بسم الله الرحمن الرحیم  شخصیّت والای حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام آن پیشوای عالیقدر، بسیار عظیم‌تر از آن است که امثال حقیر بتوانیم با نگارش مقاله‌‌ای آن را شرح دهیم.   * از نگاه دانشمندان اهل سنّت   علاوه بر دانشمندان و...
شنبه: 1400/07/24 - (السبت:9/ربيع الأول/1443)

Ghusl (Obligatory Baths)

 

There are seven obligatory baths:

  1. Bath for Janabat
  2. Bath for Hayz (Menstruation) (for women only)
  3. Bath for Nifas (Lochia)(for women only)
  4. Bath for Istihaza (for women only)
  5. Bath for touching a dead body
  6. Bath for a dead body
  7. Bath which becomes obligatory on account of a vow or an oath to perform it.

 

موضوع:

نويسنده:

کليد واژه:

Saturday / 16 October / 2021

Islamic Laws (Taudheeh Al-Masail)