وریز وجوهات
اشاره: 27 شهریورماه در روزشمار جمهوری اسلامی ایران به نام روز شعر و ادب فارسی نامگذاری شده است. نامیدن این روز به این عنوان، نشان از اهمّیّت شعر و ادب و نقش عظیم آن در جهت‌دهی تاریخ دارد. نظر به این اهمّیّت، یادداشت حضرت آیت الله العظمی صافی...
سه‌شنبه: 19 / 09 / 2017 ( )

Marriage and Matrimony

The relation between man and woman becomes lawful by contracting marriage. There are two kinds of marriages:

  1. Permanent marriage
  2. Temporary marriage

In a permanent marriage, the period of matrimony is not fixed, and the woman with whom such a marriage is concluded is called Zawja Da’ima (i.e. a permanent wife).

In a temporary marriage, the period of matrimony is fixed, for example, matrimonial relation is contracted with a woman for an hour, or a day, or a month, or a year, or more. This sort of fixed time marriage is called Mut’ah or Sigha.

 

موضوع: 
نويسنده: