ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺗﻮ آراﺳﺘﻦ ﻣﺮاد اين است * ﮐﻪ ﭘﯿﺶ اهل هنر ﻣﻨﺼﺒﻲ ﺑﻮد ﻣﺎ را و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻣﻨﻘﺒﺖ آﻓﺘﺎب ﻣﻌﻠﻮم است * ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺘﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺸّﺎطه روي زﻳﺒﺎ را سخن گفتن از شخصيت با عظمت و والايي که از سوي مسلمان و غيرمسلمان, صدها هزار کتاب و خطابه و مقاله و قصيده و رساله...
شنبه: 1399/09/8 - (السبت:12/ربيع الثاني/1442)

Printer-friendly versionSend by email
Copyright

Q) Nowadays, the CD’s and cassettes of religious recordings are sold in the markets for unreasonable prices, and it is difficult for some people to buy most of the recordings due to their high prices. Likewise, it is also difficult for the people from the West to find the copies of these CD’s and recordings in the shops, but the owners of these companies apply copyrights on these cassettes which does not permit anyone to publish them on the Internet or make a duplicate. Is it permissible for us to publish the recordings of these cassettes on the Internet so that it can be utilized by everyone?

********

A) There is no problem in performing the mentioned activity unless the owner applies a condition under an obligatory contract that it shall not be published.  

موضوع:

Saturday / 28 November / 2020