وریز وجوهات
ورود به جدّه   جده يكي از بنادر معروف و شهرهاي عربستان است و شهرت جهاني دارد. اين شهر در هفتاد و سه چهار كيلومتري مكه معظمه واقع است و به صورت يكي از آبادترين شهرهاي عربستان است كه مي‎توان گفت تمام ساختمان‌هاي آن قصور و كاخ‌هاي مدرن و...
دوشنبه: 30 / 05 / 1396 ( )

Method of performing Tayammum instead of Wudhu

 

708. The following 4 things are obligatory in Tayammum performed instead of Wudhu.

1. Intention (Niyyat)

2. Striking both the palms together on the object on which Tayammum is valid.

3. Wiping the entire forehead with the palms of both the hands, and, its two ends commencing from the spot where the hair of one's head grow, down to the eyebrows and above the nose. And, as per precautionary measures, the palms should pass over the eyebrows as well.

4. To pass the left palm over the whole back of the right hand and thereafter, to pass the right palm over the whole back of the left hand.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: