مشهد مقدس همزمان با سالروز شهادت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه‌السلام، سراسر اندوه و اشک بود.   هیئات و دسته‌های بزرگ عزاداری و جمعیت چند هزار نفری دوستداران و شیعیان امیرالمومنین علی علیه‌السلام با چشمانی اشکبار و قلوبی...
چهارشنبه: 1397/03/30 - (الأربعاء:6/شوال/1439)

The method of pronouncing temporary marriage formula

 

2378. It is permissible for a man and a woman to recite the formula of the temporary marriage (Mut’ah), after having agreed on the period of marriage and the amount of Mahr. Hence, if the woman says:

Zawwajtuka Nafsi Fil Muddatil Ma’lumati ‘Alal Mahril Ma’lum

(I have made myself your wife for an agreed period and agreed Mahr),

 

And then the man immediately responds thus:

Qabiltu

(I have accepted),

The marriage will be in order. And the marriage will also be in order if they appoint other persons to act as their representatives. And first, the representative of the woman should say to the representative of the man thus:

Matta’tu Muwakkilati Muwakkilaka Fil Muddatil Ma’lumati ‘Alal Mahril Ma’lum

(I have given my client to your client in marriage for the agreed period and the agreed Mahr),

And then the representative of the man should immediately respond thus:

Qabiltu li Muwakkili Hakaza

(I accepted this matrimonial alliance for my client this way).

نويسنده:

Wednesday / 20 June / 2018