رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
دوشنبه: 11/مهر/1401 (الاثنين: 7/ربيع الأول/1444)

کشته راه خدا

من حسیـــن سـرجدایـــم
شافــــــع روز جزایـــم
من حسیـــن حقّ‌پرستـــم
بر همـــان عهـد الستـــم
من حسیـــن سـرجدایـــم
من حسینـم من حسینـــم
آفتــــــاب مشرقیــنــــم
من حسیـــن سـرجدایـــم
مـن حسیـــن كربلایـــم
مـــن غریـــب نینوایـــم
من حسیـــن سـرجدایـــم
نـــور عیــن مصطفایـــم
زادة خیــــرالنـّــسایـــم
من حسیـــن سـرجدایـــم
بحـــر مــــوّاج كمالـــم
سرخوش از جام وصالـــم
من حسیـــن سـرجدایـــم
درّ بحــــــر اصطفایـــم
لنگــــر أرض و سمایـــم
من حسیـــن سـرجدایـــم
محـــــو ذات كبریایـــم
شاهـــد بـــــزم لقایـــم
من حسیـــن سـرجدایـــم
سبـط خیـــرالمرسلینـــم
دشمـــن مســـتكبرینـــم
من حسیـــن سـرجدایـــم
شِبـْــل شیـر كردگـــارم
دیـــن و ایمــان را مدارم
من حسیـــن سـرجدایـــم
پـــاى تا ســر افتخـــارم
عـرش حقّ را گوشـــوارم
من حسیـــن سـرجدایـــم
عالـــــم علـــم كتابـــم
شافـــع یـــوم‌الحسابـــم
من حسیـــن سـرجدایـــم
رونـــق شـــرع مبینـــم
خاتـم دیـــن را نگینـــم
من حسیـــن سـرجدایـــم

 

مـن صـــراط مستقیمـــم
عِـــدل قـــرآن كریمـــم
من حسیـــن سـرجدایـــم
داغ یــــاران و جـــوانان
لیــك انــدر راه یــزدان
من حسیـــن سـرجدایـــم
دادم انــــــــدر راه داور
هــم علــى شبــه پیمبــر
من حسیـــن سـرجدایـــم
پیكـرم گر غرق خون شد
عـــــزّتم از آن فزون شد
من حسیـــن سـرجدایـــم
مكتب ســـرخ شهـــادت
دین و صبـر و استقـــامت
من حسیـــن سـرجدایـــم
 

كشتـــــــه‌ راه خدایـــم
خامـــــــس آل عبایـــم
من خدا را عین و دستـــم
تا ابـــد بر جاى هستـــم
كشتـــــــه راه خدایـــم
افتخــــــار عـــالمینـــم
عرش حقّ را زیــب و زینم
كشتـــــــه‌ راه خدایـــم
میهمـــــان اشقـــیایـــم
كشتــــه‌ تیـــغ جفایـــم
كشتـــــــه راه خدایـــم
یــــــادگـار مرتضایـــم
قبلـــــة اهـــل وفایـــم
كشتــــــة‌ راه خدایـــم
مهــــر تـــابان جلالـــم
یوســـف مصـر جمالـــم
كشتـــــــة راه خدایـــم
معدن جـــود و سخایـــم

 

مـــرد میــــدان بلایـــم
كشتـــــــه راه خدایـــم
غــــرقة بــــحر فنایـــم
سیّـــــد اهــــل اِبایـــم
كشتــــــة‌ راه خدایـــم
رهبـــر دنیـــا و دینـــم
قهـــرمان مـاء و طینـــم
كشتـــــــة‌ راه خدایـــم
قـــــدرت پروردگـــارم
سومیـــن هشـت و چارم
كشتـــــــة‌ راه خدایـــم
مركز مجـــد و وقـــارم
دین حقّ را جان‌نثـــارم
كشتـــــــه‌ راه خدایـــم
مقتـــداى شـیخ و شابـــم
هــــــادى راه صـوابـــم
كشتـــــــه راه خدایـــم
خســـرو ملـك یقینـــم
فخر و عـــزّت آفرینـــم
كشتـــــــه‌ راه خدایـــم
محـــور دیـــن قویمـــم
مــن همان ذبح عظیمـــم
كشتـــــــه‌ راه خدایـــم
گرچه سوزاند دل و جان
من گرفتــم جمــله آسان
كشتـــــــه راه خدایـــم
كودك شش‌ماهه اصغــر
هــم ابوالفضــل غضنفــر
كشتـــــــه‌ راه خدایـــم
زخـم تن از حدّ برون شد
دشمنــم خوار و زبون شد
كشتـــــــه‌ راه خدایـــم
عزم و ایثـار و شهـــامت
زنـــده كردم تا قیـــامت
كشتـــــــه‌ راه خدایـــم

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: