وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم يكي از وظايف و برنامه‎هايي كه روزه‎داران در ماه رمضان اجرا مي‎نمايند، دعا و مناجات و طلب حوايج از خداوند قاضي‌الحاجات است.     دعا، نجات از ناامیدی. خواندن دعا و طلب خيركردن از خداوند در هر زمان،...
جمعه: 3/ارد/1400 (الجمعة: 11/رمضان/1442)

دیه استخوان‌ها

س575. بفرمایید استخوان‌های کف دست (حد فاصل مچ تا ابتدای انگشتان) یا کف پا چنانچه دچار شکستگی شوند، دارای دیه هستند یا اینکه باید برای هر شکستگی ارش تعیین شود؟ و اصولاً، آیا استخوان‌های مذکور ملحق به استخوان‌های دست یا پا هستند یا خیر؟

ج. شکستگی استخوان کف دست اگر بهبودی حاصل کند بدون عیب، چهل دینار دیه دارد و الحاق کف پا به کف دست بعید نیست. والله العالم

 

س576. در خصوص دیه استخوان‌های کف دست و کف پا دایر بر اینکه شکستگی هریک از استخوان‌های موجود در آنها موجب دیه مقرر در فقه می‌شود و اگر هریک از پنج استخوان کف بشکند، باعث پنج برابر شدن دیه شکستگی عضو می‌گردد یا همه این استخوان‌ها روی هم یک دیه شکستگی دارند؟

ج. در فرض سؤال، هر یک از استخوان‌های شکسته شده، دیه جداگانه دارد. والله العالم

س577. شکستگی یکی از استخوان‌های پنج‌گانه پشت دست یا پا دیه دارد یا ارش؟ چنانچه دیه معین داشته باشد، دیه آن بر اساس چهارپنجم از یک‌پنجم از یک‌دهم دیه کامله محاسبه شود یا بر اساس چهارپنجم از یک‌پنجم از یک‌دوم دیه کامله (در فرض بهبودی عضو بدون عیب)؟

ج. دیه آن، چهارپنجم از یک‌پنجم از یک‌دوم دیه کامله است. والله العالم

س578. چنانچه در اثر شکستگی استخوان دست یا سایر اعضاء که دیه معین دارد، بافت نرم عصبی از بین برود. در این فرض علاوه بر شکستگی (دیه آن) ارش به مجنی‌ّعلیه تعلق می‌گیرد یا خیر؟ چنانچه شکستگی، منجر به از بین رفتن بافت نرم عصبی و آن عضو کارآیی اولیه خود را از دست بدهد (مثلاً لنگیدن پا و …)، در این صورت علاوه بر دیه شکستگی می‌توان ارش و به نسبت عدم کارآیی آن از دیه فلج شدن آن عضو دیه در نظر گرفت؟

ج. در فرض سؤال، چنانچه عضو مذکور خوب شود ولی نقص داشته باشد دیه آن یک‌پنجم دیه عضو است و ارش ندارد. والله العالم

 

س579. شکستگی‌های متعدد مربوط به استخوان‌های کف دستی یا کف پایی دیه مقدّر دارد یا ارش؟

ج. دیه مقدر دارد. به باب (12) از ابواب دیات الاعضاء حدیث (1) وسائل الشیعه مراجعه نمایید. والله العالم

س580. دیه شکستگی استخوان پای زن را باید بر اساس چهارپنجم از یک‌پنجم و یا یک‌پنجم از یک‌دوم دیه کامله زن محاسبه نمود یا بر اساس دیه مرد تا اینکه دیه زن به ثلث دیه مرد برسد در این صورت دیه زن نصف دیه مرد است؟

ج. بر اساس دیه مرد محاسبه می‌شود تا به ثلث دیه مرد برسد که در این صورت دیه زن نصف دیه مرد است. والله العالم

س581. شکستگی استخوان لگن، دیه دارد یا ارش؟ نحوه محاسبه دیه آن در حالت بهبودی یا عیب یا بدون عیب چگونه می‌باشد؟

ج. دیه شکستن لگن یک‌پنجم دیه پا است یعنی یکصد دینار و اگر بدون عیب باشد، دیه آن هشتاد دینار است. والله العالم

س582. چنانچه در اثر ضربه مستوجب دیه چند نقطه از یک استخوان (مانند استخوان ساق پا) دچار شکستگی شود؛ بفرمایید:

1. آیا هر شکستگی دیه جداگانه دارد یا پرداخت یک دیه برای همه آنها کافی است؟

ج. اگر با یک ضربه، چند شکستگی در یک استخوان پیدا شود، احوط تصالح است. والله العالم

 

2. در این فرض، آیا ایجاد چند شکستگی در اثر یک یا چند ضربه با هم تفاوت دارد؟

3. اگر در اثر ضربه مستوجب دیه، علاوه بر شکستگی استخوان، تکه‌ای از همان استخوان نیز جدا شود. آیا برای جدا شدن استخوان، دیه شکستگی استخوان باید پرداخته شود یا حکم دیگری دارد؟

ج2و3. اگر با ضربات متعدّده، شکستگی متعدد و در مواضع متعدد حاصل شود، ظاهراً هر شکستگی دیه جداگانه دارد. والله العالم

س583. دختربچه هشت‌ساله‌ای بر اثر تصادف ماشین سواری یک پایش مصدوم گردیده است. آیا قبل از حکم مراجع قضایی، مصارف ایشان از قبیل دارو و درمان و غیره به عهده ضارب و صدمه‌زننده است یا به عهده اولیای مصدومه؟

ج. در مثل مورد سؤال، صدمه‌زننده زاید بر دیه چیزی را ضامن نیست و دارو و درمان بر عهده اولیای مصدومه است. والله العالم

س584. آیا شکستگی پاشنه پا و قوزک پا، دیه مقدره دارد؟

ج. رضّ قوزک پا که از آن به (کعب) تعبیر شده، ثلث دیه پا است و نسبت به پاشنه پا، نصّی به نظر نرسیده است. والله العالم

س585. صدمات و جراحات وارده به مصدوم ناشی از تصادف رانندگی بر اساس نظریه پزشکی قانونی شهرستان به قرار ذیل است:

1. شکستگی قسمت میانی و همچنین گردن استخوان ران پای چپ که قسمت فوقانی توسط عضو مصنوعی جایگزین و قسمت میانی با پیچ و پلاک ارتوپدی ثابت گردیده است.

 

2. استخوان ران چپ در حالت معیوب التیام پیدا کرده است.

3. به‌علت کوتاهی این اندام و مشکلات ناشی از آن به میزان پانزده درصد (15%) و کاهش استحکام استخوانی به میزان پانزده درصد (15%) و محدودیت حرکت ران چپ به میزان 35% درصد نقص عضوی نسبت به ارزش عضو سالم گردیده است.

حال با عنایت به مراتب فوق، آیا به‌جز دیه شکستگی استخوان که در حالت معیوب التیام یافته جهت نقص عضو اندام مذکور به‌شرح بند 3 جمعاً به میزان 65% درصد دادگاه می‌تواند علاوه بر دیه مقدره، ارش تعیین و منظور نماید یا جانی فقط به پرداخت یک‌پنجم از دیه پا محکوم می‌گردد؟

ج. در مثل مفروض سؤال، جانی بیش از آنچه که از طرف شارع مقدس به‌عنوان دیه پا تعیین شده، در مورد شکستگی یا جراحات تعیین شده، چیزی بدهکار نیست. والله العالم

س586. دیه شکستگی پا در صورتی که از دو ناحیه درشت نی و نازک نی و دیه شکستگی دست در صورتی که از دو ناحیه زند اعلی و زند اسفل در اثر ضربه واحد شکسته باشد، در حالت‌های مختلف زیر چه میزان می‌باشد:

1. شکستگی در یک امتداد باشد؟

2. شکستگی در یک امتداد نباشد؟

ج. ظاهراً اگر به یک ضربت واقع شده باشد، شکستگی واحد است که دیه آن خمس دیه آن و اگر معالجه شود، چهارپنجم دیه شکستن آن می‌باشد. والله العالم

 

س587. آیا دیه جراحاتی که در اثر ضربه واحد بر سطح عضوی که دچار شکستگی شده حادث می‌شود مانند حارصه، دامیه و یا تغییر رنگ و امثال آن بر دیه شکستگی افزوده می‌شود؟

ج. ظاهراً، ملاک همان دیه خود جراحت است. والله العالم

س588. چنانچه استخوان پس از شکستگی معیوب یا بدون عیب التیام یابد، دیه آن متفاوت خواهد بود اما التیام معیوب شکستگی‌ها به درجات مختلفی صورت می‌گیرد. چنانچه این معیوب بودن درجات متفاوتی از کجی پا کوتاهی اندام ـ صغر عضلانی ـ محدودیت حرکتی و ... را ایجاد می‌نماید که از فردی به فرد دیگر با توجه به سن، جنس، شغل و... تفاوت فاحشی را سبب می‌گردد، آیا تعیین نقص عضوی علاوه بر دیه مقدره با در نظرگرفتن شرایط فوق که می‌تواند تفاوت فاحش مذکور را تا حدی از نظر مادی و خسارات وارده تعدیل نماید وجاهت شرعی دارد یا خیر؟

ج. در فرض سؤال، زاید بر دیه مقرر شرعی به جهت تفاوت‌های مذکور در سؤال چیزی به عهده جانی نیست. والله العالم

س589. احتراماً با توجه به اینکه مچ دست از ده عدد استخوان کوچک تشکیل شده، اگر چنانچه یک عدد یا چند عدد از آن استخوان‌ها بشکند، دیه دارد یا ارش؟ و اگر دارای دیه می‌باشد، دیه هریک چقدر است؟

ج. بنابه تصریح بعضی بزرگان فقها ـ رضوان الله تعالی علیهم ـ در کسر هر استخوان از عضوی که دیه مقدره دارد، یک‌پنجم آن دیه است و اگر بدون عیب، سالم و اصلاح شد، سه‌پنجم از آن یک‌پنجم است. والله العالم

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: