جمعه: 31/شهر/1402 (الجمعة: 7/ربيع الأول/1445)

نمازهای مستحب[1]

مسأله343. نمازهای مستحب بسیار است و این نوشته گنجایش تمام آنها را ندارد، امّا برخی از آنها كه اهمیت بیشتری دارند را می‎آوریم:

 

 

[1]. نماز مستحب را «نافِلَه» گویند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: