سه شنبه: 11/مهر/1402 (الثلاثاء: 18/ربيع الأول/1445)

عِدِّه زن بدون رَحِم

474. زنانی كه رحمشان را با جراحی بیرون آوردهاند و بچهدار نمیشوند عده دارند یا نه؟

بلی عده دارند. معلوم شدن پدر طفل از حكمت‎های عده است نه علت آن.

موضوع: 
نويسنده: