رسول الله صلى الله عليه و آله :شَعبانُ شَهري و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهري كُنتُ لَهُ شَفيعا يَومَ القِيامَةِ پيامبر صلى الله عليه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قيامت شفيع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 27/ارد/1401 (الثلاثاء: 15/شوال/1443)

س. با مطالعه برخي از کتب اهل‌سنت شبهاتي براي ما ايجاد گرديده است ازجمله تحريف قرآن به عقيده برخي علماي معروف شيعه و ساير شبهاتی که در کتب فوق و ديگر کتب موجود است، لطفاً ما را در رفع اين شبهات ياري فرماييد.

ج. در قرآن کريم هيچ‌گونه تحريفي واقع نشده و در اين رابطه رساله‌اي به نام القرآن مصون من التحريف و بحثي در کتاب مع الخطيب فی خطوطه العریضة با عنوان «صيانة لکتاب من التحريف» دارم،[1] مراجعه نمائيد.

 
[1]. صافی گلپایگانی، مع الخطيب فی خطوطه‌العريضه، ص61 - 76.
نويسنده: 
کليد واژه: