ما مسلمانان بر آن عقيده‎ايم كه قرآن، نور و رحمت و هدايت به سوي خير و سعادت است و كافي‌تر و جامع‎تر از آن دستوري براي بشر نيامده و نخواهد آمد و جامعه انساني با وجود احكام قرآن و مكتب اسلام به هيچ نظام و قانون ديگري احتياج ندارد.  ...
جمعه: 1400/02/3 - (الجمعة:10/رمضان/1442)

Beer (Fuqa')

 

116. Beer, which is prepared from barley, and is called 'Ab-i-Jaw', is Najis. But barley water which is medically prepared, and is called 'Maa' ush- Shaeer', is Pak.

موضوع:

نويسنده:

کليد واژه:

Friday / 23 April / 2021

Islamic Laws (Taudheeh Al-Masail)