دوشنبه: 14/اسف/1402 (الاثنين: 23/شعبان/1445)

س. با مطالعه برخی از کتب اهل‌سنت شبهاتی برای ما ایجاد گردیده است ازجمله تحریف قرآن به عقیده برخی علمای معروف شیعه و سایر شبهاتی که در کتب فوق و دیگر کتب موجود است، لطفاً ما را در رفع این شبهات یاری فرمایید.

ج. در قرآن کریم هیچ‌گونه تحریفی واقع نشده و در این رابطه رساله‌ای به نام القرآن مصون من التحریف و بحثی در کتاب مع الخطیب فی خطوطه العریضة با عنوان «صیانة لکتاب من التحریف» دارم،[1] مراجعه نمائید.

 
[1]. صافی گلپایگانی، مع الخطیب فی خطوطه‌العریضه، ص61 - 76.
نويسنده: 
کليد واژه: