جمعه: 31/شهر/1402 (الجمعة: 7/ربيع الأول/1445)

تعزیه‌خوانی

س. نظرتان راجع به تعزیه‌خوانی چیست؟

ج. ‌تعزیه و شبیه‌خوانی، اگر مشتمل بر آلات لهو، از قبیل طبل و شیپور و سنج نباشد و اشعار دروغ و غنا نخوانند و مرد، لباس زنان را نپوشد، اشكال ندارد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: