وریز وجوهات
دسته بزرگ عزای فاطمی علیهاالسلام السّلام علیک أیّتها الصّدیقة ‌الشّهیدة به‌مناسبت ایّام شهادت مظلومانه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، مراسم عزاداری با حضور علماء، فضلا، هیئات مذهبی و شیفتگان خاندان عصمت و طهارت علیهم‌السلام در دفتر...
يكشنبه: 6/اسف/1396 (الأحد: 9/جمادى الآخر/1439)

1. از موارد تيمم

آن كه تهيّه آب به قدر وضو يا غسل ممكن نباشد.

مسأله655. اگر انسان در آبادي باشد، بايد براي تهيه آب وضو و غسل به قدري جستجو كند كه از پيداشدن آن نااميد شود، و اگر در بيابان باشد، چنان‌چه زمين آن پست و

 

بلند است، بايد در هر يك از چهار طرف به اندازه پرتاب يك تير قديمي كه با كمان پرتاب مي‎كردند، و اگر زمين آن پست و بلند نيست، بايد در هر طرف به اندازه پرتاب دو تير، جستجو نمايد.

مسأله656. اگر بعضي از چهار طرف هموار و بعض ديگر پست و بلند باشد، بايد در طرفي كه هموار است به اندازه پرتاب دو تير، و در طرفي كه هموار نيست، به اندازه پرتاب يك تير جستجو كند.

مسأله657. در هر طرفي كه يقين دارد آب نيست، در آن طرف جستجو لازم‎ نيست.

مسأله658. كسي كه وقت نماز او تنگ نيست و براي تهيه آب وقت دارد، اگر يقين يا اطمينان دارد در محلي دورتر از مقداري كه بايد جستجو كند آب هست، بايد براي تهيه آب برود، ولي اگر گمان دارد آب هست، رفتن به آن محل لازم نيست.

مسأله659. لازم نيست خود انسان در جستجوي آب برود، بلكه مي‎تواند كسي را كه به گفته او اطمينان دارد بفرستد. بنابراين اگر يك نفر از طرف چند نفر برود كافي است.

مسأله660. اگر احتمال دهد كه داخل بار سفر خود يا در منزل، و يا در قافله آب هست، بايد به قدري جستجو نمايد كه به نبودن آب يقين كند، يا از پيداكردن آن نااميد شود.

مسأله661. اگر پيش از وقت نماز جستجو نمايد و آب پيدا نكند و تا وقت نماز همان جا بماند، چنان‌چه احتمال دهد كه آب پيدا مي‎كند، احتياط مستحب آن است كه دوباره در جستجوي آب برود.

مسأله662. اگر بعد از داخل‌شدن وقت نماز جستجو كند و آب پيدا نكند و تا وقت نماز ديگر در همان‌جا بماند، چنان‌چه احتمال دهد كه آب پيدا مي‎شود، احتياط مستحب آن است كه دوباره در جستجوي آب برود.

مسأله663. اگر وقت نماز تنگ باشد، يا از دزد و درنده بترسد، يا جستجوي آب به قدري سخت باشد كه نتواند تحمل كند، جستجو لازم نيست.

مسأله664. اگر در جستجوي آب نرود تا وقت نماز تنگ شود، معصيت كرده ولي نمازش با تيمم صحيح است.

 

مسأله665. كسي كه يقين دارد آب پيدا نمي‎كند، چنان‌چه دنبال آب نرود و با تيمم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد كه اگر جستجو مي‎كرد آب پيدا مي‎شد، نمازش باطل است.

مسأله666. اگر بعد از جستجو، آب پيدا نكند و با تيمم نماز بخواند و بعد از وقت بفهمد در جايي كه جستجو كرده آب بوده، نماز او صحيح است، و اگر در وقت فهميد، احتياط، اعاده نماز با وضو است.

مسأله667. كسي كه يقين دارد وقت نماز تنگ است، اگر بدون جستجو با تيمم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد كه براي جستجو وقت داشته، احتياط واجب آن است كه دوباره نمازش را بخواند، و اگر وقت گذشته قضا نمايد.

مسأله668. اگر بعد از داخل‌شدن وقت نماز، وضو داشته باشد و بداند كه اگر وضوي خود را باطل كند تهيه آب براي او ممكن نيست، يا نمي‎تواند وضو بگيرد، چنان‌چه بتواند وضوي خود را نگهدارد، نبايد آن را باطل نمايد، ولي مي‎تواند با زوجه خود نزديكي نمايد هر چند بداند بعداً امكان غسل براي او فراهم نخواهد شد.

مسأله669. اگر پيش از وقت نماز وضو داشته باشد، و بداند كه اگر وضوي خود را باطل كند تهيه آب براي او ممكن نيست، چنان‌چه بتواند وضوي خود را نگهدارد، احتياط مستحب آن است كه آن را باطل نكند و تا ممكن است رعايت اين احتياط را بنمايد.

مسأله670. كسي كه فقط به مقدار وضو، يا به مقدار غسل آب دارد، و مي‎داند كه اگر آن را بريزد آب پيدا نمي‎كند، چنان‌چه وقت نماز داخل شده باشد، ريختن آن حرام است، و احتياط مستحب آن است كه پيش از وقت نماز هم آن را نريزد و تا ممكن است اين احتياط را مراعات نمايد.

مسأله671. كسي كه مي‎داند آب پيدا نمي‎كند، اگر بعد از داخل‌شدن وقت نماز وضوي خود را باطل كند، يا آبي را كه دارد بريزد معصيت كرده، ولي نمازش با تيمم صحيح است، اگر چه احتياط مستحب آن است كه قضاي آن نماز را بخواند.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: