باسمه تعالی محضر مبارک مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی باسلام و تبریک اعیاد شعبانیه احتراماً باستحضار می‌رساند هر سال بسیاری از مؤمنین، نذوراتی به مناسبت نیمه شعبان به صورت طعام و پخش شربت و ... داشته‌اند که امسال به خاطر شیوع...
چهارشنبه: 1399/01/20 - (الأربعاء:14/شعبان/1441)

III. Translation of the Zikr during Ruku’ and Sajdah, and of those which are Mustahab

 

Subhana Rabbi Yal 'Azimi wa Bihamdihi
(Glory be to my High Sustainer and I praise Him)

 

Subhana Rabbi Yal A'la wa Bihamdihi
(Glory be to my Great Sustainer, Most High, and I praise Him)

Sami' Allahu liman Hamidah
(Allah hears and accepts the praise of one who praises)

Astaghfirullaha Rabbi wa Atubu ilayh
(I seek forgiveness from Allah Who is my Sustainer, and I turn to Him).

Bi Haw lillahi wa Quwwatihi Aqumu wa Aqu’d
(I stand and sit with the help and strength of Allah).

موضوع:

نويسنده:

Wednesday / 8 April / 2020

Islamic Laws (Taudheeh Al-Masail)