وریز وجوهات
الا باد صبا اى پيك عشّاق پيامى بر از اين مهجور مشتاق به سوى خطّه قدس خراسان به طور پور موسى قطب امكان به سوى مقصد پاكان و خاصان به سوى قبله‌ ي ارباب عرفان به سوى كعبه‌ ي اصحاب حاجات به دار معجزات و خرق عادات مكان علم و توحيد و فضيلت مقرّ...
شنبه: 24/مهر/1400 (السبت: 9/ربيع الأول/1443)

تسلط بر علم رجال

ازجمله جهاتي كه بررسي مي‌فرمودند و گاه درباره آن توضيحاتي مي‌دادند - كه رسيدن به آنها براي آنان كه اهل تتبع كامل هستند نيز كمتر فراهم مي‌شد- جهات مربوط به اسناد، رجال اسانيد، طبقات، خصوصيات و صفات روات و شخصيت و كيفيت تلمّذ و عقايد فقهي و اصولي آنان بود. در اين جهت، نه تنها احاطه بر رجال اسانيد شيعه داشتند، بلكه در رجال عامه نيز، متبحر و صاحب‌نظر بودند.

بديهي است با اين احاطه جامع، بسا بعضي احاديث را كه مرسل معرفي شده بود، مسند معرفي مي‌كردند و يا به‌عكس، حديثي را كه مسند گمان شده بود، مرسل معرفي مي‌كردند.

نويسنده: 
کليد واژه: