جمعه: 31/شهر/1402 (الجمعة: 7/ربيع الأول/1445)

توبه

571. اگر زنی شوهردار مرتكب خلاف شرعی گردید و سپس پشیمان شد، و توبه كرد، آیا لازم است به شوهر بگوید، و رضایت او را جلب كند؟

بر او واجب است كه از این عمل شنیع توبه كند، و از گفتن آن به دیگران حتی شوهر جداً اجتناب نماید.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: