رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 3/فرو/1402 (الخميس: 1/رمضان/1444)

اقسام آب مطلق

مسأله36. آب، یا از زمین می‎جوشد؛ یا از آسمان می‎بارد؛ یا نه می‎جوشد و نه می‎بارد.

ـ آبی كه از آسمان ببارد «باران» است.

ـ آبی كه از زمین می‎جوشد، اگر جریان داشته باشد؛ مانند آب چشمه و قنات «آب جاری» است و اگر بدون جریان باشد، «آب چاه» است.

ـ آبی كه از زمین نمی‎جوشد و از آسمان نمی‎بارد، اگر به مقداری كه در مسأله بعد خواهد آمد، باشد، «كُر» و اگر كمتر از این مقدار باشد، «قلیل» است.

مسأله37. مقدار آبی كه اگر در ظرفی كه درازا و پهنا و گودی آن هریك احتیاطاً سه وجب و نیم باشد بریزند پر شود، یا وزن آن از صد و بیست و هشت مَن تبریزی،

 

بیست مثقال كمتر باشد تقریباً معادل سیصد و هشتاد و چهار كیلوگرم، به مقدار كُر است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: