وریز وجوهات
شب قدر، شب نور، رحمت و شب نزول قرآن و مَطلع خیرات و سعادات، و هنگام نزول بركات و سرآغاز زندگی نوین بشر و مبدأ تحوّل و تاریخ كمال واقعی انسان‎هاست. * شب قدر، شب آزادی بشر شبی كه اگر نبود و نیامده بود، شب تیره بدبختی انسان به پایان نمی‎رسید و...
يكشنبه: 3/تير/1397 (الأحد: 10/شوال/1439)

مسائل متفرقه زكات فطره

مسأله 2032. انسان بايد زكات فطره را به قصد قربت، يعني براي انجام فرمان خداوند عالم بدهد و موقعي كه آن را مي‎دهد، نيت دادن فطره نمايد.

مسأله 2033. اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست، لكن جواز دادن آن در ماه رمضان بعيد نيست، و اگر پيش از رمضان يا در ماه رمضان به فقير قرض بدهد و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد طلب خود را بابت فطره حساب كند، مانعي ندارد.

مسأله 2034. گندم يا چيز ديگري را كه براي فطره مي‎دهد، بايد به جنس ديگر يا خاك مخلوط نباشد، و چنان‌چه مخلوط باشد، اگر خالص آن به يك صاع كه تقريباً سه كيلو است برسد، يا آنچه مخلوط شده به قدري كم باشد كه قابل اعتنا نباشد اشكال ندارد.

مسأله 2035. اگر فطره را از چيز معيوب بدهد كافي نيست.

مسأله 2036. كسي كه فطره چند نفر را مي‎دهد، لازم نيست همه را از يك جنس بدهد، و اگر مثلاً فطره بعضي را گندم و فطره بعض ديگر را جو بدهد، كافي است.

مسأله 2037. كسي كه نماز عيد مي‎خواند، بنابر احتياط واجب، بايد فطره را پيش از نماز عيد بدهد و يا جدا نمايد، ولي اگر نماز عيد نمي‎خواند، مي‎تواند دادن فطره را تا ظهر تأخير بيندازد.

مسأله 2038. اگر به نيت فطره مقداري از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عيد به مستحق ندهد، احتياط واجب آن است كه هر وقت آن را مي‎دهد نيت فطره نمايد.

مسأله 2039. اگر موقعي كه دادن زكات فطره واجب است فطره را ندهد و كنار هم نگذارد، بعداً بايد بدون اين‌كه نيت ادا و قضا كند فطره را بدهد.

مسأله 2040. اگر فطره را كنار بگذارد، نمي‎تواند آن را براي خودش بردارد و مال ديگري را براي فطره بگذارد.

مسأله 2041. اگر انسان مالي داشته باشد كه قيمتش از فطره بيشتر است، چنان‌چه فطره را ندهد و نيت كند كه مقداري از آن مال براي فطره باشد اشكال دارد.

 

مسأله 2042. اگر مالي را كه براي فطره كنار گذاشته از بين برود، چنان‌چه دسترسي به فقير داشته و دادن فطره را تأخير انداخته، بايد عوض آن را بدهد، و اگر دسترسي به فقير نداشته ضامن نيست.

مسأله 2043. اگر در محل خودش مستحق پيدا شود، احتياط واجب آن است كه فطره را به جاي ديگر نبرد و اگر به جاي ديگر ببرد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

 

موضوع: 
نويسنده: