رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
چهارشنبه: 1401/05/26
Printer-friendly versionSend by email
Meeting of Sheikh Isa Qassim with Grand Ayatollah Saafi Golpaygani
Meeting of Sheikh Isa Qassim with Grand Ayatollah.

Sheikh Isa Qassim, the leader of Shias in Bahrin, met with Grand Ayatollah Saafi Golpaygani (May Allah lenghten his life) in his house on Saturday, 25th February 2019, and had a conversation with him.

 

موضوع: