بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و عرض ادب و احترام به پرسنل محترم و زحمت‌کش نیروی انتظامی، و شخصیّت‌های بزرگواری که در این همایش باشکوه شرکت دارند، چند نکته را به عرض می رسانم. اوّلین هدف و مقصودی که حکومت‌ها باید در مقاصد عالیه خود قرار دهند...
Tuesday: 25 / 04 / 2017 ( )

Printer-friendly versionSend by email
Grand Ayatollahs participate at birth anniversary of Imam Hasan Askari in Qom

Grand Ayatollahs Safi Golpaygani, Vahid Khorasani, Makarem Shirazi, Nouri Hamedani, Alavi Gorgani, Javadi Amoli attended in great celebration of the birth anniversary of Imam Hassan Askari in Qom.
Great celebration of the birthday of Imam Hassan Askari with supreme authority, Grand Ayatollah Safi Golpayegani and grand jurists, scholars, professors, seminary, religious bodies and the people enamored of the Imam, Friday night of 17 January 1395 which coincided with the birthday of Imam night after from evening prayers at the mosque of Imam Hasan Askari new yard Qom.
 In this magnificent event, with the recitation of Quran reciters and international hymn and eulogy was accompanied by a preacher, Imam Hassan Askari Mr. doctor Rafiee to express their virtues

 

pictures

 

 

موضوع: 
Saturday / 7 January / 2017