وریز وجوهات
الا باد صبا اى پيك عشّاق پيامى بر از اين مهجور مشتاق به سوى خطّه قدس خراسان به طور پور موسى قطب امكان به سوى مقصد پاكان و خاصان به سوى قبله‌ ي ارباب عرفان به سوى كعبه‌ ي اصحاب حاجات به دار معجزات و خرق عادات مكان علم و توحيد و فضيلت مقرّ...
دوشنبه: 26/مهر/1400 (الاثنين: 11/ربيع الأول/1443)

چرا با دانشگاه وحدت نداشته باشيم؟

در مورد وحدت حوزه و دانشگاه بايد بگويم من گاهي فکر می‌کنم که اصلاً وحدت حوزه و دانشگاه هست، مگر اینکه مطالب خارجي بيايد و الا چنين نبوده که حوزه و دانشگاه وحدت نداشته باشند، دانشگاه در علومی ‌که بايد در جامعه باشد و اسلام می‌گويد اين علوم بايد باشد تحصيل مي‌کند.

علومی ‌هم که ما داريم اساس اخلاق و اعتقادات و کمالات معنوي انسان است. پس وحدت حوزه و دانشگاه محقق است. مطالب خارجي را می‌آورند اضافه مي‌کنند بعد می‌گويند حوزه و دانشگاه با هم اختلاف دارند، اين مطلب مثل اين می‌ماند که ممکن است دو دانشجو هم با هم اختلاف داشته باشند، يا دو دکتر در رشتۀ پزشکي در بينش‌هاي خود با هم اختلاف داشته باشند.

ما چرا با هم وحدت نداشته باشيم؟ چه تباين و اختلافي داريم؟ من گاهي فکر می‌کنم اين مسأله چطور است که می‌خواهند محقق کنند؟ محقق است، مسائل ديگري از خارج وارد مي‌شود، مثل اینکه در حوزه هم ممکن است اختلاف باشد.

 

حوزه و دانشگاه با هم هستند و با هم متحدند، هم ما آنها را تقویت می‌کنيم و می‌گویيم بايد آنها درس بخوانند، هم آنها بايد از اين علوم داشته باشند، قرآن و معارف قرآني را بدانند. هيچ دانشجویي پيدا نمي‌شود که بگويد من علوم حوزه را نمی‌خواهم. در حوزه يا نحو و صرف و زبان عربي است يا منطق و ادبيات و کلام.

ما وجه اختلافي نداريم اصلاً ما و شمایي نيست که بگویيم ما و شما، در گذشته هم اين علوم بوده است البته به مرور زمان تحقيقات و پيشرفت‌هاي علوم تغيير کرده است. مگر جابر بن حيان را که از شاگردان حضرت امام جعفر صادق× است نمی‌گويند پدر شيمی ‌است؟ ابتکاراتي داشت، کتاب‌هایي در زندگي او نوشته‌اند، بعضي می‌گويند ٥٠٠ کتاب داشته است، بعضي می‌گويند ١٠٠٠ کتاب. جابر بن حيان با هشام بن حکم که شاگرد حضرت در علم کلام بود يا محمد بن مسلم که شاگرد حضرت در علم حديث بود اختلاف نداشته است. اصلاً دانشگاه و دانشجو و حوزه چند عنوان است که در لفظ با هم اختلاف دارند، آنجا را می‌گويند دانشگاه، اينجا را می‌گويند حوزه، و الا همه با هم هستيم و با هم خيلي دوستيم، اختلاف جوهري نيست تا بگويند می‌خواهيم اينها را با هم متحد کنيم. گاهي گفته مي‌شود که اين دانشجو و اين طلبه با هم اختلاف دارند همان‌گونه که ممکن است دو طلبه هم با هم اختلاف داشته باشند، اين مسألۀ ديگري است حوزه و دانشگاه با هم هستند و متحدند و اسلام اينها را عزيز می‌داند.

نويسنده: 
کليد واژه: