وریز وجوهات
همزمان با فرارسیدن موسم حج و عزیمت حجاج بیت الله الحرام به سرزمین وحی، بعثه دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی) در مدینه منوره آغاز به کار کرد. حجاج محترم می توانند به منظور طرح سوالات شرعی خود و آگاهی از مناسک و کیفیت...
شنبه: 28 / 05 / 1396 ( )

Minimum taxable limit of gold

 

1904. There are two minimum taxable limits for gold:

Firstly: The first limit is 20 Misqals of Shariah, one Misqal being equal to 18 Nukhud[1]. Hence when the quantity of gold reaches 20 Misqals of Shariah, which is equal to 15 Misqals prevalent in the market, and other requisite conditions are also fulfilled, one should pay 1/40th part of it, which is equal to 9 Nukhud, as Zakat. If the quantity of gold does not reaches its minimum taxable limit, Zakat will not become obligatory.

Secondly: The second taxable limit of gold is applicable when 4 Misqals of Shariah, which is equal to 3 Misqals prevalent in the market is added to the 15 Misqals prevalent, in this case 1/40th part of it will be paid on full 18 Misqals prevalent in the Market.

And if the addition is less than 3 Misqals prevalent in the market, Zakat will be payable on 15 Misqals prevalent only; and it will not be obligatory to pay it on the additional quantity. The same rule applies as and when ongoing additions take place in the quantity of gold, like, if a further increase of 3 Misqals takes place, Zakat should be paid on the entire quantity, and if the increase is less than that, no Zakat will be payable.

 

 

[1] Nukhud: is a weighing scale for gold and silver in Shariah. 18 Nukhud is approximately 3.6 gram.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: