وریز وجوهات
ورود به جدّه   جده يكي از بنادر معروف و شهرهاي عربستان است و شهرت جهاني دارد. اين شهر در هفتاد و سه چهار كيلومتري مكه معظمه واقع است و به صورت يكي از آبادترين شهرهاي عربستان است كه مي‎توان گفت تمام ساختمان‌هاي آن قصور و كاخ‌هاي مدرن و...
دوشنبه: 30 / 05 / 1396 ( )

IV. Translation of Qunoot

 

La ilaha illallahul Halimul Karim
(There is none worth worshipping but Allah Who is Forbearing and Generous).

La ilaha illallahul ‘Aliyyul ‘Azim
(There is none worth worshipping but Allah Who is Eminent and Great).

Subhanallahi Rabbis Samawatis Sab’ wa Rabbil Arazinas Sab’
(Glory be to Allah, Who is the Sustainer of the seven heavens and of the seven earth).

Wama fi Hinna Wama Bayna Hunna, wa Rabbil ‘Arshil ‘Azim
(And Who is the Sustainer of all the things in them, and between them, and Who is the Lord of the great 'Arsh (Divine Power).

Wal Hamdu lillahi Rabbil Aalamin
(And all praise for Allah, the Sustainer of the worlds).

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: