بسم الله الرحمن الرحیم   رحلت عالم ربّانی آیة الله آقای حاج شیخ محمدتقی مصباح یزدی ره، موجب تأثر گردید. شخصیتی که با تلاش و جدّیت خود به مراتب بالای فضل و علم در حوزه علمیه رسید و به مقام استادی برجسته حوزه نائل گردید. تأسیس مراکز...
چهارشنبه: 1399/11/1 - (الأربعاء:7/جمادى الآخر/1442)

Ghusl (Obligatory Baths)

 

There are seven obligatory baths:

  1. Bath for Janabat
  2. Bath for Hayz (Menstruation) (for women only)
  3. Bath for Nifas (Lochia)(for women only)
  4. Bath for Istihaza (for women only)
  5. Bath for touching a dead body
  6. Bath for a dead body
  7. Bath which becomes obligatory on account of a vow or an oath to perform it.

 

موضوع:

نويسنده:

کليد واژه:

Wednesday / 20 January / 2021

Islamic Laws (Taudheeh Al-Masail)