وریز وجوهات
ز آن شخصيت عظيم كه بعد از رسول خدا صلّي‌‎الله عليه و آله اشرف كلمات الهيّه، اكبر آيات ربّانيه، ادلّ دلايل جامعه، اتمّ براهين ساطعه، وسايل كافيه و مظهر العجايب و معدن الغرايب است و مالك كلّ عظمت‌هاي انسان مافوق و برتر و خليفة ‎الله بر حق است و دوستي...
چهارشنبه: 5 / 07 / 1396 ( )

1. خـوردن و آشاميـدن

مسأله 1582. اگر روزه‎دار عمداً چيزي بخورد يا بياشامد، روزه او باطل مي‎شود، چه خوردن و آشاميدن آن چيز معمول باشد، مثل نان و آب، چه معمول نباشد، مثل خاك و شيره درخت، و چه كم باشد يا زياد، حتي اگر مسواك را از دهان بيرون آورد، و دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو برد، روزه او باطل مي‎شود، بلكه اگر رطوبت مسواك در آب دهان به طوري از بين برود كه رطوبت خارج به آن گفته نشود، ولي بداند كه در دهان باقي است بنابر احتياط لازم نبايد آن را فرو برد.

 

مسأله 1583. اگر موقعي كه مشغول غذاخوردن است بفهمد صبح شده، بايد لقمه را از دهان بيرون آورد، و چنان‌چه عمداً فرو برد، روزه‎اش باطل است، و به دستوري كه بعداً گفته خواهد شد، كفاره هم بر او واجب مي‎شود.

مسأله 1584. اگر روزه‎دار سهواً چيزي بخورد يا بياشامد، روزه‎اش باطل نمي‎شود.

مسأله 1585. احتياط مستحب آن است كه روزه‎دار از استعمال آمپول خودداري كند، و فرقي بين آمپول‎ها نيست، و اگر لازم شد و تزريق كرد، روزه او باطل نمي‎شود.

مسأله 1586. اگر روزه‎دار چيزي را كه لاي دندان مانده است عمداً فرو ببرد، روزه‎اش باطل مي‎شود.

مسأله 1587. كسي كه مي‎خواهد روزه بگيرد، لازم نيست پيش از اذان دندان‎هاي خود را خلال كند، ولي اگر بداند غذايي كه لاي دندان مانده در روز فرو مي‎رود، چنان‌چه خلال نكند، روزه‎اش باطل مي‎شود؛ خواه چيزي از آن فرو رود يا فرو نرود.

مسأله 1588. فرو بردن آب دهان، اگر چه به واسطه خيال‌كردن ترشي و مانند آن در دهان جمع شده باشد، روزه را باطل نمي‎كند.

مسأله 1589. فرو بردن اخلاط سر و سينه، تا به فضاي دهان نرسيده اشكال ندارد، ولي اگر داخل فضاي دهان شود، احتياط واجب آن است كه آن را فرو نبرد.

مسأله 1590. اگر روزه‎دار به قدري تشنه شود كه بترسد از تشنگي بميرد واجب است به اندازه‎اي كه از مردن نجات پيدا كند آب بياشامد، ولي روزه او باطل مي‎شود، و اگر ماه رمضان باشد، بايد در بقيه روز از به جا آوردن كاري كه روزه را باطل مي‎كند خودداري نمايد.

مسأله 1591. جويدن غذا براي بچه يا پرنده و چشيدن غذا و مانند اين‌ها كه معمولاً به حلق نمي‎رسد، اگر چه اتفاقاً به حلق برسد، روزه را باطل نمي‎كند؛ ولي اگر انسان از اول بداند كه به حلق مي‎رسد، روزه‎اش باطل مي‎شود هر چند به حلق نرسد و بايد قضاي آن را بگيرد، و اگر به حلق رسيده، كفاره هم بر او واجب است.

مسأله 1592. انسان نمي‎تواند براي ضعف، روزه را بخورد ولي اگر ضعف او به قدري است كه معمولاً نمي‎شود آن را تحمل كرد، خوردن روزه اشكال ندارد.

 

نويسنده: 
کليد واژه: