رسول الله صلى الله عليه و آله :شَعبانُ شَهري و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهري كُنتُ لَهُ شَفيعا يَومَ القِيامَةِ پيامبر صلى الله عليه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قيامت شفيع او خواهم... بیشتر
شنبه: 31/ارد/1401 (السبت: 19/شوال/1443)

مسائل متفرقه

مسأله 2823. اگر ريشه درخت همسايه در ملك انسان بيايد، مي‎تواند از آن جلوگيري كند، و چنان‌چه ضرري هم از ريشه درخت به او برسد، مي‎تواند از صاحب درخت بگيرد.

مسأله 2824. جهيزيه‎اي كه پدر به دختر مي‎دهد، اگر مثلاً به واسطه صلح يا بخشش ملك او كرده باشد، نمي‎تواند از او پس بگيرد، و اگر ملك او نكرده باشد، پس‌گرفتن آن اشكال ندارد.

مسأله 2825. اگر كسي بميرد، ورثه بالغ او مي‎توانند از سهم خودشان خرج عزاداري ميت نمايند، ولي از سهم صغير نمي‎شود چيزي برداشت.

مسأله 2826. اگر انسان غيبت مسلماني را بكند، اگر مفسده‎اي پيدا نشود و آن مسلمان از شنيدن اين حرف اذيت نمي‎شود خوب است از آن مسلمان خواهش كند كه او را حلال نمايد، و چنان‌چه ممكن نباشد، براي او از خدا طلب آمرزش كند، و اگر به واسطه غيبتي كه كرده توهيني به آن مسلمان شده، در صورتي كه ممكن است، بايد آن توهين را بر طرف نمايد.

مسأله 2827. انسان نمي‎تواند بدون اذن حاكم شرع از مال كسي كه مي‎داند خمس نمي‎دهد، خمس را بردارد و به حاكم شرع برساند.

مسأله 2828. آوازي كه مخصوص مجالس لهو و بازيگري است، غنا و حرام مي‎باشد، اگر نوحه يا روضه يا قرآن را هم با غنا بخوانند حرام است، ولي اگر آن را با صداي خوب بخوانند كه غنا نباشد اشكال ندارد.

مسأله 2829. كشتن حيواني كه اذيت مي‎رساند و مال كسي نيست، اشكال ندارد.

 

مسأله 2830. جوايزي كه بانك‎ها براي تشويق صاحبان حساب قرض الحسنه مي‎دهند، حلال است.

مسأله 2831. اگر چيزي را به صنعت‎گري بدهند كه درست كند و صاحب آن نيايد آن را ببرد، چنان‌چه صنعت‎گر جستجو كند و از پيداكردن صاحب آن نااميد شود، بايد آن را به نيت صاحبش صدقه بدهد، و مي‎تواند به مقدار مزد كاري كه انجام داده از آن بردارد، و بنابر احتياط براي صدقه‌دادن و مزد برداشتن از حاكم شرع هم اذن بگيرد.

مسأله 2832. سينه‌زدن در كوچه و بازار با اين كه زنان عبور مي‎كنند، در صورتي كه سينه‌زن پيراهن پوشيده باشد اشكال ندارد؛ و نيز اگر جلوي جمعيت عزادار بيرق و مانند آن ببرند، مانعي ندارد، ولي بايد استعمال آلات لهو نشود.

مسأله 2833. تعزيه و شبيه‌خواني اگر مشتمل بر آلات لهو از قبيل طبل و شيپور و صنج نباشد، و اشعار دروغ و غنا نخوانند، و مرد لباس زن نپوشد، و اجتماع مرد و زن در يك جا نباشد، اشكال ندارد؛ ولي سزاوار است كه به تعزيه‌خواني تنها اكتفا نكنند، و مجالس روضه كه در آن‌ها علاوه بر ذكر مصائب حضرت خامس آل عبا‎ عليه ‌السلام ، معارف و عقايد اسلامي و تفسير آيات و احاديث و احكام شرعيه بيان مي‎شود نيز تشكيل دهند.

مسأله 2834. گذاشتن دندان طلا و دنداني كه روكش طلا دارد، براي زن مانعي ندارد، و براي مرد اگر زينت حساب شود، جايز نيست.

مسأله 2835. حرام است انسان استمناء كند، يعني با خود كاري كند كه مني از او بيرون آيد.

مسأله 2836. تراشيدن ريش و ماشين‌كردن آن اگر مثل تراشيدن باشد، حرام است، و در اين حكم تمام مردم يكسان هستند، و حكم خدا به واسطه مسخره مردم تغيير نمي‎كند. پس كسي هم كه اول تكليف اوست، يا اگر ريش نتراشد مردم او را مسخره مي‎كنند، چنان‌چه ريش بتراشد يا طوري ماشين كند كه مثل تراشيدن ريش باشد، حرام مي‎باشد.

مسأله 2837. مستحب بلكه احوط است كه وليّ بچه پيش از آن كه بچه بالغ شود او را ختنه نمايد، و اگر او را ختنه نكند، بعد از بالغ‌شدن بر خود بچه واجب ‎است.

 

مسأله 2838. سركشيدن و نگاه‌كردن به خانه مردم بي‎اجازه صاحب خانه حرام است؛ خواه از بالاي بام يا از روزنه و مانند آن باشد.

مسأله 2839. اگر پدر و مادر فقير باشند و نتوانند كاسبي كنند، و فرزند آنان بتواند، بايد خرجي آنان را بدهد.

مسأله 2840. اگر كسي فقير باشد و نتواند كاسبي كند، پدر او بايد خرجي او را بدهد، و اگر پدر ندارد، يا نمي‎تواند خرجي او را بدهد، چنان‌چه فرزندي هم نداشته باشد كه بتواند خرجي او را بدهد، جد پدري او بايد خرجي او را بدهد، و اگر جد پدري ندارد، يا نمي‎تواند خرجي او را بدهد، مادرش بايد خرجي او را بدهد، و اگر مادر هم ندارد يا نمي‎تواند خرجي او را بدهد، بايد مادر پدر، و مادر مادر، و پدر مادر با هم خرجي او را بدهند، و اگر مادر پدر و مادر مادر ندارد، يا نمي‎توانند خرجي او را بدهند، پدر مادر اگر مي‎تواند، بايد خرجي او را بدهد.

مسأله 2841. ديواري كه مال دو نفر است، هيچ كدام آنان حق ندارد بدون اذن شريك ديگر، آن را بسازد، يا سر تير يا پايه عمارت خود را روي آن ديوار بگذارد يا به ديوار چيزي بكوبد، ولي كارهايي كه معلوم است شريك راضي است يا آن كارها تصرف شمرده نشود، مانند تكيه‎دادن به ديوار، و لباس‌انداختن روي آن اشكال ندارد.

مسأله 2842. عكاسي و نقاشي صورت، مكروه است.

مسأله 2843. درخت ميوه‎اي كه شاخه آن از ديوار باغ بيرون آمده، اگر انسان نداند صاحبش راضي است، نمي‎تواند از ميوه آن بچيند، و اگر ميوه آن روي زمين هم ريخته باشد، نمي‎تواند آن را بردارد.

مسأله 2844. كسي كه مدتي خمس نمي‎داده و در آن مدت، املاكي خريداري نموده، و آن املاك ترقي قيمت پيدا كرده، اگر خريد آن‌ها براي تجارت بوده، براي اداي خمس، بايد قيمت فعلي را حساب كند، و اگر براي تجارت نبوده، چنان‌چه معامله را به ذمه انجام داده و پولي كه به عنوان قيمت آن ملك پرداخته، خمس به آن تعلق گرفته بوده است، در اين صورت بايد خمس قيمت خريد را بپردازد، و اگر معامله را به عين آن پول واقع ساخته، در صورتي كه حاكم شرع، آن معامله را امضا كند، خمس قيمت يوم الاداء واجب است، و نيز اگر قيمت ملك را از ربح سال خريد ملك پرداخته باشد، بايد خمس قيمت فعلي را

 

بپردازد؛ خواه معامله را به ذمه انجام داده باشد و يا به عين ربح، و هم‌چنين است حكم اگر ملك را نسيه خريده باشد، و قيمت آن را از ربح بين سال پرداخت نموده باشد كه در اين صورت هم قيمت فعلي ملك حساب مي‎شود.

مسأله 2845. كسي كه مدتي خمس نمي‎داده و در آن مدت اثاث خانه و لوازم زندگي خريده، اگر مي‎داند كه آن‌ها را در سال حصول فايده از فايده همان سال خريداري نموده، خمس به آن‌ها تعلق نمي‎گيرد، و اگر نمي‎داند، احوط مصالحه با حاكم شرع است هر چند اين احتياط لازم نيست.

مسأله 2846. انتفاع‌بردن از خون در غير خوردن، و نيز فروختن آن براي انتفاع حلال جايز است. پس آنچه اكنون متعارف است كه خون را مي‎فروشند براي استفاده مريض‎ها و مجروحين اشكال ندارد، و لكن كسي كه مي‎خواهد خون خود را به ديگري بدهد، احتياط آن است كه پول را در مقابل اجازه خون‌گرفتن از او بگيرد، و اين احتياط حتي الامكان ترك نشود، لكن اگر گرفتن خون براي صاحب آن ضرر داشته باشد، اشكال دارد، و اگر ضرر زياد باشد، جايز نيست.

مسأله 2847. تلقيح نطفه مرد به عيال خودش مانعي ندارد، و اولاد، ملحق به طرفين هستند، و از پدر و مادر ارث مي‎برند، و تلقيح نطفه اجنبي به اجنبيه حرام است.

مسأله 2848. تشريح مرده مسلمان حرام است اگر چه براي ياد گرفتن باشد، و قطع اعضاء آن ديه دارد، ولي تشريح مرده غير مسلمان جايز است، و ديه ندارد.

مسأله 2849. اگر جزئي از اجزاء ميته به ظاهر بدن انسان زنده وصل شود، چنان‌چه حيات در آن حلول كند، جزء بدن او محسوب است، و قبل از حلول حيات چون مضطر است در حمل آن، در حال نماز احكام ضرورت بر آن جاري است.

مسأله 2850. اگر جزئي از حيوان نجس العين را به بدن انسان زنده وصل كنند، در صورتي كه بيمار مضطر به چنين عملي باشد مانعي ندارد، و بعد از حلول حيات در آن، جزء بدن انسان محسوب مي‎شود و طاهر است.

مسأله 2851. ازدواج مسلم يا مسلمه با بهايي جايز نيست، و اگر عقد بين آن‌ها واقع شود باطل است؛ چه زن باشد و چه مرد، و جدا شدن آن‌ها واجب است، و بر مسلمانان

 

لازم است آن‌ها را جدا كنند، و محتاج به طلاق نيست، لكن اگر زن نمي‎دانسته كه مرد بهايي است يا مسأله را نمي‎دانسته كه نبايد به بهايي شوهر كند، بعد از جدايي از او بايد عدّه وطي به شبهه -كه عدّه طلاق است- نگهدارد.

مسأله 2852. كسب‌كردن به قدر مايحتاج خود و عيال واجب‎النفقه در صورت تمكن واجب است، بلكه به جهت اداء دين هم بنابر احتياط واجب‎ مي‎باشد.

مسأله 2853. بر هر مسلماني واجب است مسلمان ديگري را كه نزديك است از گرسنگي يا تشنگي بميرد، نان و آب داده، و او را از مرگ نجات دهد.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: