دوشنبه: 14/اسف/1402 (الاثنين: 23/شعبان/1445)

شك‎هایی كه نباید به آن‌ها اعتنا كرد

مسأله1176. شك‎هایی كه نباید به آن‌ها اعتنا كرد، از این قرار است:

اول ـ شك در چیزی كه محل به جا آوردن آن گذشته است، مثل آن كه در ركوع شك كند كه حمد را خوانده یا نه.

دوم ـ شك بعد از سلام نماز.

سوم ـ شك بعد از گذشتن وقت نماز.

چهارم ـ شك كثیر الشك، یعنی كسی كه زیاد شك می‎كند.

پنجم ـ شك امام و مأموم به تفصیلی كه ذكر خواهد شد.

ششم ـ شك در نماز مستحبی.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: