وریز وجوهات
وجود  با برکت و مقدّس حضرت رسول اعظم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، جامع همه عظمت‌های انسانی و بزرگواری‌های یک انسان بی‌مانند بود که شرح همه آن عظمت‌ها در یک جلسه و مقاله و کتاب امکان ندارد. اگر لقب «قهرمان»، مناسب مقام رفیع و بلند انبیاء...
سه شنبه: 29/مهر/1399 (الثلاثاء: 3/ربيع الأول/1442)

Things that invalidate a Fast

 

1581. Nine acts that invalidates fast are as follows:

  1. Eating and drinking
  2. Sexual intercourse
  3. Masturbation (Istimna)
  4. Ascribing falsehood to Almighty Allah, or his Prophet or to the successors of the Holy Prophet (peace be upon them)
  5. Swallowing thick dust up to the throat
  6. Immersing one's complete head in water, which is Haraam. Moreover, as per obligatory precaution, invalidates a fast as well
  7. Remaining in Janabat or Haidh or Nifas till the Adhan for Fajr prayers
  8. Enema with liquids
  9. Vomiting

 

 

The details of these acts are as follows:

موضوع: 
نويسنده: