جمعه: 31/شهر/1402 (الجمعة: 7/ربيع الأول/1445)

فرق بین احتیاط مستحب و احتیاط واجب

مسأله11. «احتیاط مستحب» همیشه همراه با فتوا است، و مقلّد می‎تواند به فتوا، یا به احتیاط، به دلخواه خود، عمل نماید. مانند این مسأله:

 

«ظرف نجس را اگر یك‌مرتبه در آب كر بشویند پاك می‎شود، گرچه احتیاط آن است كه سه‌مرتبه بشویند».

«احتیاط واجب» همراه با فتوا نمی‎باشد و مقلّد باید به همان احتیاط عمل كند و به فتوای مجتهد دیگر نیز می‎توان مراجعه نمود، مانند این مسأله:

«احتیاط آن است‌ كه بر برگ درخت انگور، اگر تازه باشد سجده نكنند».

موضوع: 
نويسنده: