رسول الله صلى الله عليه و آله :شَعبانُ شَهري و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهري كُنتُ لَهُ شَفيعا يَومَ القِيامَةِ پيامبر صلى الله عليه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قيامت شفيع او خواهم... بیشتر
شنبه: 31/ارد/1401 (السبت: 19/شوال/1443)

شرط اول

مسأله807. لباس نمازگزار بايد پاك باشد، و اگر كسي عمداً با بدن يا لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل است.

مسأله808. كسي كه نمي‎داند با بدن و لباس نجس نماز باطل است، اگر با بدن يا لباس نجس نماز بخواند، بنابر احتياط لازم نمازش باطل مي‎باشد.

مسأله809. اگر به واسطه ندانستن مسأله، چيز نجسي را نداند نجس است، مثلاً نداند عرق كافر نجس است و با آن نماز بخواند، نمازش باطل‎است بنابر احتياط لازم.

مسأله810. اگر نداند كه بدن يا لباسش نجس شده است و بعد از نماز بفهمد، نماز او صحيح است، ولي احتياط مستحب آن است كه اگر وقت دارد دوباره آن نماز را بخواند.

مسأله811. اگر فراموش كند كه بدن يا لباسش نجس است و در بين نماز يا بعد از آن يادش بيايد، بايد نماز را دوباره بخواند، و اگر وقت گذشته، قضا نمايد.

مسأله812. كسي كه در وسعت وقت مشغول نماز است، اگر در بين نماز بدن يا لباس او نجس شود، و پيش از آن كه چيزي از نماز را با نجاست بخواند ملتفت شود كه نجس شده، يا بفهمد بدن يا لباس او نجس است، و شك كند كه همان وقت نجس شده يا از پيش نجس بوده، در صورتي كه آب‌كشيدن بدن يا لباس، يا عوض‌كردن لباس، يا بيرون‌آوردن آن، نماز را به هم نمي‎زند، بايد در بين نماز بدن يا لباس را آب بكشد، يا لباس را عوض نمايد، يا اگر چيز ديگري عورت او را پوشانده، لباس را بيرون آورد، ولي چنان‌چه طوري باشد كه اگر بدن يا لباس را آب بكشد، يا لباس را عوض كند، يا بيرون آورد، نماز به هم مي‎خورد و يا اگر لباس را بيرون آورد برهنه مي‎ماند، بايد نماز را رها كند و با بدن و لباس پاك نماز بخواند.

مسأله813. كسي كه در تنگي وقت مشغول نماز است، اگر در بين نماز لباس او نجس شود، و پيش از آن كه چيزي از نماز را با نجاست بخواند، بفهمد كه نجس شده، يا بفهمد كه لباس او نجس است و شك كند كه همان وقت نجس شده يا از پيش نجس بوده، در صورتي كه آب‌‌كشيدن يا عوض‌كردن يا بيرون‌‌آوردن لباس، نماز را به هم نمي‎زند و مي‎تواند لباس را بيرون آورد، بايد لباس را آب بكشد يا عوض كند، يا اگر چيز ديگري عورت او را پوشانده لباس را بيرون آورد و نماز را تمام كند، اما اگر چيز ديگري عورت او را نپوشانده و لباس را هم نمي‎تواند آب بكشد يا عوض كند و به قدر تبديل يا تطهير و درك يك ركعت وقت ندارد، در همان لباس نماز بخواند.

مسأله814. كسي كه در تنگي وقت مشغول نماز است، اگر در بين نماز بدن او نجس شود، و پيش از آن كه چيزي از نماز را با نجاست بخواند، ملتفت شود كه نجس شده، يا بفهمد بدن او نجس است و شك كند كه همان وقت نجس شده يا از پيش نجس بوده، در صورتي كه آب‌كشيدن بدن نماز را به هم نمي‎زند، بايد آب بكشد و اگر نماز را به هم مي‎زند، و به قدر تطهير و درك يك ركعت وقت ندارد، بايد با همان حال نماز را تمام كند، و نماز او صحيح است.

مسأله815. كسي كه در پاك‌بودن بدن يا لباس خود شك دارد، چنان‌چه نماز بخواند، و بعد از نماز بفهمد كه بدن يا لباسش نجس بوده، نماز او صحيح است.

مسأله816. اگر لباس را آب بكشد و يقين كند كه پاك شده است، و با آن نماز بخواند، و بعد از نماز بفهمد پاك نشده، نمازي را كه خوانده صحيح است.

مسأله817. اگر خوني در بدن يا لباس خود ببيند و يقين كند كه از خون‎هاي نجس نيست، مثلاً يقين كند كه خون پشه است، چنان‌چه بعد از نماز بفهمد از خون‎هايي بوده كه نمي‎شود با آن نماز خواند، نماز او صحيح است.

مسأله818. اگر يقين كند خوني كه در بدن يا لباس اوست، خون نجسي است كه نماز با آن صحيح است، مثلاً يقين كند خون زخم و دمل است، چنان‌چه بعد از نماز بفهمد خوني بوده كه نماز با آن باطل است، احتياط واجب آن است كه نماز را دوباره بخواند، و اگر وقت گذشته، قضا نمايد.

مسأله819. اگر نجس‎بودن چيزي را فراموش كند، و بدن يا لباسش با رطوبت به آن برسد، و در حال فراموشي نماز بخواند و بعد از نماز يادش بيايد، نماز او صحيح است؛ ولي اگر بدنش با رطوبت به چيزي كه نجس‌بودن آن را فراموش كرده برسد و بدون اين كه خود را آب بكشد غسل كند و نماز بخواند، غسل و نمازش باطل است، و نيز اگر اعضاء وضو با رطوبت به چيزي كه نجس‌بودن آن را فراموش كرده برسد و پيش از آن كه آنجا را آب بكشد وضو بگيرد و نماز بخواند، وضو و نمازش باطل مي‎باشد.

مسأله820. كسي كه يك لباس دارد، اگر بدن و لباس نجس شود و به اندازه آب‌كشيدن يكي از آن‌ها آب داشته باشد، بهتر اين است كه بدن را آب بكشد و با همان لباس نماز بخواند، و احتياطاً هم به دستوري كه براي برهنگان است نماز را اعاده نمايد، ولي اگر مثلاً نجاست يكي بول است كه اگر بخواهد با آب قليل آب بكشد بايد دو مرتبه آب روي آن بريزد، و ديگري خون است كه يك مرتبه ريختن آب روي آن كافي است، بايد آن را كه به بول نجس شده آب بكشد.

مسأله821. كسي كه غير از لباس نجس، لباس ديگري ندارد، با همان لباس نماز بخواند، و بنابر احتياط مستحب هم نماز را به دستوري كه براي برهنگان گفته شد به جا آورد.

مسأله822. كسي كه دو لباس دارد، اگر بداند يكي از آن‌ها نجس است و نداند كدام يك آن‌هاست، چنان‌چه وقت دارد، بايد با هر دو لباس نماز بخواند، مثلاً اگر مي‎خواهد نماز ظهر و عصر بخواند، بايد با هر كدام، يك نماز ظهر و يك نماز عصر بخواند، ولي اگر وقت تنگ است، با يكي از آن دو لباس نماز بخواند كافي است.

نويسنده: 
کليد واژه: