رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 25/مرد/1401 (الثلاثاء: 18/محرم/1444)

1ـ طبرانى، 2ـ ابونعیم اصفهانى، 3ـ خطیب بغدادى، 4ـ ابن ابى‌شیبه کوفی، 5ـ نعیم بن حمّاد مروزی ـ یكى از اساتید امام بخارى صاحب صحیح‌البخارى ـ ، 6ـ حاكم نیشابوری، 7ـ احمد بن حنبل، 8ـ مارودى، 9ـ بزّاز، 10ـ ترمذى، 11ـ دارقطنى، 12ـ ابن‌ماجه قزوینی، 13ـ ابویعلى موصلى، 14ـ ابن‌عساكر، 15ـ مسلم نیشابوری، 16ـ ثعلبى، 17ـ ابوداود سجستانی، 18ـ ابن‌جوزى، 19ـ ابن ابى‌اسامه، 20ـ تمام بجلى، 21ـ رویانى، 22ـ ابن‌منده، 23ـ حسن بن سفیان شیبانى، 24ـ عثمان بن سعید دانى، 25ـ ابوالحسن حوبى، 26ـ ابن‌كثیر، 27ـ ابن‌سعد، 28ـ واقدى، 29ـ ابوبكر بن مقرى، 30ـ ابن‌مناوى، 31ـ ابوغنم كوفى، 32ـ ابن‌مردویه اصفهانی، 33ـ ابن‌خزیمه، 34ـ ابوعوانه، 35ـ ابوبكر اسكافى، 36ـ دیلمى، 37ـ قرطبى، 38ـ ابن‌لهیعه، 39ـ ابوبكر احمد بیهقى، 40ـ ابوالحسن آبرى، 41ـ ابن‌حبّان بستی، 42ـ ابوبكر احمد بن محمّد بن عبدالله بن صدقه.

 

نويسنده: