رسول الله صلى الله عليه و آله :شَعبانُ شَهري و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهري كُنتُ لَهُ شَفيعا يَومَ القِيامَةِ پيامبر صلى الله عليه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قيامت شفيع او خواهم... بیشتر
شنبه: 31/ارد/1401 (السبت: 19/شوال/1443)

بول و غائط كردن

مسأله57. واجب است انسان وقت تخلي و مواقع ديگر، عورت خود را از كساني كه مكلفند اگر چه مثل خواهر و مادر با او محرم باشند، و هم‌چنين از ديوانه و بچه‎هاي مميز كه خوب و بد را مي‌فهمند بپوشاند، ولي زن و شوهر لازم نيست عورت خود را از يكديگر بپوشانند.

مسأله58. لازم نيست با چيز مخصوصي عورت خود را بپوشاند و اگر مثلاً با دست هم آن را بپوشاند كافي است.

مسأله59. موقع تخلي بايد طرف جلوي بدن، يعني شكم و سينه و زانوها رو به قبله يا پشت به قبله نباشد.

مسأله60. اگر موقع تخلي طرف جلوي بدن كسي رو به قبله يا پشت به قبله باشد و عورت را از قبله بگرداند كفايت نمي‎كند، و اگر جلوي بدن او رو به قبله يا پشت به قبله نباشد، احتياط واجب آن است كه عورت را رو به قبله يا پشت به قبله ننمايد.

مسأله61. احتياط مستحب آن است كه طرف جلوي بدن در موقع استبراء -كه احكام آن بعداً گفته مي‎شود- و موقع تطهير مخرج بول و غائط، رو به قبله و پشت به قبله نباشد.

مسأله62. اگر براي آن‌كه نامحرم او را نبيند مجبور شود رو به قبله يا پشت به قبله بنشيند، اشكال ندارد؛ و نيز اگر از راه ديگر ناچار باشد كه رو به قبله يا پشت به قبله بنشيند، مانعي ندارد.

مسأله63. احتياط واجب آن است كه بچه را در وقت تخلي رو به قبله يا پشت به قبله ننشانند ولي اگر خود بچه بنشيند، جلوگيري از او واجب نيست.

مسأله64. در چهار جا تخلي حرام است:

اول ـ در كوچه‎هاي بن بست، در صورتي كه صاحبانش اجازه نداده باشند.

دوم ـ در ملك كسي كه اجازه تخلي نداده است.

سوم ـ در جايي كه براي عده مخصوصي وقف شده‎ است، مثل بعضي ‎از مدرسه‎ها.

چهارم ـ روي قبر مؤمنين در صورتي كه بي‎احترامي به آنان باشد.

 

مسأله65. در سه صورت مخرج غائط فقط با آب پاك مي‎شود:

اول ـ آن كه با غائط نجاست ديگري، مثل خون بيرون آمده باشد.

دوم ـ آن كه نجاستي از خارج به مخرج غائط رسيده باشد.

سوم ـ آن كه اطراف مخرج بيشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد.

و در غير اين سه صورت مي‌شود مخرج را با آب شست و يا به دستوري كه بعداً گفته مي‎شود با پارچه و سنگ و مانند اين‌ها پاك كرد، اگر چه شستن با آب بهتر است.

مسأله66. مخرج بول با غير آب، پاك نمي‎شود؛ و در كُر و جاري اگر بعد از بر طرف‌شدن بول يك مرتبه بشويند كافي است، ولي با آب قليل بنابر احتياط بايد دو مرتبه شست، و بهتر است سه مرتبه شسته شود.

مسأله67. اگر مخرج غائط را با آب بشويند، بايد چيزي از غائط در آن نماند، ولي باقي‌ماندن رنگ و بوي آن مانعي ندارد، و اگر در دفعه اول طوري شسته شود كه ذره‎اي از غائط در آن نماند، دوباره شستن لازم نيست.

مسأله68. با سنگ و كلوخ و مانند اين‌ها اگر خشك و پاك باشند مي‎شود مخرج غائط را تطهير كرد، و چنان‌چه رطوبت كمي داشته باشند كه به مخرج نرسد اشكال ندارد، ولي سزاوار است از سه دفعه كمتر نباشد اگر چه اقوي آن است كه پاك مي‎شود اگر به يك مرتبه يا دو مرتبه مخرج پاكيزه شود.

مسأله69. احتياط واجب آن است كه سنگ يا پارچه‎اي كه غائط را با آن بر طرف مي‎كنند، سه قطعه باشد و اگر با سه سنگ بر طرف نشود، بايد به قدري سنگ‎ها را اضافه نمايند تا مخرج كاملاً پاكيزه شود، ولي باقيماندن ذره‌هاي كوچكي كه ديده نمي‎شود اشكال ندارد.

مسأله70. پاك‌كردن مخرج غائط با چيزهايي كه احترام آن‌ها لازم است، مانند كاغذي كه اسم خدا و پيغمبران بر آن نوشته شده معصيت و حرام است، و پاك‌شدن مخرج با استنجاء به سرگين و استخوان محل اشكال است.

مسأله71. اگر شك كند كه مخرج را تطهير كرده يا نه اگر چه هميشه بعد از بول يا غائط فوراً تطهير مي‎كرده، احتياط واجب آن است كه تطهير نمايد.

 

مسأله72. اگر بعد از نماز شك كند كه قبل از نماز، مخرج را تطهير كرده يا نه، نمازي كه خوانده صحيح است، ولي براي نمازهاي بعد بايد تطهير كند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: