وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم  شخصیّت والای حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام آن پیشوای عالیقدر، بسیار عظیم‌تر از آن است که امثال حقیر بتوانیم با نگارش مقاله‌‌ای آن را شرح دهیم.   * از نگاه دانشمندان اهل سنّت   علاوه بر دانشمندان و...
پنجشنبه: 29/مهر/1400 (الخميس: 14/ربيع الأول/1443)

وضوي جبيره‎اي

دوايي كه بر زخم و مانند آن مي‎گذارند يا چيزي كه با آن زخم و شكستگي را مي‎بندند، «جَبيره» نام دارد.

مسأله88. شخصي كه بر اعضاي وضويش، زخم يا شكستگي است، اگر بتواند به‌طور معمول وضو بگيرد، بايد چنين كند؛ مثلاً روي زخم باز است و آب برايش ضرر ندارد و يا روي زخم بسته است، ولي بازكردن آن امكان دارد و آب براي آن ضرر ندارد.

 

مسأله89. چنانچه زخم بر صورت يا دست‌ها است و روي آن باز است و آب‌ريختن روي آن ضرر دارد، بايد اطراف آن را بشويد و چنانچه كشيدن دست تر بر آن ضرر ندارد، بنا بر احتياط بايد دست تر بر آن بكشد.

مسأله90. در وضوي جبيره‎اي، بايد جاهايي را كه شستن يا مسح آن امكان دارد، به‌طور معمول بشويد يا مسح كند و جاهايي كه امكان ندارد، دست تر بر جبيره بكشد.

مسأله91. اگر زخم يا شكستگي در جلوي سر يا روي پاها (محل مسح) است و روي آن باز مي‎باشد، چنانچه نتواند آن را مسح كند، احوط آن است كه پارچه پاكي رويش بگذارد و روي پارچه را با تري آب وضو، كه در دست مانده، مسح كند و اگر گذاشتن پارچه ممكن نيست، مسح لازم نيست ولي در هر دو صورت بايد بعد از وضو، تيمّم نمايد.

مسأله92. اگر در صورت و دست‌ها چند جبيره باشد، بايد بين آنها را بشويد و اگر جبيره‎ها در سر يا روي پاها باشد، بايد بين آنها را مسح كند و در جاهايي كه جبيره هست بايد به شيوه‎اي كه در جبيره بيان شد، عمل كند.

مسأله93. كسي كه در كف دست و انگشت‌ها جبيره دارد و در موقع وضو، دست تر روي آن كشيده است، بايد سر و پا را با همان رطوبت مسح كند.

 

مسأله94. اگر جبيره تمام صورت يا تمام يكي از دست‌ها يا تمام هر دو دست را فرا گرفته باشد، بايد وضوي جبيره‎اي بگيرد، و بنا بر احتياط واجب، اگر تمام يا قسمتي از مواضع تيمّم پوشيده نيست، تيمّم هم بنمايد.

مسأله95. اگر جبيره تمام پهناي روي پا را گرفته، ولي مقداري ازطرف انگشتان و مقداري ازطرف بالاي پا باز است، بايد جاهايي كه باز است روي پا را، و جايي كه جبيره است، روي جبيره را مسح كند.

مسأله96. اگر جبيره بيشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن ممكن نيست، بايد به دستور جبيره عمل كند و بنا بر احتياط واجب تيمّم هم بنمايد و اگر برداشتن جبيره ممكن است، بايد بردارد.

مسأله97. اگر در جاي وضو يا غسل، چيزي چسبيده باشد كه برداشتن آن ممكن نيست، يا به‌قدري مشقّت دارد كه نمي‎توان تحمّل كرد، بايد به دستور جبيره عمل كند، و بنا بر احتياط واجب، اگر تمام يا بعضي از مواضع تيمّم پوشيده نيست، تيمّم هم بنمايد.

مسأله98. اگر جبيره نجس است يا نمي‎شود روي آن دست تر كشيد؛ مثلاً دوايي است كه به دست مي‎چسبد، پارچه پاكي روي آن بگذارد و دست تر روي آن بكشد.

مسأله99. غسل جبيره‎اي مانند وضوي جبيره‎اي

 

است، ولي احوط آن است كه ترتيبي به‌جا آورده شود، نه ارتماسي.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: