وریز وجوهات
حركت از عرفات به سوي مزدلفه و مشعرالحرام از هنگام غروب، اين جمعيّت مثل مور و ملخ براي رفتن به مزدلفه به جنبش و حركت مي‎آيند. ده‌ها هزار چادر كه در اين صحرا زده شده است به زودي برداشته مي‎شود، و اگر اندكي انسان از خودش غافل شود در بين جمعيت گم مي‎...
چهارشنبه: 5 / 07 / 1396 ( )

شكيات

شكيات نماز، 23 قسم است؛ هشت قسم آن، شك‎هايي است كه نماز را باطل مي‎كند، و به شش قسم آن نبايد اعتنا كرد، و نه قسم ديگر آن، صحيح است.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: