وریز وجوهات
انسان در زندگي و در راه ترقّي و تكامل، بايد با دشواري ها و سختي ها دست  وپنجه نرم كند و از گردنه هاي خطرناكي عبور نمايد و رنج ها و زحماتي را در اين راه متحمّل شود، تا به سرمنزل مقصود برسد؛ و تا بر اين دشواری ها پيروز نشده و اين گردنه ها را پشت...
پنجشنبه: 1399/03/8

مسائل متفرقه

مسأله 2145. اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشتري بگويد، بايد تمام چيزهايي را كه به واسطه آن‌ها قيمت مال كم يا زياد مي‎شود بگويد، اگر چه به همان قيمت يا به كمتر از آن بفروشد، مثلاً بايد بگويد: كه نقد خريده يا نسيه، و چنان‌چه بعضي از آن خصوصيات را نگويد و بعداً مشتري بفهمد، مي‎تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2146. اگر انسان جنسي را به كسي بدهد و قيمت آن را معين كند و بگويد: اين

 

فارسی
شنبه / 25 بهمن / 1393

مواردي كه مي‎توان معامله را به هم زد

مسأله 2132. حق به هم زدن معامله را خيار مي‎گويند و خريدار و فروشنده در دوازده صورت مي‎توانند معامله را به هم بزنند:

اول ـ آن كه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را خيار مجلس مي‎گويند.

دوم ـ آن كه فروشنده يا خريدار مغبون شده باشد «خيار غبن».

سوم ـ در معامله قرار داد كنند كه تا مدت معيني هر دو يا يكي از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند «خيار شرط».

فارسی

فروش طلا و نقره به طلا و نقره

مسأله 2127. اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد، سكه‌دار باشد يا بي‌سكه، در صورتي كه وزن يكي از آن‌ها زيادتر از ديگري باشد، معامله حرام و باطل است.

مسأله 2128. اگر طلا را به نقره يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است، و لازم نيست وزن آن‌ها مساوي باشد.

فارسی

معامله سلف

مسأله 2118. معامله سلف آن است كه مشتري پول را بدهد كه بعد از مدتي جنس را تحويل بگيرد و اگر بگويد: اين پول را مي‎دهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم؛ و فروشنده بگويد: قبول كردم، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد: فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم، معامله صحيح است.

فارسی
شنبه / 25 بهمن / 1393

نقد و نسيه

مسأله 2112. اگر جنسي را نقد بفروشند، خريدار و فروشنده بعد از معامله مي‎توانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند، و تحويل‌دادن خانه و زمين و مانند اين‌ها به اين است كه آن را در اختيار خريدار بگذارند كه بتواند در آن تصرف كند، و تحويل‌دادن فرش و لباس و مانند اين‌ها به اين است كه آن را طوري در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را به جاي ديگر ببرد فروشنده جلوگيري نكند.

فارسی
شنبه / 25 بهمن / 1393

صيغه خريد و فروش

مسأله 2105. در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربي بخوانند، بلكه اگر فروشنده به فارسي بگويد: اين مال را در عوض اين پول فروختم؛ و مشتري بگويد: قبول كردم؛ معامله صحيح است، ولي خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند، يعنی به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد.

مسأله 2106. اگر در موقع معامله صيغه نخوانند، ولي فروشنده در مقابل مالي كه از خريدار مي‎گيرد، مال خود را ملك او كند و او بگيرد، معامله صحيح است، و هر دو مالك مي‎شوند.

فارسی

شرايط جنس وعوض آن

مسأله 2098. جنسي كه مي‎فروشند و چيزي كه عوض آن مي‎گيرند پنج شرط دارد:

اول ـ آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اين‌ها معلوم باشد.

دوم ـ آن كه بتوانند آن را تحويل دهند. بنابراين فروختن اسبي كه فرار كرده صحيح نيست، ولي اگر اسبي را كه فرار كرده با چيزي كه مي‎تواند تحويل دهد، مثلاً با يك فرش بفروشد، اگر چه آن اسب پيدا نشود، معامله صحيح است.

فارسی

شرايط فروشنده و خريدار

مسأله 2089. براي فروشنده و خريدار شش چيز شرط است:

اول ـ آن كه بالغ باشند.

دوم ـ آن كه عاقل باشند.

سوم ـ آن كه سفيه نباشند، يعني مال خود را در كارهاي بي‌خود و بيهوده مصرف نكنند.

چهارم ـ آن كه قصد خريد و فروش داشته باشند. پس اگر مثلاً به شوخي بگويد كه مال خود را فروختم، معامله باطل است.

پنجم ـ آن كه كسي آن‌ها را مجبور نكرده باشد.

 

فارسی

معاملات حرام

مسأله 2063. معاملات حرام و باطل بر شش قسم است:

اول ـ خريد و فروش عين نجس، مثل مشروبات مسكر و خوك و مردار و بول و غايط، ولي در غير مشروبات مسكر و خوك و مردار، اگر قابل استفاده حلال از آن‌ها باشد، خريد و فروش آن جايز است، اگر چه احتياط در ترك آن است.

دوم ـ خريد و فروش مال غصبي، كه اگر مالكش امضا نكند باطل است، و تصرف در آن حرام مي‎باشد.

سوم ـ خريد و فروش چيزي كه مال نيست، مثل حيوانات درنده.

فارسی
شنبه / 25 بهمن / 1393

معاملات مكروه

مسأله 2062. عمده معاملات مكروه از اين قرار است:

اول ـ ملك‌فروشي.

دوم ـ قصابي.

سوم ـ كفن‌فروشي.

چهارم ـ معامله با مردمان پست.

پنجم ـ معامله بين طلوع صبح و اول آفتاب.

ششم ـ آن كه كار خود را خريد و فروش گندم و جو و مانند اين‌ها قرار دهد.

هفتم ـ آن كه براي خريدن جنسي كه ديگري مي‎خواهد بخرد، داخل معامله او شود.

فارسی
شنبه / 25 بهمن / 1393

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - خرید و فروش