وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحيم حادثه ناگوار و دلخراش جان باختن تعدادی از فرزندان عزیز کشورمان، دریانوردان غیور و فداکار هنگام انجام وظیفه، موجب تأثر و تأسف گردید‌. این مصیبت، بسیار سخت و سنگین است و فقط باید از خداوند متعال استمداد نمود که به...
چهارشنبه: 27/دى/1396 (الأربعاء: 29/ربيع الثاني/1439)

معنى ظلم

زبيدى در تاج‌العروس گفته است: «ظلم، تصرف در ملك غير و از حدّ گذشتن است».[1]

ابن‌منظور در لسان‌العرب می‌گويد: «ظلم، چيزى را در غير جا و غير موضع خود گذاردن است».[2]

 

راغب اصفهانى نيز در مفردات، ظلم را مثل لسان‌العرب معنا نموده است.[3]

 

[1]. زبيدى، تاج‌العروس، ج17، ص447.

[2]. ابن منظور، لسان‌العرب، ج12، ص373.

[3]. راغب اصفهانى، مفردات، ص315.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: