دوشنبه: 14/اسف/1402 (الاثنين: 23/شعبان/1445)

قرائت

مسأله204. در ركعت اوّل و دوّم نمازهای روزانه، انسان باید اوّل سورة حمد و بعد از آن یك سوره كامل قرآن ـ ‎‎مثلاً سوره توحید ‎‎ـ را بخواند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: