وریز وجوهات
شب قدر، شب نور، رحمت و شب نزول قرآن و مَطلع خیرات و سعادات، و هنگام نزول بركات و سرآغاز زندگی نوین بشر و مبدأ تحوّل و تاریخ كمال واقعی انسان‎هاست.   شب آزادی بشر. شبی كه اگر نبود و نیامده بود، شب تیره بدبختی انسان به پایان نمی‎...
چهارشنبه: 22/ارد/1400 (الأربعاء: 30/رمضان/1442)

س. با مطالعه برخي از کتب اهل‌سنت شبهاتي براي ما ايجاد گرديده است ازجمله تحريف قرآن به عقيده برخي علماي معروف شيعه و ساير شبهاتی که در کتب فوق و ديگر کتب موجود است، لطفاً ما را در رفع اين شبهات ياري فرماييد.

ج. در قرآن کريم هيچ‌گونه تحريفي واقع نشده و در اين رابطه رساله‌اي به نام القرآن مصون من التحريف و بحثي در کتاب مع الخطيب فی خطوطه العریضة با عنوان «صيانة لکتاب من التحريف» دارم،[1] مراجعه نمائيد.

 
[1]. صافی گلپایگانی، مع الخطيب فی خطوطه‌العريضه، ص61 - 76.
نويسنده: 
کليد واژه: