در پی اقدام شایسته خانم "ایلهان" که در پارلمان ایالتی آمریکا به عنوان نماینده، مراسم تحلیف را با قرآن مجید بجا آورد، مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مدظله الوارف)، از ایشان، تقدیر و تشکّر کردند. متن نامه دفتر معظم له به شرح ذیل است...
Tuesday: 24 / 01 / 2017 ( )

Printer-friendly versionSend by email
The Rules of the Qur’an

The Rules of the Qur’an

 

  1. The Qur’an must always be kept clean and tidy and it is Haram to make the writing or the pages of the Qur’an Najis, and if it becomes Najis, then it must be made Tahir immediately with water.
  2. If the cover of the Qur’an is made Najis, and it is considered as disrespect to the Qur’an, then it must be made Tahir with water.

 

موضوع: 
استفتائاتجدیدترین
Wednesday / 13 April / 2016