وریز وجوهات
شب قدر، شب نور، رحمت و شب نزول قرآن و مَطلع خیرات و سعادات، و هنگام نزول بركات و سرآغاز زندگی نوین بشر و مبدأ تحوّل و تاریخ كمال واقعی انسان‎هاست.   شب آزادی بشر. شبی كه اگر نبود و نیامده بود، شب تیره بدبختی انسان به پایان نمی‎...
جمعه: 9/خرد/1399 (الجمعة: 6/شوال/1441)

مبارزه با فرق ضاله

باطل‌ شمردن بدعت‌هاي فِرَق را از وظايف مهم علما مي‌دانستند و با ‌همه فرق ضاله، خصوصاً فرقه يا حزب مزدور بهائيت، مواضع منفي بسيار محكم و قاطع داشتند.

نويسنده: