رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 25/مرد/1401 (الثلاثاء: 18/محرم/1444)

* قانون شرع حافظ نظام خانواده

البتّه در نظامات شرعی، برای اینكه اگر در بین زن‌ها و شوهرها، افرادی پیدا شدند كه به‌واسطه بعضی جهات و عذرهای ناصحیح یا بهانه‎های غلط به این اتّحاد و یگانگی نرسیدند، قانون بر آنها حاكم شود و آنها را منظّم سازد، برای هر یك از زن و شوهر نسبت به هم حقوقی مقرّر شده است كه برحسب آن، نظام خانواده و زوجیّت باز هم محفوظ بماند و در سایه این حقوق و قانون با هم همزیستی داشته باشند؛ برحسب این حقوق، هیچ زن و مردی موظّف نیستند كه از گذشته‎های خوب و بد و سوابق زندگی خود یكدیگر را مطّلع سازند، باید هرچه می‎گویند و عمل می‎كنند، همه موجب قوّت اتّحاد و خوش‎بینی آنها به یكدیگر باشد.

نويسنده: