رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 14/تير/1401 (الثلاثاء: 5/ذو الحجة/1443)

1. قرآن کریم.

2. نهجالبلاغه، الامام علی بن ابی‌طالب(ع)، الشریف‌الرضی، تحقیق و شرح محمد عبده، بیروت، دارالمعرفة، 1412ق.

3. الاتقان فی علومالقرآن، سیوطی، جلال‌الدین (م. 911ق.)، تحقیق سعید مندوب، بیروت، دارالفکر، 1416ق.

4. احیاء‌المیت بفضائل اهل‌البیتعلیهم‌السلام، سیوطی، جلال‌الدین (م.911ق.)، تحقیق، محمود شریعت‌زاده خراسانی، تهران، مؤسسه فرهنگی انصارالحسین(ع)، 1369ش.

5. اخبار مکة و ما جاء فیها من الآثار، ازرقی، محمد بن عبدالله (م.241ق.)، تحقیق رشدی صالح، قم، الشریف‌الرضی، 1411ق.

6. الارشاد فی معرفة حجج‌الله علی العباد، مفید، محمد بن محمد (م. 413ق.)، تحقیق مؤسسة آل‌ البیت علیهم‌السلام لتحقیق التراث، بیروت، دارالمفید، 1414ق.

7. اسبابالنزول، واحدی، علی بن احمد (م. 468ق.)، القاهرة، موسسة الحلبی، 1388ق.

8. اسدالغابة فی معرفةالصحابه، ابن‌اثیر جزری، علی بن محمد (م. 630ق.)، تهران، انتشارات اسماعیلیان.

 

9. اعیانالشیعه، امین عاملی، سید محسن (م. 1371ق.)، تحقیق سید حسن امین، بیروت، دارالتعارف، 1403ق.

10. اقبالالاعمال، ابن‌طاووس، سید علی بن موسی (م. 664ق.)، تحقیق جواد قیومی، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1414ق.

11. الامالی، طوسی، محمد بن حسن (م. 460ق.)، تحقیق مؤسسة البعثة، قم، دارالثقافة، 1414ق.

12. انوارالتنزیل و اسرارالتأویل (تفسیر بیضاوی)، بیضاوی، عبد الله بن عمر (م. 685ق.)، بیروت، دارالفکر، 1416ق.

13. بحارالانوار، مجلسی، محمدباقر (م. 1111ق.)، تحقیق محمدباقر بهبودی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1403ق.

14. بیت‌الاحزان فی ذکر احوالات سیدة نساءالعالمین فاطمةالزهراء(س)، محدث قمی، عباس (م. 1359ق.)، قم، دارالحکمة، 1412ق.

15. التبصیر فی الدین، اسفراینی، ابوالمظفر شاهپور بن طاهر (م.471ق.)، تحقیق محمد زاهد کوثری، القاهرة، المکتبة الازهریة للتراث، 1395ق.

16. التبیان فی تفسیرالقرآن، طوسی، محمد بن حسن (م. 460ق.)، تحقیق احمد قصیر عاملی، مکتب الاعلام الاسلامی، 1409ق.

17. تحفةالزائر، مجلسی، محمدباقر (م.1111ق.)، قم، موسسه پیام امام‌هادی(ع)، 1386ش.

 

18. التریاق‌الفاروقی أو دیوان عبدالباقی العمری، عمری موصلی، عبدالباقی، النجف‌الاشرف، دارالنعمان، 1384ش.

19. التسامح فی ادلة السنن،  انصاری، مرتضی (م.1281ق.)، کتابفروشی مفید، 1404ق.         

20. تفسیر ابیالسعود ( ارشاد العقل‌السلیم الی مزایا القرآن‌الکریم)، ابی‌السعود، محمد بن محمد عمادی (م.951ق.)، بیروت، داراحیاء التراث العربی.

21. تفسیر القرآنالعظیم (تفسیر ابنکثیر)، ابن‌کثیر، اسماعیل بن عمر (م. 774ق.)، بیروت،‌ دارالمعرفة، 1412ق.

22. تفسیر غرائبالقرآن و رغائبالفرقان، نیشابوری، حسن بن محمد (م. 728ق.)، تحقیق زکریا عمیرات، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1416ق.

23. تفسیر فراتالکوفی، فرات کوفی، فرات بن ابراهیم (م. 307ق.)، تحقیق محمدکاظم محمودی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1410ق.

24. تفسیر نورالثقلین، حویزی، عبد‌علی بن جمعه (م. 1112ق.)، تحقیق سید هاشم رسولی ‌محلاتی، قم، انتشارات اسماعیلیان، 1412ق.

25. تفسیرالصافی، فیض کاشانی، محسن بن مرتضی (م. 1091ق.)، تحقیق حسین اعلمی، تهران، مکتبة الصدر، 1416ق.

26. تفسیرالعیاشی، عیاشی، محمد بن مسعود (م. 320ق.)، تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی، تهران، المکتبة العلمیة الاسلامیه.

 

27. تفسیرالقمی، قمی، علی بن ابراهیم (م. 307ق.)، تحقیق سید طیب موسوی جزائری، قم، دارالکتاب، 1404ق.

28. التفسیرالکبیر، فخر رازی، محمد بن عمر (م. 606ق.)، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1413ق.

29. تفسیرالمراغی، مراغی، احمد بن مصطفی (م. 1371ق.)، بیروت، داراحیاء التراث العربی.

30. تفسیرالنسفی، نسفی، عبدالله بن احمد (م.537ق.).

31. التفسیرالواضح، حجازی، محمد محمود، بیروت، دارالجیل، 1413ق.

32. تفصیل وسائل‌الشیعة الی تحصیل مسائل‌الشریعه، حر عاملی، محمد ‌بن حسن (م. 1104ق.)، قم، مؤسسة آل ‌البیت علیهم‌السلام لإحیاء التراث، 1414ق.

33. التوحید، صدوق، محمد بن علی (م. 381ق.)، تحقیق سید هاشم حسینی تهرانی، قم، نشر اسلامی، 1398ق.

34. تهذیبالاحکام، طوسی، محمد بن حسن (م. 460ق.)، تحقیق‌ سید حسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1364ش.  

35. جامع عباسی، بهائی عاملی، محمد بن حسین (م. 1031 ق.) تبریز، دارالطباعة، 1309ق.

36. الجامع لاحکام القرآن (تفسیر قرطبی)، قرطبی، محمد بن احمد (م. 671ق.)، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1405ق.

 

37. جامعالبیان عن تاویل آیالقرآن، طبری، محمد بن جریر (م. 310ق.)، تحقیق صدقی جمیل عطار، بیروت، دارالفکر، 1415ق.

38. الجامعالصغیر فی احادیث البشیرالنذیر، سیوطی، جلال‌الدین (م.911ق.)، بیروت، دارالفکر، 1401ق.

39. حلیة‌الاولیاء و طبقات‌الاصفیاء، ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبدالله (م.430ق.)، بیروت، دارالکتاب العربی، 1407ق.

40. خاتمة مستدرك‌الوسائل، محدث نوری، میرزا حسین (م. 1320ق.)، قم، موسسة آل  البیتعلیهم‌السلام لاحیاء التراث، 1417ق.

41. الدرالمنثور فی التفسیر بالماثور، سیوطی، جلال‌الدین (م. 911ق.)، بیروت، دارالمعرفه.

42. الدعاء، طبرانی، سلیمان بن احمد (م. 360ق.)، تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت،  دارالکتب العلمیة، 1413ق.

43. ذخائرالعقبی فی مناقب ذویالقربی، طبری، احمد بن عبدالله (م. 694ق.)، القاهرة، مکتبة القدسی، 1356ق.

44. رجال، کشی، محمد بن عمر (م. قرن 4)، تحقیق حسین مصطفوی، مشهد، انتشارات دانشگاه، 1409ق.

45. زادالمعاد، مجلسی، محمدباقر (م.1111ق.)، بیروت، مؤسسة الاعلمی، 1423ق.

46. السیرةالنبویه، ابن‌هشام، عبدالملک حمیری (م. 8 ـ 213ق.)، تحقیق مصطفی سقا و دیگران، بیروت، دارالمعرفه.

 

47. شاهنشاهی عضدالدّوله، فقیهی، علی‌اصغر، تهران، انتشارات اسماعیلیان، 1347 ش.

48. شرح احقاقالحق، مرعشی نجفی، سید شهاب‌الدین (م. 1411ق.)، قم، کتابخانه مرعشی نجفی، 1409ق.

49. شرح الناسخ و المنسوخ لإبن المتوج، قاری، سید عبدالجلیل حسینی، تحقیق محمدجعفر اسلامی، بنیاد علوم اسلامی.

50. شرح دعای ندبه، حسنی طباطبائی، سید صدرالدین محمد.

51. شرح نهجالبلاغه، ابن ابی‌الحدید، عزالدین (م. 656ق.)، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، داراحیاء الکتب العربیة، 1378ق.

52. شفاءالصدور فی شرح زیارة‌العاشور، تهرانی، میرزا ابوالفضل، تحقیق علی موحد ابطحی، چاپخانه امیرالمؤمنین(ع)،1370ش.

53. صحیفه سجادیه، الامام علی بن الحسین(ع) (م. 94ق.)، قم، مؤسسة الامام المهدی(ع)، 1411ق.

54. الصواعق‌المحرقة ‌فی ‌الرد ‌علی اهل ‌البدع ‌و الزندقه، ابن‌حجر هیتمی، احمد (م.947ق.)، بیروت، دارالکتب‌العلمیة، 1414ق.

55. عدةالداعی و نجاح‌الساعی، ابن‌فهد حلی، احمد بن محمد (م. 841ق.)، تحقیق احمد موحدی قمی، قم، مکتبة وجدانی.

56. عوالی‌اللئالی العزیزیة فی الاحادیث‌الدینیه، ابن ابی‌جمهور احسائی، محمد بن علی (م. 880ق.)، تحقیق مجتبی عراقی، قم، مطبعة سیدالشهداء، 1403ق.

 

57. الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب، امینی، عبدالحسین (م. 1392ق.)، بیروت، دارالکتاب العربی، 1397ق.

58. الغیبه، طوسی، محمد بن حسن (م. 460ق.)، تحقیق عبادالله تهرانی، علی‌احمد ناصح، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، 1411ق.

59. فتحالقدیر، شوکانی، محمد بن علی (م. 1250ق.)، عالم الکتب.

60. فرق‌الشیعه، نوبختی، حسن بن موسی (م. 310ق.)، بیروت، دارالاضواء، 1404ق.

61. الفصول‌‌المهمة فی معرفةالائمه، ابن‌صباغ مالکی، علی ‌بن ‌محمد (م. 855ق.)، تحقیق سامی غریری، قم، دارالحدیث، 1422ق.

62. فلاحالسائل و نجاحالمسائل، ابن‌طاووس، سید علی بن موسی (م. 664ق.)، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1406ق.

63. فی ظلال القرآن، سید قطب، قطب بن ابراهیم (م. 1386ق.)، بیروت، دارالشروق، 1412ق.

64. القاموسالمحیط، فیروزآبادی، محمد بن یعقوب (م. 817ق.)، بیروت، دارالمعرفة، 1403ق.

65. الکافی، کلینی، محمد بن یعقوب (م. 329ق.)، تحقیق علی‌اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1363ش.

66. کتاب من لایحضره الفقیه، صدوق، محمد بن علی (م. 381ق.)، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، نشر اسلامی، 1404ق.

67. الکشاف عن حقائق غوامضالتنزیل و عیون‌الاقاویل

 

فی وجوه‌التأویل، زمخشری، محمود بن عمر (م. 538ق.)، تحقیق محمد عبدالسلام شاهین، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1407ق.

68. کشف الارتیاب فی اتباع محمد بن عبدالوهاب، امین عاملی، سید محسن، (م. 1371 ق.) بیروت، دارالغدیر.

69. کمالالدین و تمامالنعمه، صدوق، محمد بن علی (م. 381ق.)، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، نشر اسلامی، 1405ق.

70. کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، متقی هندی، علی (م. 975ق.)، تحقیق بکری حیانی، صفوة السقا، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1409ق.

71. لباب التأویل فی معانی التنزیل (تفسیر الخازن)، بغدادی، علی بن محمد (م.741ق.)، تحقیق محمد علی شاهین، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1415ق.

72. ماضی‌النجف و حاضرها، آل محبوبه نجفی، جعفر بن باقر، صیدا، مطبعة العرفان، 1353ق.

73. مجمعالبحرین، طریحی، فخرالدین (م. 1085ق.)، تحقیق سید احمد حسینی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1408ق.

74. مجمعالبیان فیتفسیر القرآن، طبرسی، فضل بن حسن (م. 548ق.)، تحقیق عده‌ای از محققین، بیروت، مؤسسة الاعلمی، 1415ق.

75. مجمعالزوائد و منبعالفوائد، هیثمی، علی بن ابی‌بکر (م. 807ق.)، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1408ق.

 

76. المزارالکبیر، مشهدی، محمد بن جعفر (م. 610ق.)، تحقیق جواد قیومی، قم، نشر اسلامی، 1419ق.

77. المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله (م. 405ق.)، تحقیق یوسف مرعشلی، بیروت، دارالمعرفه.

78. مصابیح‌الانوار فی حل مشکلات اخبار، شبّر، سید عبدالله (م. 1242 ق.)، مطبعة الزهراء.

79. مصباح‌الزائر، ابن‌طاووس، سید علی بن موسی (م.664ق.)، قم، مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام لاحیاء التراث، 1417ق.

80. مطالبالسؤول فی مناقب آل الرسول(ص)، ابن‌طلحه شافعی، محمد بن طلحه (م. 652ق.)، تحقیق ماجد عطیه.

81. المعجمالاوسط، طبرانی، سلیمان بن احمد (م. 360ق.)، دارالحرمین، 1415ق.

82. معجمالبلدان، یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله (م. 626ق.)، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1399ق.

83. المعجمالکبیر، طبرانی، سلیمان بن احمد (م. 360ق.)، تحقیق حمدی سلفی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1404ق.

84. مقاتلالطالبیین، ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین (م. 356ق.)، تحقیق کاظم مظفر، قم، دارالکتاب، 1385ق.

85. مکارمالاخلاق، طبرسی، حسن بن فضل (م. 554ق.)، الشریف‌‌الرضی، 1392ق.

 

86. ملتقی‌الاصفیاء فی مناقب الامام علی و السبطین و الزهراء، مکّی، عبدالفتاح.

87. منتخب‌الاثر فی الامام الثانی‌عشر(ع)، صافی گلپایگانی، لطف‌الله، تهران، مکتبة‌الصدر.

88. الناسخ و المنسوخ، ابن‌سلامة، هبة‌الله (م. 410ق.)، تحقیق موسی بنای علوان علیلی، بیروت، الدارالعربیة للموسوعات، 1989 م.

89. نشر الاعطارالمحمدیة فی الدیارالاسلامیه، کردی، محمد سعید.

90. نورالبراهین او انیس الوحید فی شرح التوحید، جزائری، سید نعمت‌الله موسوی (م.1112ق.)، قم، نشر اسلامی، 1417ق.

91. نوید امن و امان، صافی گلپایگانی، لطف‌الله، قم، انتشارات مسجد مقدّس جمکران، 1390ش.

92. الوافی، فیض کاشانی، محسن بن مرتضی (م. 1091ق.)، تحقیق سید ضیاء‌الدین حسینی، اصفهان، کتابخانه امام امیرالمؤمنین علی(ع)، 1406ق.

93. وفاءالوفاء باخبار دارالمصطفی(ص)، سمهودی، علی بن احمد (م.911ق)، بیروت، دارالکتب العلمیة، 2006م.

94. هدیةالزائرین و بهجة‌الناظرین، محدث قمی (م. 1359 ق.)، قم، مؤسسه جهانی سبطین علیهماالسلام، 1383ش.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: