمبر(ص) است. هر زمان آن حضرت به مكّه تشريف مى‌آوردند در ذى‌طوى فرود مى‌آمدند و شب را در آنجا توقف فرموده، نماز صبح را در آنجا مى‌خواندند.

و نيز در اخبار مكة[5] روايت شده است: ذوطوى بطن مكّه؛ يعنى زمين آن است.

بنابراين، به هريك از اين دو معنا كه مراد باشد، ذوطوى مكانى است مقدّس و محترم و مبارك و محل نزول رسول خدا(ص) است.

رضوى: رضوى - به فتح راء - مانند سَكرى؛ كوهى است مقدّس و مبارك كه از كوه‌هاى مدينه طيبه بوده و در نزديكى «يَنبُع» قرار دارد و داراى درّه‌ها و زمين‌ها و مسيل‌ها و آب‌ها و درخت‌ها مى‌باشد و آن، ابتداى كوه‌هاى تهامه است و تا مدينه چهار شب راه است و در مدح و فضل آن رواياتى وارد شده است.[6]

 
.[1] طریحی، مجمع‌البحرین، ج3، ص79.
[2]. فیروزآبادی، القاموس‌المحیط، ج4، ص358.
[3]. یاقوت حموی، معجم‌البلدان، ج4، ص45.
[4]. ازرقی، اخبار مکه، ج2، ص203.
[5]. ازرقی، اخبار مکه، ج1، ص282.
[6]. سمهودی، وفاءالوفاء، ج3، ص107 – 108؛ ج4، ص80 – 81.
موضوع: 
نويسنده: