وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم انّ ربّک لبالمرصاد  این روزها، جهان شاهد حوادث بسیار وحشتناک و تاسّف‌آوری است که وجدان بشریت و فطرت پاک انسان‌ها، شرمنده از این جنایات است. آیا می‌شود گروهی، خود را انسان بنامند، اما نسبت به هم‌نوع خود این همه...
جمعه: 8/مرد/1400 (الجمعة: 20/ذو الحجة/1442)

  1. اعلميت يک مرجع از چه راهي ثابت مي‌شود؟ آيا احتياج به علم خاصي است يا اينکه عموم مردم نيز مي‌توانند تشخيص بدهند و در بين مراجع عظام در قيد حيات کدام يک اعلم هستند؟

ج. مجتهد و اعلم را از سه راه که در رساله آمده مي‌توان شناخت؛ يکي از راه‌ها آن است که دو نفر عالم عادل که مي‌توانند اعلم را تشخيص بدهند اعلم بودن کسي را بگويند به ‌شرط آنکه دو نفر ديگر مانند آنها مخالف نظرشان نباشند و اگر براي شما بعد از تحقيق از اهل‌خبره اعلم يا محتمل الاعلميه را تعيين نکردند مخيريد از هر يک از مجتهدين تقليد نماييد.

  1.  حكم كسي كه بدون تحقيق، از مرجع تقليد پدر يا مادر خانواده تقليد كرده، چيست؟

ج. اگر با اطمينان به صحت تحقيق آنها، مرجعي را اعلم تشخيص داده است، مانعي ندارد؛ در غير اين صورت، لازم است پس از تحقيق، به مرجع اعلم رجوع كند.

  1.  آيا عدول از مرجع تقليد زنده به مرجع تقليد ديگر جايز است؟

ج. عدول از مرجع تقليد زنده به مجتهد ديگر، بنابر احتياط واجب، جايز نيست؛ مگر آنكه مرجع دوم از مرجع اول اعلم باشد.

  1.  آيا مي‌توان مرجع تقليد خود را تغيير داد؟ دليل تغيير اين است که اجراي بعضي از احکام برايم سخت است و ترجيح مي‌دهم از دستور مرجع ديگري تقليد کنم.

ج. امر مذکور در سؤال مجوز تغيير مرجع تقليد نيست. تنها در صورتي مي‌توان به مرجعي ديگر عدول کرد که مرجع اول شرايط مرجعيت را از دست داده باشد يا اعلميت مرجع دوم احراز شده باشد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: