رسول الله صلى الله عليه و آله :شَعبانُ شَهري و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهري كُنتُ لَهُ شَفيعا يَومَ القِيامَةِ پيامبر صلى الله عليه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قيامت شفيع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 5/خرد/1401 (الخميس: 24/شوال/1443)

وضوي جبيره‎اي

دوايي كه بر زخم و مانند آن مي‎گذارند يا چيزي كه با آن زخم و شكستگي را مي‎بندند، «جَبيره» نام دارد.

مسأله88. شخصي كه بر اعضاي وضويش، زخم يا شكستگي است، اگر بتواند به‌طور معمول وضو بگيرد، بايد چنين كند؛ مثلاً روي زخم باز است و آب برايش ضرر ندارد و يا روي زخم بسته است، ولي بازكردن آن امكان دارد و آب براي آن ضرر ندارد.

 

مسأله89. چنانچه زخم بر صورت يا دست‌ها است و روي آن باز است و آب‌ريختن روي آن ضرر دارد، بايد اطراف آن را بشويد و چنانچه كشيدن دست تر بر آن ضرر ندارد، بنا بر احتياط بايد دست تر بر آن بكشد.

مسأله90. در وضوي جبيره‎اي، بايد جاهايي را كه شستن يا مسح آن امكان دارد، به‌طور معمول بشويد يا مسح كند و جاهايي كه امكان ندارد، دست تر بر جبيره بكشد.

مسأله91. اگر زخم يا شكستگي در جلوي سر يا روي پاها (محل مسح) است و روي آن باز مي‎باشد، چنانچه نتواند آن را مسح كند، احوط آن است كه پارچه پاكي رويش بگذارد و روي پارچه را با تري آب وضو، كه در دست مانده، مسح كند و اگر گذاشتن پارچه ممكن نيست، مسح لازم نيست ولي در هر دو صورت بايد بعد از وضو، تيمّم نمايد.

مسأله92. اگر در صورت و دست‌ها چند جبيره باشد، بايد بين آنها را بشويد و اگر جبيره‎ها در سر يا روي پاها باشد، بايد بين آنها را مسح كند و در جاهايي كه جبيره هست بايد به شيوه‎اي كه در جبيره بيان شد، عمل كند.

مسأله93. كسي كه در كف دست و انگشت‌ها جبيره دارد و در موقع وضو، دست تر روي آن كشيده است، بايد سر و پا را با همان رطوبت مسح كند.

 

مسأله94. اگر جبيره تمام صورت يا تمام يكي از دست‌ها يا تمام هر دو دست را فرا گرفته باشد، بايد وضوي جبيره‎اي بگيرد، و بنا بر احتياط واجب، اگر تمام يا قسمتي از مواضع تيمّم پوشيده نيست، تيمّم هم بنمايد.

مسأله95. اگر جبيره تمام پهناي روي پا را گرفته، ولي مقداري ازطرف انگشتان و مقداري ازطرف بالاي پا باز است، بايد جاهايي كه باز است روي پا را، و جايي كه جبيره است، روي جبيره را مسح كند.

مسأله96. اگر جبيره بيشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن ممكن نيست، بايد به دستور جبيره عمل كند و بنا بر احتياط واجب تيمّم هم بنمايد و اگر برداشتن جبيره ممكن است، بايد بردارد.

مسأله97. اگر در جاي وضو يا غسل، چيزي چسبيده باشد كه برداشتن آن ممكن نيست، يا به‌قدري مشقّت دارد كه نمي‎توان تحمّل كرد، بايد به دستور جبيره عمل كند، و بنا بر احتياط واجب، اگر تمام يا بعضي از مواضع تيمّم پوشيده نيست، تيمّم هم بنمايد.

مسأله98. اگر جبيره نجس است يا نمي‎شود روي آن دست تر كشيد؛ مثلاً دوايي است كه به دست مي‎چسبد، پارچه پاكي روي آن بگذارد و دست تر روي آن بكشد.

مسأله99. غسل جبيره‎اي مانند وضوي جبيره‎اي

 

است، ولي احوط آن است كه ترتيبي به‌جا آورده شود، نه ارتماسي.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: