رؤیت هلال با چشم مسلح س. آیا رؤیت هلال با استفاده از ابزارهای نجومی (دوربین، تلسكوپ و ...) اعتبار شرعی دارد؟ ج. كفایت رؤیت با چشم مسلّّح، مورد اشكال است.والله العالم   اثبات اول ماه س. اگر رادیو و رسانه‌ها خبر...
يكشنبه: 1398/03/5 ( )

VIII. Enema

 

1654. If a fasting person takes liquid enema, even if he is obliged to take it for the sake of treatment, his fast becomes void.

نويسنده:

کليد واژه:

Sunday / 26 May / 2019

Islamic Laws (Taudheeh Al-Masail)