پنجشنبه: 1402/07/6

تعریف

اعتكاف، توقّف در مسجد است با این قید كه در این توقّف قصد و نیّت تعبّد و بندگی را داشته باشد؛ و احوط آن است كه نیّت عبادت دیگری مانند نماز و روزه و... غیر از اعتكاف را نیز ضمیمه نماید.

 

زمان اعتكاف

در هر زمانی كه روزه‌گرفتن صحیح باشد، اعتكاف نیز صحیح است؛ امّا افضل اوقات اعتكاف، ماه مبارك رمضان و افضل اوقات ماه مبارك رمضان دهه آخر آن می‌باشد.

 

 

شرایط معتكف

- عقل

Etikafın hökmləri

موضوع:

Monday / 7 March / 2016
Subscribe to RSS - موضوعی