وریز وجوهات
همزمان با فرارسیدن موسم حج و عزیمت حجاج بیت الله الحرام به سرزمین وحی، بعثه دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی) در مدینه منوره آغاز به کار کرد. حجاج محترم می توانند به منظور طرح سوالات شرعی خود و آگاهی از مناسک و کیفیت...
جمعه: 27 / 05 / 1396 ( )

The method of pronouncing permanent marriage formula

 

2377. If a woman and a man themselves want to recite the formula of permanent marriage, the woman should first say:

Zawwajtuka Nafsi ‘Alas Sidaqil Ma’lum

(I have made myself your wife on the agreed Mahr),

And then the man should immediately respond thus:

 

Qabiltut Tazwija

(I accept the marriage).

In this way, the marriage contract will be in order.

And if a woman and a man appoint other person to act as their representatives for pronouncing the formula of marriage, and if, for example, the name of the man is Ahmad and that of the woman is Fatima, the representative of the woman should first say:

Zawwajtu Muwakkilati Fatima Muwakkilaka Ahmad ‘Alas Sidaqil Ma’lum

(I have given to your client Ahmad in marriage my client Fatima on the agreed Mahr),

And thereafter the representative of the man should immediately respond thus:

Qabiltut Tazwijali Muwakkili Ahmad ‘Alas Sidaqil Ma’lum

(I accepted this matrimonial alliance for my client Ahmad on the agreed Mahr).

The marriage contract is in order. And, it is recommended that the words uttered by the man should conform to those uttered by the woman; for example, if the woman says: Zawwajtu (I have made myself your wife) the man should also say: Qabiltut Tazwija (I accept the matrimonial alliance) (and not Qabiltun Nikaha).

موضوع: 
نويسنده: